Rivet

Ströms stallar i Lilla Edet

Ort: Lilla Edet

Rivningshot. Ströms Stall, även kallat Stallarna på Ström, är en sista rest av de forna ekonomibyggnaderna till Ströms Slott (Ströms Säteri) och är uppförda på första halvan av 1800-talet. Trots att både slottet och stallarna finns omnämnda i Lilla Edets Kulturarvsplan över skyddsvärda objekt (se länk nedan) har kommunägda fastighetsbolaget Leifab framfört en önskan om att få riva byggnaden i samband med planeringen av ett nytt bostadsområde. Som motiv hävdar man att ett bevarande av byggnaden skulle innebära för höga kostnader.

I sin Kulturarvsplan, antagen så sent som 2009, skriver Lilla Edets Kommun:
»Med ett dominerade läge på en kulle ligger corps-de-logiet till f.d. Ströms säteri, ofta kallat Ströms slott. Godset som är känt sedan 1400-talet var en av Bohusläns största jordegendomar och har spelat en betydande roll i häradets historia. År 1898 förvärvades egendomen av Inlands pappersbruk och från 1910 är manbyggnaden skild från jordbruksegendomen. En sista rest av ekonomibyggnaderna till slottet är de välbevarade stallarna som ligger kvar strax intill. Stallbyggnaden är påkostad med trappstegsgavlar och mönstermurningar och har ett såväl byggnadshistoriskt som miljömässigt värde.«

Svenska Byggnadvårdsföreningen har därför valt att idag, den 23 okt 2015 placera Ströms Stall på vår sk Gula lista över hotade kulturmiljöer.

Externa länkar
Uppdateringar
29-01-2016

Debatten om framtiden för Ströms Stall har de senaste månaderna pågått flitigt i lokal media. Den nyligen startade Facebookgruppen "Bevara stallarna på Ström" har på kort tid samlat över 600 engagerade kommunivånare och frågan om en byggnadsminnesmärkning har väckts. I ett uttalande 2016-01-25 tillstyrker Västarvet en byggnadsminnesmärkning. Man skriver bl a "Västarvet ställer sig positivt till en byggnadsminnesmärkning av Ströms Stallar eftersom byggnaden besitter ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde och det är av stor vikt att byggnaden skyddas för framtiden." I yttrandets framåtblickande slutstycke skriver man vidare "Stallarna har med sin unika arkitektur och sitt läge i anslutning till älvrum och slussar potential att bidra till en attraktiv miljö både för turister och boende i området. Västarvet ställer sig positiva till att stödja en process där stallarna får en ny användning som både tar hänsyn till det kulturhistoriska värdet och bidrar till platsens utveckling och näringslivsutveckling." Den 2 februari ska Lilla Edets kommun fatta beslut om hur man ställer sig till Leifabs rivningsansökan. Från Svenska Byggnadsvårdsföreningens sida följer vi ärendet med stort intresse.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!