Östra Dragonfältet

Län: Västerbotten
Ort: Umeå
Datum: 24-02-2014

I samband med ett pågående detaljplanearbete för Östra Dragonfältet har rivningshot uppstått mot tre byggnader från sekelskiftet 1900 – två trävillor i kv Båtsmannen och en äldre vagnsbod i kv Dragonen tillhörande Norrlands Dragonregemente. Syftet med programmet är att undersöka möjligheterna att utveckla Östra Dragonfältet med ytterligare bostäder, lokaler för verksamheter, i huvudsak kontor, samt en parkeringsanläggning. Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Sex byggnader är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i den fördjupade översiktsplanen för Centrala staden och byggnadsordningen för Väst på stan. Planprogrammet föreslår att tre av dessa (två f.d. stallar och det f.d. regementssjukhuset) ges skyddsbestämmelser i kommande detaljplan. Den f.d. vagnboden föreslås däremot rivas och ersättas med ny bostadsbebyggelse. För de två trävillorna i Kv Båtsmannen tar planprogrammet inte ställning till ett eventuellt bevarande. Dessa byggnader saknar lagskydd och nämns inte särskilt i riksintressebeskrivningen, men bostadshusen kan ses som representanter för Umeås trästadskaraktär.

Uppdateringar
01-07-2015
“Tre kulturhistoriskt värdefulla byggnader enligt den fördjupade översiktsplanen för Centrala staden ligger inom planområdet. I planförslaget förses två av dessa, de f.d. stallbyggnaderna, med en skyddsbestämmelse som anger att de inte får förvanskas utvändigt eller rivas. Den f.d. vagnboden föreslås däremot ersättas med ny bostadsbebyggelse. En rivning av vagnboden innebär en förlust av kulturhistoriska värden, men den står i ett område där flera andra byggnader från regementsepoken redan har rivits och är inte en av de mest värdefulla byggnaderna för förståelsen av riksintressets värden.”
Källa: Kulturmiljöstudie tillhörande detaljplan för Östra Dragonfältet
17-05-2015
“Här slukas äldre byggnaden av lågorna. En våldsam brand rasade i ett trähus i Umeå under morgonen och närboende fick evakueras. Nu har byggnaden brunnit ner till grunden.
– Det är bara en murstock kvar på platsen, säger Marcus Forsvall på räddningstjänsten.”
(Källa: Aftonbladet 17 maj 2015)

Externa länkar
Kulturmiljöstudie tillhörande program till detaljplan för Östra Dragonfältet

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler