Räddad

Djulö gamla skola

Ort: Katrineholm

Uppdatering juni 2016: Även om det förvisso delvis bär smaken av en kulturhistorisk pyrrhusseger så räddas nu de gamla skolbyggnaderna till eftervärlden då de köpts av och flyttas till Dufweholms herrgård. /PS

Uppförandet av Djulö skola påbörjades år 1867 och stod färdig att tas i bruk hösten 1868. Den är därmed en av socknens äldsta skolbyggnader. Byggnaderna bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde och det finns ett angeläget intresse att bevara och värna om skolbyggnaderna och deras närmaste omgivning.

Nu vill kommunen riva skolan och i stället bygga 8 nya enbostadshus på platsen. Rivningen strider tydligt mot det övergripande politiska mål som formulerats i kommunens översiktsplan från 2011: "Vi ska ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena". I samtliga planer och program som tidigare skrivits för Djulö har det också funnits en tydlig konsensus kring vikten av att värna den gamla skolan.

Följ "Rädda Djulö gamla skola!" på Facebook.

Externa länkar
Uppdateringar
19-05-2011

Katrineholms kommun pubicerar detaljplanen för Djulö gamla skola. I planbeskrivningens tår bland annat:

"Byggnaderna bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde och det finns ett angeläget intresse att bevara och värna om skolbyggnaderna och deras närmaste omgivning. För att byggnadernas ursprungliga karaktär ska bibehållas ska stor varsamhet gälla vid allt restaurerings- och underhållsarbete. Ursprunglig detaljutformning och färgsättning ska vara vägledande vid eventuella nödvändiga byten i samband med renoveringar. Särskilt ska huvudbyggnadens fönsterfoder och det mindre skolhusets entré värnas då dessa detaljer är synnerligen identitetsskapande för området och bidrar till skolbyggnadernas särart. Tillbyggnader ska inte tillåtas och inte heller ytterligare bebyggelse inom skolhustomten, med undantag för en garagebyggnad."

pdfbild Katrineholms kommun, Planbeskrivning Djulö skola 2011

01-03-2011

Våren 2011 fastställde kommunfullmäktige Vision 2025 och Kommunplan 2011–2014 i enlighet med styrsystemet för Katrineholms kommun. Kommunplanen togs gemensamt fram av Socialdemokraterna och Moderaterna efter valet och anger de politiska prioriteringarna för mandatperioden. Den ligger till grund för kommunens långsiktiga planering och anger övergripande mål.

Som ett av kommunens övergripande politiska mål noteras:

  • Vi ska ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena.

​​I översiktsplanen läser vi vidare:

  • De kulturhistoriska värden som pekas ut inom kulturmiljövårdsprogram och kulturhistorisk områdesbeskrivning ska vara vägledande i arbetet med stadens fortsatta utveckling.
  • Om större förändringar planeras som berör kul­turmiljöer eller kulturhistorisk värdefull bebyggelse bör en fördjupad kulturhistorisk inventering tas fram.
  • När utpekade värdefulla miljöer och byggnader berörs av detaljplaneändringar ska prövning ske om planbestämmelser till skydd för miljöer och byggnader ska införas.
  • Idag är kulturmiljö en självklar del i samhällsplaneringen. I en växande stad är det av stor vikt att identifiera och beskriva olika kulturvärden och kulturmiljöer så att dess värden kan tillvaratas och utvecklas på bästa sett. De avtryck som tidigare generationer har gjort ska vi förvalta med respekt och lämna över i så oförvanskat skick som möjligt till kommande generationer.
  • Förändringar i bebyggelsen får ofta konsekvenser för omgivningen under en lång tid. Därför är det av största vikt att i den fysiska planeringen betona vikten av kulturmiljöer och kulturhistoriska värden. Kulturarvet en stad hyser är en viktig del av stadens identitet och en faktisk resurs i planeringen för framtiden. Kulturmiljöer ska vårdas och bevaras men också användas och upplevas. En väl hanterad kulturmiljö skapar goda livsmiljöer där både hela miljöer och enskilda kulturvärden förstärker stadens identitet och ger en rikare historia.
  • En självklar del i planeringsarbete är att skapa medvetenhet om kulturmiljöerna och kulturhistoriska värden genom att ha en väl fungerande dialog mellan länsstyrelse, kommun, politiker, fastighetsägare, näringsliv och enskilda medborgare.

pdfbild Katrineholms kommun, Översiktsplan 2015

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!