Räddad

Gamla hovrätten i Göteborg

Ort: Göteborg

I ett kontroversiellt förslag föreslås Gamla hovrätten (nuvarande Arkeologen) vid Näckrosdammen att rivas för att lämna plats åt det planerade Campus Näckrosen som är en del i Göteborgs 400-årsjubileum. Planerna är fortfarande i ett tidigt idéstadie och inga beslut är tagna. Byggnaden uppfördes 1948 efter ritningar av Hakon Ahlberg, en av Sveriges mer framstående 1900-talsarkitekter. Den har ett högt arkitektoniskt och arkitekturhistoriskt värde och är försedd med rivningsförbud samt skyddsföreskrifter i detaljplan. Den är dessutom utpekad i Göteborgs bevarandeprogram där den beskrivs ha en mycket stor betydelse för miljön kring Renströmsparken. De boende i området har startat en protestgrupp.

Externa länkar
Uppdateringar
17-12-2013

Många har reagerat starkt mot planerna på att riva gamla Hovrätten i Göteborg. Nu har fråga om byggnadsminnesförklaring väckts. Fortsättning följer…

20-01-2015

Hovrätten blir inte byggnadsminne - länsstyrelsen har avslagit byggnadsminnesansökan. Inte för att byggnaden saknar kulturhistoriskt värde, tvärt om skriver man i sitt beslut att byggnaden har så höga värden att den skulle kunna förklaras som byggnadsminne. Men de menar att det saknas förutsättningar för en långsiktigt bevarandeinriktad förvaltning då fastighetsägaren inte är intresserad av en byggnadsminnesförklaring.

22-01-2015

"Gamla Hovrätten i Renströmsparken ska stå kvar! 
Gamla Hovrätten i Renströmsparken (Näckrosdammen) ska stå kvar. Avsikten är att bevara och utveckla. Hur utvecklandet ska kunna ske på bästa sätt kommer att undersökas i en process med parallella uppdrag till olika arkitekter med start under våren 2015. Att Akademiska Hus inte har för avsikt att riva byggnaden har varit väl känt för grannar och närmast berörda sedan en längre tid. Vi kommer att lämna ytterligare information om våra intentioner i samband med ett offentligt möte i mars. Vi värdesätter det engagemang som kommer till uttryck i diskussionen om det här området och ser fram emot fortsatta samtal och fortsatt debatt i frågan.
(Källa: Akademiska Hus 22 jan 2015)"

Från Svenska Byggnadsvårdsföreningens sida gläds vi åt Akademiska Hus ställningstagande. Och vi gratulerar alla dem, och de är många, som tagit strid för ett bevarande av huset. Vi delar inte alls stadsarkitekt Björn Siesjös åsikt att gamla hovrätten saknar värden (GP 26 nov 2013). Gamla hovrätten är enligt vår uppfattning att detta är en byggnad med mycket höga både arkiektoniska, kulturhistoriska samt stadsmiljöbildande värden. Att värna och nyttja den som ett miljöskapande element i den fortsatta exploateringen av närområdet är en mycket klokare lösning. / PS

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!