fbpx

Län: Västerbotten
Ort: Umeå
Datum: 24-02-2014

I samband med det pågående detaljplanearbetet ”Östra Dragonfältet”, har rivningshot uppstått mot två byggnader som blåprickats som ”särskilt värdefull enskild byggnad”.

Den ena är Vagnsboden från 1898 i kv. Dragonen, ritad av Erik Josephsson (1864-1929), som är en kvarvarande byggnad från Norrlands Dragonregemente. Det intilliggande Sjukstallet från samma tid har redan rivits för parkeringsplatser. Byggnaden ägs av Umeå kommun som nyttjar den till kontorsutrymmen och förvaring. Syftet med planarbetet är att möjliggöra bostäder i form av punkthus. Samt lokaler för verksamheter, i huvudsak kontor, och en parkeringsanläggning.

Den andra byggnaden är ett flerbostadshus som fick sitt nuvarande utseende 1935 i det angränsande kvarteret Båtsmannen. Det friliggande huset i 2,5 våningar har ännu kvar sin trädgård. Något som med de tilltagna tomterna fanns för såväl en- som flerbostadshus även i centrala i Umeå. Ursprunget var ett äldre envåningshus uppfört 1889, efter stadsbranden, vars stomme inkorporerats i nuvarande byggnad vid en omfattande om- och tillbyggnad 1933. ”Ett exempel på tidig skickligt utförd förtätning på stadens tomter”, som byggnadsordningen anger. Denna säregna byggnad har fått sin utformning av stadens ledande funkisarkitekt Denis Sundberg (1907-95).

Ägaren Lerstenen anger på sin hemsida att ”Vi planerar att riva befintlig byggnad och ersätta den med en byggnad som spänner över hela (kvarters)hörnet.”

Båda dessa blåprickade byggnadsmiljöer utgör värdefulla inslag i stadsmiljön utan några egentliga motsvarigheter i staden i övrigt. Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Det kan ifrågasättas om den omfattande exploatering som föreslagits är förenlig med den hänsyn som ska tas till områdets riksintressanta uttryck. Oavsett hur området i sin helhet utvecklas så borde dessa byggnader bevaras för framtiden.

Uppdateringar

27-10-2021
Den kvarvarande byggnaden (se bild överst) kommer att få stå kvar för överskådlig tid och håller nu på att renoveras.

Det som räddade byggnaden från rivning var fastighetens höga exploateringsgrad. Något som kunde ske genom vissa avsteg från befintlig detaljplan istället för genom en ny planprocess. Nybyggnationen på andra sidan resterna av trädgården har nu inneburit en så hög exploateringsgrad att minimikravet på friyta redan har underskridits. Det finns alltså inget utrymme för att ersätta den äldre kvarvarande byggnaden med en ny större byggnad. Och att ersätta befintligt flerfamiljshus med ett mindre sådant blev inte aktuellt för exploatören Lerstenen. Det trots att det tidigare hävdades att den kulturhistoriska byggnaden hade tekniska brister som gjorde att den borde rivas. 

 

Betydelsen av att även kommunen påpekat att det är en ”särskilt värdefull enskild byggnad” är svårt att avgöra då exploatören backat från rivningsplanerna av rent ekonomiska skäl. Men rimligtvis bör det ha bidragit till beslutet att behålla byggnaden. För även om Lerstenen är det bolag som rivit flest blåprickade byggnader i Umeå det senaste årtiondet så skulle det se märkligt ut om kommunen aldrig säger nej till just denna exploatör. Särskilt som det finns en gräns för hur mycket genvägar man kan ta i ett enskilt ärende. Att tillåta fler våningar än detaljplanen medger skulle nog vanliga medborgare se som en rätt stor avvikelse. 

 

Tyvärr är renoveringen av denna hittills välbevarade byggnad inte särskilt varsam. De nya mindre metallfönstren, som så ofta tillåts av någon anledning, ger som alltid ett tragiskt intryck. Att byggnadens kulturvärde nu försvagas utgör på sikt åter ett hot mot dess bevarande. Umeå kommun har nämligen en tendens att tillåta förvanskande renoveringar av välbevarade byggnadsmiljöer; för att i ett senare skede hävda att dessa inte är så välbevarade att det finns skäl att neka rivning. Förhoppningsvis kommer det inte heller i framtiden att vara möjligt med en så hög exploatering att det blir lönsamt att ersätta den redan nu sällsynta byggnadstypen. 

07-12-2021
Vagnsboden är nu riven. Det var den enda kvarvarande byggnaden som samband regementsområdet med fd regementssjukhuset. De byggnader som finns kvar på området blir instängda av ny bebyggelse, vilket påverkar avläsbarheten av det gamla regementsområdet. Ur länsstyrelsens yttrande: ”Programmet medger rivning f.d. vagnbod inom riksintressets värdekärna. En sådan rivning kan vara negativt för bl.a. avläsbarheten av värdekärnan. Länsstyrelsen anser därför att en analys ska göras hur en eventuell rivning påverkar riksintressets värdekärna.”

01-07-2015
”Tre kulturhistoriskt värdefulla byggnader enligt den fördjupade översiktsplanen för Centrala staden ligger inom planområdet. I planförslaget förses två av dessa, de f.d. stallbyggnaderna, med en skyddsbestämmelse som anger att de inte får förvanskas utvändigt eller rivas. Den f.d. vagnboden föreslås däremot ersättas med ny bostadsbebyggelse. En rivning av vagnboden innebär en förlust av kulturhistoriska värden, men den står i ett område där flera andra byggnader från regementsepoken redan har rivits och är inte en av de mest värdefulla byggnaderna för förståelsen av riksintressets värden.”
Källa: Kulturmiljöstudie tillhörande detaljplan för Östra Dragonfältet
17-05-2015
”Här slukas äldre byggnaden av lågorna. En våldsam brand rasade i ett trähus i Umeå under morgonen och närboende fick evakueras. Nu har byggnaden brunnit ner till grunden.
– Det är bara en murstock kvar på platsen, säger Marcus Forsvall på räddningstjänsten.”
(Källa: Aftonbladet 17 maj 2015)

Externa länkar
Kulturmiljöstudie tillhörande program till detaljplan för Östra Dragonfältet

keyboard_arrow_up