Yttrande över Stockholms stads yttrande till mark- och miljödomstolen

Detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen, del av Norrmalm 3:43 m.fl. i stadsdelen Norrmalm.

 Svenska byggnadsvårdsföreningen har överklagat Stockholms stads beslut att anta detaljplanen för Nobel Center. Mark- och miljödomstolen har nu berett föreningen tillfälle till yttrande över Stockholms stads yttrande över fem överklaganden och ett yttrande från Riksantikvarieämbetet.

Byggnadsvårdsföreningen kan inte finna att ett enda av de påståenden som kommunen anför mot överklagandena innebär ett hållbart argument mot de motiveringar för upphävande av detaljplanen som föreningen anför i sitt överklagande. Föreningen konstaterar sammanfattningsvis att kommunen

  • har missuppfattat innebörden av riksintressebeskrivningarna
  • har inte förstått vad begreppet ”påtaglig skada” står för
  • argumenterar i motsats till sitt eget kunskapsunderlag
  • ignorerar att förslaget medför ett irreversibelt ingrepp i hamnmiljön
  • bortser från sakkunniga bedömningar av påverkan på övriga uttryck för riksintresset
  • bortser från övriga allmänna intressen som kommunen själv ansvarar för

Läs hela yttrandet här.

Kristina Berglund

Vice ordförande, Arkitekt
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!