OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Räddad

Gamla portvaktsstugan (sjukhusmuséet) i Lidköping

Ort: Lidköping

Den gamla portvaktsstugan till Lidköpings sjukhus uppfördes 1880, 14 år efter det ursprungliga sjukhusets uppförande, i samband med att sjukhusområdet inhägnades. Sedan många år har stugan fungerat som sjukhusmuseum. Men nu hotas den av rivning.

Bakgrunden är att fastighetsägaren Västfastigheter förra året ansökte om tillåtelse att riva huset för att anlägga ett 40-tal fler parkeringsplatser och en vändzon.

Kommunens miljö- och byggnämnd sa nej eftersom de ansåg att byggnaden har ett stort lokalhistoriskt värde och att antalet parkeringsplatser som skapas genom rivningen är högst begränsat.

- Vi går inte med på rivning. Det är ett välbevarat och fint hus som är ett av de äldsta i området. Det antal parkeringsplatser som en rivning skulle ge är dessutom marginellt, sade Poul Rask (S), ordförande i nämnden.

Den bedömningen gjorde inte Mark- och miljödomstolen. Istället går de på Västfastighets linje som i överklagandet anförde att nämndens utredning innehöll felaktigheter, att de inte alls ska riva smidesstaketet och att ingången ska bevaras. De menar också att rivningen av huset ger andra vinster gällande bevarande, logistik och möjlighet att utveckla området på ett kulturhistoriskt sätt.

Dessutom anser Västfastigheter att om huset inte rivs hindras en flytt av sjukhusets godsmottagning och sophantering och därmed också möjligheter att återställa de gamla fasaderna i ursprungligt skick.

I sin dom skriver Mark- och miljödomstolen att de efter sammanträde och syn på platsen inte bedömer att det finns omständigheter som gör att byggnaden har ett kulturhistoriskt värde av betydelse. De anser också att det allmänna och enskilda intresset av att byggnaden rivs väger tyngre än att den bevaras. Därmed ändrar domstolen länsstyrelsens beslut och miljö- byggnämnden ska upphäva sitt nej till rivningslov.

Externa länkar
Uppdateringar
15-01-2019

Dom i Mark- och miljööverdomstolen 2017-02-27. Domstolen fastställer Lidköpings kommuns beslut att avslå ansökan om rivningslov. 

Motivet till domen är att byggnaden är utpekad i kulturmiljöinventering, den är en av sjukhusområdets äldsta byggnader och det finns få byggnader av denna typ kvar i Lidköping. Byggnadens lokala kulturhistoriska värde berättigar avslag på ansökan om rivningslov. 

Västfastigheter borde kunna hitta alternativa lösningar till plats för parkering, och på så sätt tillgodose det enskilda intresset utan att byggnaden behöver rivas. 

 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!