Yttrande över förslag till detaljplan för Hästen 21 i stadsdelen Norrmalm, Stockholm

Föreningens yttrande över förslag till detaljplan för Hästen 21 i stadsdelen Norrmalm,Stockholm. Dnr: S-Dp 2015-14011. Samråd.

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av förslaget till detaljplan, utsänt för samråd till 2017-09-15. SBF anför följande utifrån föreningens verksamhetsområde:

Sammanfattning
• SBF avstyrker det framlagda förslaget till detaljplan med hänsyn dels till den förstörelse av kulturmiljövärden som rivningen av den befintliga byggnaden innebär och dels till den kraftiga skalförändring som den nya byggnaden skulle medföra till skada för en central delav Citymiljön.

• SBF konstaterar att detta är ännu ett exempel på en noggrann miljökonsekvensbeskrivning där slutsatsen, trots väl dokumenterade höga kulturmiljövärden och trots ökad klimatpåverkan, ändå blir att rivning kan ske. Miljökonsekvensbeskrivningen innebär därför i realiteten ingen seriös avvägning mellan motstående intressen.

• SBF konstaterar att planförslaget strider mot intentionerna både enligt förlaget till översiktsplan och till programförslaget för City vad gäller aktsamhet om stadsbilden och om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och dess sammanhang med omgivande stadsmiljö.

• SBF förslår i stället antingen att byggnaden som hittills används för kontorsändamål eller att ett alternativ utreds som innebär att den befintliga byggnaden helt eller delvis, bortsett från bottenvåningen, byggs om för bostadsändamål. Att bevara byggnaden skulle överensstämma väl med de intentioner för förändringarna i City som staden säger sig stå för enligt förslaget till Översiktsplan för Stockholms stad och förslaget till Program för City.

SBF avstyrker mot denna bakgrund godkännande av Program för City i sin nuvarande form.

Läs yttrandet i sin helhet

Kristina Berglund

Vice ordförande, Arkitekt
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!