fbpx

Överklagande av förslag till detaljplan för Trygg Hansa-huset

Beslut som överklagas: Stadsbyggnadsnämndens i Stockholm beslut 2018-04-18 att anta förslag till detaljplan för fastigheterna Brädstapeln 13 och 16 i stadsdelen Kungsholmen. Dnr: 2009-04274.


Yrkande

  • SBF yrkar att stadsbyggnadsnämndens ovan nämnda beslut att anta detaljplanen upphävs.
  • SBF hemställer att ärendet remitteras till Riksantikvarieämbetet för bedömning av projektets effekter för kulturmiljön, både för den av Stadsmuseet blåklassade byggnaden och för berörda uttryck för riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården.

Motivering

Sammanfattning

  •  Förslaget innebär en grov förvanskning av ett synnerligen värdefullt byggnadsverk och strider därmed mot plan- och bygglagen 8 kap 13, 14 och 17§§. Förslaget strider också mot lagens 2 kap 3 och 6§§ som anger att planläggning ska ske med hänsyn till stadsbilden och kulturvärden samt att ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
  • Förslaget innebär en stor påverkan på flera av uttrycken för riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården (AB 115) och enligt SBF:s bedömning skulle projektet komma att medföra påtaglig skada på riksintresset vilket strider mot miljöbalkens skydd mot sådana åtgärder i 3 kap 6§.
  • SBF anser att förslaget medför en sådan betydande miljöpåverkan, som åsyftas enligt plan- och bygglagen (1987) 5 kap 18§ och miljöbalken 6 kap 11§, att en miljöbedömning borde ha utförts.
  •  Planärendet är av principiell betydelse och stor vikt men har trots detta inte antagits av kommunfullmäktige vilket strider mot plan- och bygglagen 5 kap 27§.

Överklagande av förslag till detaljplan för Trygg Hansa-huset (PDF)

Meny