Återuppför kulturarvet "Turisten”!

måndag, 05 juni 2017

Förfallet av restaurangbyggnaden/Oscars och hotellet i Marstrand har gått så långt att endast rivning återstår. Det är ytterst anmärkningsvärt att fastighetsägaren och även kommunen åsidosatt lagstadgat underhåll. Svenska byggnadsvårdsföreningen anser att detta unika kulturarv bör återuppföras som exakta kopior med fullständigt rekonstruerade fasader.

Enligt förslaget till detaljplan avses Oscars fasad rekonstrueras men i övrigt avses nya hus byggas i kvarteret med viss anpassning till den känsliga miljön. Inte mycket kommer att minna om de omistliga byggnaderna med sin speciella arkitektur från badortsepoken i slutet av 1800-talet. Byggnaderna vittnar också om den under många decennier från 1930-talet och framåt årligen återkommande Marstrandskonferensen för vetenskapligt utbyte inom ämnet nationalekonomi mellan de nordiska länderna.

Mot bakgrund av byggelsens höga kulturhistoriska värde och dess stora symboliska och historiska betydelse för Marstrand nu och i framtiden, är det nödvändigt att åtgärderna främst inriktas på att minska skadan på riksintresset. I ett fall som detta anser Byggnadsvårdsföreningen att det är motiverat att gå längre än som vanligtvis sker när det gäller långt förfallna byggnader. Föreningen hävdar därför att detaljplanens bestämmelser bör ändras så att byggnaderna Oscars, hotellet och annexet återuppförs som exakta kopior med återanvändning så långt möjligt samt att fasaderna rekonstrueras helt varvid oskadade originaldelar tillvaratas.

Nu gäller det att alla berörda parter gör sitt bästa av situationen och ser till att Marstrand även i framtiden får visa upp dessa unika byggnader av stor vikt för stadsbilden och orten. Ett omistligt kulturarv som detta av både nationell och internationell betydelse, till en del av byggnadsminnesklass, får inte försvinna till följd av oförlåtliga och lagstridiga försummelser.

För Svenska byggnadsvårdsföreningen

Vicki Wenander Kristina Berglund

Ordförande Vice ordförande

 

Artikeln publicerades i Kungälvsposten 30 maj 2017.

Kristina Berglund

Vice ordförande, Arkitekt

Vicki Wenander

Bebyggelseantikvarie & ingenjör
Hotad

fd Turisthotellet i Marstrand

Update 15 feb 2018:  Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun beviljade under sitt sammanträde den 15 februari...

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!