Yttrande över Program för City, samrådshandling 2017-05-17

Föreningens yttrande över Program för City, samrådshandling 2017-05-17, Dnr: 2017-06022.

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av förslaget till Program för City, för vilket ett samråd pågår till den 2017-08-31. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:

  • Den övergripande inriktningen i programmet speglar väl flera av de intressekonflikter som präglar utvecklingen av City.
  • Programmet för City i sin nuvarande form öppnar dock för en oroande och fortsatt negativ påverkan på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården, där stadens egenart successivt urholkas och omistliga kulturhistoriska miljöer och byggnader riskerar att gå förlorade.
  • För att ge ett tillräckligt stöd för den fortsatta utvecklingen för City behöver tydligare riktlinjer som skyddar Citys kulturhistoriska miljö komplettera programmet. Staden borde enligt SBFs uppfattning ha valt formen fördjupad översiktsplan för att uppnå större tyngd i vägledningen t.ex. tydligare skydd för stadsbilden och de kulturhistoriska miljöerna och byggnaderna.

SBF avstyrker mot denna bakgrund godkännande av Program för City i sin nuvarande form.

Läs yttrandet i sin helhet

Björn Hasselgren

Teknologie doktor vid KTH

Vicki Wenander

Bebyggelseantikvarie & ingenjör
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!