Räddad

Villa Sjötorp

Län: Gävleborg
Ort: Gävle

Uppdaterad juni 2016: Gävle hamn får inget rivningslov för Villa Sjötorp. Det står nu klart efter Samhällsbyggnadsnämnden sammanträdde på onsdagen där nämnden röstade emot rivning och för att den gamla sommarvillan ska få stå kvar. Mycket glädjande. /PS

Villa Sjötorp utanför Gävle står inför en oviss framtid. Det ståtliga sommarnöjet uppfördes som ett franskt lustslott i miniatyr med en av landets mest konstfullt utförda exempel på panelarkitektur på 1800-talet. I trädgården finns en rik variation av träd och växter. Ägaren, Gävle Hamn, expanderar och har väckt frågan om rivning. Kommunen har gjort en utredning som jämför alternativen bevara, flytta eller riva Villa Sjötorp. I väntan på beslutet står huset och förfaller i allt snabbare takt och det talas nu om en kommunal skandalhantering i Gävle.

Externa länkar
Uppdateringar
09-06-2011

Byggnads- och miljönämnden i Gävle kommun har sammanträde. I protokollet finns en överskådlig utredning som jämför alternativen bevara, flytta eller riva Villa Sjötorp. Motivet är att Gävle Hamn utvecklas och frågan om rivning av Villa Sjötorp har väckts av hamnen. Texten förkunnar Villa Sjötorps unika, kulturhistoriska värde och goda skick. Där står även att en förlust av huset skulle göra Gävle fattigare.

"En levande och attraktiv stad behöver värna byggnader med särskild historia, som ger ett tillskott till mångfalden i byggnadsstilar eller arkitektur. Samtliga redovisade data visar att Villa Sjötorp är en unik byggnad i särskilt gott skick och en förlust av denna skulle göra Gävle fattigare. I första hand bör byggnaden flyttas till ny plats längs Norrlandet där störningar på närboende och miljö minimeras. Villa Sjötorp bedöms vara i sådant skick att den klarar en flytt samt upprustning. Beredningsgruppen ser gärna ett öppet och publikt syfte med framtida användning, det vill säga gärna annat användningsområde än privatbostad. Vid flytt av byggnaden bör så mycket som möjligt av nuvarande park skyddas. Byggnadens flytt och upprustning bör ske på bekostnad av dess nuvarande ägare hamnen. I andra hand bör byggnaden bevaras på platsen.Även här bör hamnen åläggas att rusta och vårda huset. Om huset står kvar på platsen kan det inte användas som bostad, bland annat på grund av omfattande bullerpåverkan, utan ett alternativt användningsområde måste då tas fram, vilket hittills inte varit möjligt. Rivning utan återuppbyggnad anser beredningsgruppen inte vara ett alternativ."

pdfGävle kommun, Byggnads- och miljönämnden, protokoll

23-02-2015

Gävle kommuns kommunfullmäktige har sammanträde. I protokollet fastslås beslut om att anta detaljplan för Norrlandet. Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.

"Miljöpartiets ledamöter reserverar sig skriftligt mot beslutet. Birgittha Bjerkén (M) och Lena Ödeen (FP) reserverar sig muntligt mot beslutet."

"Yrkande
Miljöpartiet yrkar i enlighet med tidigare beslut i byggnads- och miljönämnden 2013-06-02 att undanta bebyggelse i område 2 kallad tältängen. Samt att den tilltänkta tomten för Villa Sjötorp inte färdigställs förrän beslutet är taget att flytta byggnaden till Engesberg."

pdfGävle kommun, Kommunfullmäktige, protokoll

27-03-2015

Norrlandets byalag lämnar in en överklagan av detaljplan för Norrlandet 3:1 till Länsstyrelsen i Gävleborgs län. I överklagan styrks argumenten för att bevara Villa Sjötorp med tydliga hänvisningar till Miljöbalken.

"Som skäl för att upphäva strandskyddet inom område 4 anges att bevarandet av villa Sjötorp är ett angeläget allmänt intresse ur kulturmiljösynpunkt. Av 7 kap. 18 c § MB framgår vad som ska betraktas som särskilda skäl vid en prövning".

pdfÖverklagande, Norrlandets byalag

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!