Komplettering till vårt tidigare överklagande av Nobel Center

Föreningens komplettering till överklagande av detaljplan för Nobel Center.

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har beretts tillfälle att senast den 14 september 2017 utveckla grunderna för föreningens överklagande, utöver vad som anförs i sak i överklagandet till Länsstyrelsen daterat 2016-05-11. SBF anför följande och hänvisar i övrigt till sitt tidigare överklagande.

Motivering, komplettering
Begreppet påtaglig skada på riksintresset - lagens syfte
I överklagandet till Länsstyrelsen hävdar SBF på ett antal grunder att om detaljplanen för Nobel Center genomförs skulle de negativa effekterna för stadsbilden och utplånandet av den unika hamnmiljön innebära påtaglig skada på flera av uttrycken för riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.

I miljökonsekvensbeskrivningen, som hör till planförslaget, sker bedömningen av påverkan på riksintresset i tre nivåer - stor, måttlig respektive liten omfattning. Bedömningen av påverkan på riksintresset lyder sammanfattningsvis i miljökonsekvensbeskrivningen: "Detaljplanen bedöms medföra måttligt negativa konsekvenser för värden kopplade till riksintresset. För några uttryck i riksintresset bedöms planen medföra risk för stor negativ påverkan ..."

När det gäller påverkan på de olika uttrycken för riksintresset lyder bedömningarna:

• risk för stor negativ konsekvens för "byggnader som hör ihop med sjöfarten"

• måttlig-stor negativ konsekvens för uttrycket "Stockholm som stenstad" och för berättelsen "hamnanläggningar från skilda tider".

• måttlig negativ konsekvens för berättelsen om "Stockholm som sjöfartsstad", för uttrycket "1600-talets stadsplan", för påverkan på Stockholms siluett samt för vissa viktiga vyer och blickfång.

Läs kompletteringen i sin helhet

Kristina Berglund

Vice ordförande, Arkitekt
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!