Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom MARSTRAND 73:3

Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom MARSTRAND 73:3 i Kungälvs kommun, Västra Götalands län. Dnr KS2010/2122. Granskning 3.

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av rubricerade planförslag utsänt för en tredje granskning till 2018-04-27 och anför följande.

I granskningsutlåtandet anges till följd av rivningsbeslutet att "kommunen gör därför inte längre bedömningen att planförslaget innebär påtaglig skada på riksintresset". Vidare anges att "Med utgångspunkt från planeringsförutsättningarna är det Kungälvs kommuns bedömning att planförslaget svarar väl mot en ambition att minska de negativa effekterna av en rivning påriksintresset".

Att rivningslov beviljats ändrar inte faktum att det föreligger påtaglig skada på riksintresset. SBF hävdar därför, i likhet med tidigare granskningsyttranden 1 och 2 samt brev till kommunen daterat 2018-02-28, att restaurangbyggnaden, hotellet och annexet bör återuppföras som exteriört exakta kopior. Fasaderna på dessa byggnader bör således rekonstrueras fullständigt varvid oskadade originaldelar tillvaratas och återanvänds. Däremot bör vissa avvikelser kunna accepteras vad gäller planlösning m.m. för att byggnaderna ska motsvara dagens krav och planerad användning. SBF yrkar att detaljplanen ändras med denna innebörd. I övrigt hänvisas till tidigare granskningsyttranden.

För Svenska byggnadsvårdsföreningen

 

Vicki Wenander
Ordförande

Kristina Berglund
Vice ordförande

Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom MARSTRAND 73:3
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!