Marielund – en idyll att värna om

tisdag, 15 september 2015

Föreningen Marielunds vänner har gett ut »Marielund – sommardröm vid Uppsala«, en 
bok om en kulturhistoriskt unik miljö, till stor del tillkommen i början av förra seklet – en tid då man hyllade naturen, landsbygden och svensk hantverkstradition. Burgna Uppsalafamiljer byggde husen och åkte ångtåg, numera museijärnvägen Lennakatten, från Uppsala ut till sitt sommarparadis.

Furulvik, byggt 1909, kallades förr Bläckhornet.

Furulvik, byggt 1909, kallades förr Bläckhornet.

Omsorgsfullt utformad grind vid huset Kullen.

Omsorgsfullt utformad grind vid huset Kullen.

De flesta äldre husen, präglade av jugend och nationalromantik, finns kvar och många är välbevarade. Även om hus som tillkommit senare ibland är mindre välanpassade, framstår området ändå som sammanhållet tack vare husens röda, gula och vita träfasader, vita snickerier och mestadels tegeltak. Smala grusvägar bidrar till känslan av helhet, liksom de lummiga trädgårdarna och den inramande vackra naturen.

Boken berättar också om det sociala livet i Marielund och om de enskilda husens historia. Läsaren får även ta del av goda råd om hur husens karaktär ska bevaras vid en renovering. Med den här välskrivna, vackert formgivna boken har föreningen Marielunds vänner gjort en berömvärd insats för kulturarvet.

Marielund med omnejd har sedan 2008 hotats av exploatering. Boken utgör därför ett utmärkt debattinlägg och kunskapsunderlag för det program för området som plan­ och byggnadsnämnden i Uppsala nu utarbetar. Områdesbestämmelserna för Marielund ska ses över och för närområdena norr­ och västerut ska två alternativ redovisas – ett med mindre och ett med större bebyggelsetillskott.

Marielund ligger intill ett av de större utvecklingsstråken enligt Uppsalas översiktsplan, från Gunsta till Almunge. Både för framtida boende utmed stråket och för övriga Uppsalabor utgör Marielund med omgivningar – sjön Trehörningen, Fjällnora med mycket höga naturvärden öster om sjön samt skogen intill Marielund – en enastående tillgång för kultur­ och naturupplevelser och rekreation. Både av detta skäl och för att Marielund ska bestå som den pärla den är omgiven av vacker naturmark, bör programområdet som helhet bevaras utan större förändringar. Exploateringen bör i stället koncentreras till tillväxtorterna i stråket.

Om Marielunds unika karaktär ska bevaras är endast försiktiga tillägg av bebyggelse i utvalda lägen tänkbara. Höga krav på arkitektonisk anpassning bör ställas vid renovering, om­ och nybyggnad, vilket inte förhindrar nya hus med vår tids arkitektur. För att uppnå ett gott samspel behövs noggranna riktlinjer för utformningen – områdes­ eller planbestämmelser jämte gestaltningsprogram – samt engagerade bygglovsarkitekter som stöttar och ger råd. Svenska byggnadsvårdsföreningen vill kraftfullt uppmana Uppsala kommun att se till att detta unika kulturarv väl tas till vara för kommande generationer!

Kristina Berglund
Arkitekt SAR/MSA
Vice ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen 

Kristina Berglund

Vice ordförande, Arkitekt

Byggnadskultur 2015 - 3

Fritidshus blir permanentboenden

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!