Räddad

Pumpprovningen i Järla Sjö

Län: Stockholm
Ort: Järla Sjö

Pumprovningen är en kulturhistorisk industribyggnad som AB de Lavals Ångturbin byggde i Järla sjö efter att ha köpt mark 1895. Byggnaden hoats nu av delvis rivning samt kraftig förvanskning när fastighetsägaren The Factory i Nacka AB ansökt om bygglov för ändrad användning från kontorslokaler till bostäder i en befintlig byggnad samt till- och påbyggnad. Efter åtgärderna kommer byggnaden, om dessa genomförs, att ha fyra våningar.

Pumpprovningen har tidigare varit Q-märkt, men kommunen missade detta när beslut om ny detaljplan togs år 2000 varför byggnaden idag saknar märkning. I en bebyggelseinventering som låg till grund för planarbetet för nu gällande detaljplan bedömdes byggnaden höra till de mest kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i området. Och i Länsmuseets kulturhistoriska utredning från 1988 bedömer man Pumpprovningen som omistlig.

Kritiken har inte oväntat varit stark från många håll, såväl vad avser de kulturhistoriska värdena, som när det gäller exploateringsnivån och avsaknaden av erforderliga parkeringsplatser.

Detta till trots beviljade Nacka Kommun bygglov för åtgärderna den 28 december 2015. Den 12 maj 2016 valde dock Länsstyrelsen i Stockholm att ge några av de klagande rätt och upphävde bygglovet, i huvudsak med hänvisning till bristande antal parkeringsplatser. Fortsättning lär följa.

Externa länkar
Uppdateringar

Pumphuset i Järla Sjö i Nacka, som skulle byggas om till lägenheter, är räddat från ombyggnad. Orsaken till att det inte blir någon ombyggnad, är att det saknas parkeringsplatser i området.  

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!