Överklagande av antagen detaljplan avseende kv. Hästen 21

Ang. Överklagande av antagen detaljplan avseende kv. Hästen 21 i stadsdelen Norrmalm i Stockholms kommun.

Mål nr P 380-19.

 

Sammanfattning

SBF hävdar att villkoren enligt miljöbalken och plan- och bygglagen är uppfyllda vad gäller

föreningens klagorätt i ärendet. Det är anmärkningsvärt att Staden trots övergripande mål till

skydd för kulturarvet i Översiktsplan för Stockholm och i Program för City och trots att

analysen av detaljplanens miljökonsekvenser borde leda till ett avslag av projektet, inte tycks

se kulturarvet som en resurs utan snarare som ett hinder för fortsatt stadsutveckling. SBF kan

inte finna att de skäl som Staden anför, vare sig vad gäller föreningens talerätt eller sakfrågor,

innebär hållbara argument mot någon av de motiveringar som SBF anför i sitt överklagande

över planförslaget (2018-12-14) och i sitt yttrande med anledning av föreläggande från MMD,

(2019-02-01). Med anledning av ärendets principiella vikt vidhåller SBF sin hemställan att

ärendet remitteras till Riksantikvarieämbetet.

 

Läs hela yttrandet här

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

november 2019
januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!