Hotad

Johannebergs landeri

Ort: Göteborg

Hot om förvanskning/rivning. Johannebergs landeri, vid Korsvägen i Göteborg, hotas av förvanskning/rivning i samband med planerna för Västlänken, tågtunnel under Göteborg. Landeriet anlades redan under slutet av 1700-talet med en manbyggnad och två separata flygelbyggnader. Det utgör en viktig rest av landeriepoken i Göteborg och är en angelägen del av Göteborgs äldre historia där landerier och brukandet av donationsjorden har en stor roll. Anläggningen ingår i riksintresse för kulturmiljövården och är upptagen i kommunens bevarandeprogram. Den har i en kulturmiljöutredning tillmätts ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Schaktningen för tågtunneln vid Korsvägen riskerar att medföra stora negativa konsekvenser och kan komma att innebära att Johannebergs landeri måste rivas eller demonteras och återuppföras. Även landeriparken påverkas av schaktningarna. Att demontera och återuppföra byggnaden innebär att den kan bevaras, men risken är stor att åtgärden leder till en förvanskning av såväl byggnad som parkmiljö.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!