Yttrande över förslag till detaljplan för Brädstapeln 13 och 16 i stadsdelen Kungsholmen

Dnr 2009-04274. Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av planförslaget, utsänt för granskning till 2017-12-20. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde.

Liksom vid den förra granskningen avstyrker SBF med kraft förslaget till påbyggnad av Trygg-Hansahuset. Det är oförsvarligt och lagstridigt att förvanska detta byggnadsverk av högt kulturhistoriskt, arkitektoniskt och samhällshistoriskt värde av byggnadsminnesklass. SBF anser vidare att den föreslagna påbyggnaden negativt påverkar flera av uttrycken för riksintresset för Stockholms stad och Djurgården.

Läs hela yttrandet här
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!