fbpx

Östra Dragonfältet

Län: Västerbotten
Ort: Umeå
Datum: 24-02-2014

I samband med ett pågående detaljplanearbete för Östra Dragonfältet har rivningshot uppstått mot tre byggnader från sekelskiftet 1900 – två trävillor i kv Båtsmannen och en äldre vagnsbod i kv Dragonen tillhörande Norrlands Dragonregemente. Syftet med programmet är att undersöka möjligheterna att utveckla Östra Dragonfältet med ytterligare bostäder, lokaler för verksamheter, i huvudsak kontor, samt en parkeringsanläggning. Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Sex byggnader är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i den fördjupade översiktsplanen för Centrala staden och byggnadsordningen för Väst på stan. Planprogrammet föreslår att tre av dessa (två f.d. stallar och det f.d. regementssjukhuset) ges skyddsbestämmelser i kommande detaljplan. Den f.d. vagnboden föreslås däremot rivas och ersättas med ny bostadsbebyggelse. För de två trävillorna i Kv Båtsmannen tar planprogrammet inte ställning till ett eventuellt bevarande. Dessa byggnader saknar lagskydd och nämns inte särskilt i riksintressebeskrivningen, men bostadshusen kan ses som representanter för Umeås trästadskaraktär.

Uppdateringar
01-07-2015
“Tre kulturhistoriskt värdefulla byggnader enligt den fördjupade översiktsplanen för Centrala staden ligger inom planområdet. I planförslaget förses två av dessa, de f.d. stallbyggnaderna, med en skyddsbestämmelse som anger att de inte får förvanskas utvändigt eller rivas. Den f.d. vagnboden föreslås däremot ersättas med ny bostadsbebyggelse. En rivning av vagnboden innebär en förlust av kulturhistoriska värden, men den står i ett område där flera andra byggnader från regementsepoken redan har rivits och är inte en av de mest värdefulla byggnaderna för förståelsen av riksintressets värden.”
Källa: Kulturmiljöstudie tillhörande detaljplan för Östra Dragonfältet
17-05-2015
“Här slukas äldre byggnaden av lågorna. En våldsam brand rasade i ett trähus i Umeå under morgonen och närboende fick evakueras. Nu har byggnaden brunnit ner till grunden.
– Det är bara en murstock kvar på platsen, säger Marcus Forsvall på räddningstjänsten.”
(Källa: Aftonbladet 17 maj 2015)

Externa länkar
Kulturmiljöstudie tillhörande program till detaljplan för Östra Dragonfältet

Meny