Rivet

Basaren 1

Län: Stockholm
Ort: Stockholm

I hörnet Hantverkargatan och S:t Eriksgatan på Kungsholmen ligger denna karaktäristiska, låga butiks- och kontorsbyggnad, ritad av Björn Hedvall 1931. I linje med Stockholms stads mål att förtäta staden är ett 13 våningar högt hus planerat i dess ställe. En hög byggnad kommer att stänga ännu en av de få kvarvarande öppna utblickarna i stenstaden. Ursprungligen var det en biblioteksfilial i övervåningen och affärer och restauranger i bottenvåningen. Genom den långsträckta och låga byggnadsvolymen öppnas perspektiv mot stadslandskapet från olika håll. Utöver dessa miljöskapande värden är den även en god representant för den tidiga funkisarkitekturen i stadens dåvarande utkant.

Externa länkar
Uppdateringar
27-08-2012

I maj 2012 antog kommunfullmäktige förslag till detaljplan för kv Basaren 1. Planens syfte är att möjliggöra rivning av den fd basarbyggnaden och ersätta den med ett nytt bostadshus med butiker i bottenvåningen. Byggnaden är utpekad som särskilt kulturhistoriskt värdefull och var försedd med skyddsföreskrifter i den tidigare gällande detaljplanen vilka bland annat angav att byggnaden skulle bevaras. Den nya detaljplanen tillåter nu rivning och basaren verkar nu gå sitt öde till mötes.

Du har inga WidgetKit gjorda men komponenten är kopplad till det, du bör ha full version av Widgekit installerat för att detta skall fungera rätt
16-03-2015

Stadsbyggnadsnämnden beviljade rivningslov 2014-05-22 med stöd av 9 kap 34 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Vid samma tillfälle beviljades Bygglov med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Med stöd av 9 kap 40 § andra stycket PBL villkoras beslutet så att: 1. Föreslaget fasadtegel provmuras i vilt förband med struken fog i föreslagen kulör, varefter stadsbyggnadsnämnden kallas till plats för slutgiltigt fastställande. 2. Stadsmuseum ska beredas tillfälle att dokumentera befintlig byggnad innan rivning påbörjas. Beslutet har dock överklagats vid flera tillfällen - senast 2015-02-26 varför verkställighet ännu ej skett.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!