Överklagande Ekstranden 8, Nora Strand, Stockholm

Svenska byggnadsvårdsföreningen överklagar Byggnadsnämndens i Danderyds beslut 2020-05-12 (anslaget 2020-05-28) att bevilja rivningslov för huvudbyggnaden på fastigheten Ekstranden 8 (Nora Strand 11). Dnr BN 2019- 001247.

Talerätt för Svenska byggnadsvårdsföreningen
Fastighetsägarens ombud anför att Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, saknar talerätt i ärendet med hänvisning till 22§ förvaltningslagen (SBF antar att ombudet menar 42§ förvaltningslagen), att det är kommunen som bevakar de allmänna intressena, att SBF inte företräder ett allmänt intresse för bevarande av bebyggelse, att rätten för en ideell förening som uppfyller villkoren enligt 16 kap 13 § miljöbalken att enligt 13 kap 12§ plan- och bygglagen överklaga ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan inte gäller i detta fall samt att klagorätt i fråga om bygglovsbeslut enligt Århuskonventionen samt enligt nämnt mål av Högsta domstolen ( 6017-18) inte är tillämplig i detta fall.

SBF:s kommentar:

Svenska byggnadsvårdsföreningen grundades 1975 och är en oberoende icke vinstdrivande, ideell förening med cirka 6500 medlemmar. Föreningens huvudsakliga ändamål är bland annat att slå vakt om vårt byggda och gröna kulturarv och nyttja detta som en resurs i stadsutvecklingen.

Enligt Århuskonventionen, där Sverige är part, ”skall varje part garantera rätten att få tillgång till information, allmänhetens rätt att delta i beslutsprocesser och rätten att få tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor enligt rätten i denna konvention.” I dagens stadsutveckling får miljöorganisationerna allt större tyngd som allmänhetens stöd och företrädare, inte minst i kulturarvsfrågor och har därför en viktig roll att föra allmänhetens talan enligt Århuskonventionens intention.

Läs hela dokumentet här