Byggnadsvård i Västra Götaland

Här hittar du information om byggnadsvård i Västra Götaland. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Byggnadsvård i Västra Götaland

Här hittar du information om byggnadsvård i Västra Götaland. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Föreningar & nätverk i Västra Götaland

Byggnadsvårdsnätverk

Västergötlands museum

I hjärtat av ett rikt kulturlandskap ligger Västergötlands museum i medeltidsstaden Skara. Här finns över 10 000 år av landskapets unika historia gestaltad. Museet bedriver även byggnadsantikvarisk- och arkeologisk uppdragsverksamhet samt utför kulturmiljöunderlag.

Byggnadsvårdsnätverk

Traditionsbärarna

Traditionsbärarna är en grupp enskilda företagare med bred traditionell hantverkskompetens, såsom timmermän, smeder, snickare och skeppsbyggare.

Byggnadsvårdsbutiker i Västra Götaland

Byggnadsvårdsbutiker

Almell AB

Förmedling av återbrukat byggmaterial. Projektledning inom återbruk och hållbart byggande samt utbildning och validering av personal inom återbruk. 10% rabatt…
Byggnadsvårdsbutiker

Qvist & Löf AB

Diversehandel med byggnadsvårdsprodukter. En doft av tjära & en känsla för hantverk! Medlemsrabatt: 10% på Linoljefärg i butik Finns på…
Byggnadsvårdsbutiker

Nordiska Kulturfasader

Utför måleri och fönsterarbeten samt nytillverkning av fönster. MEDLEMSRABATT: 10% rabatt Finns på Klev 512 62 Mårdaklev Instagram https://www.instagram.com/nordiskakulturfasader/ Butiken…
Byggnadsvårdsbutiker

Husögat AB

I vår butik hittar du byggnadsvårdsartiklar av olika slag men med tygndpunkt på produkter och verktyg som används i samband med fönsterrenovering.

Gula listan i Västra Götaland

HotatGula listan

Villa Solgård

Län: Västra Götaland Ort: Lerum Villa Solgård i Lerum är ritad av arkitekt Sigfrid Ericson 1902 som bostad till Amerikalinjendirektören…
RäddatGula listan

Billdals herrgård

Förfall. James Dicksons monumentala sommarhus i Billdal förfaller. Herrgården ägs av Göteborgs kommun som sedan de exproprierade fastigheten 1963 inte underhållit byggnaden på ett adekvat sätt. De senaste 10 åren har huset sått övergivet, taket läcker och inredning i form av kakelugnar etc. har stulits…

HotatGula listan

Kulturens hus

Län: Västra Götaland Ort: Ljungskile, Uddevalla Före detta skolbyggnad från 1870-talet som var rivningshotad redan för 20 år sedan. Den…
HotatGula listan

Stenstorps skolmuseum

Län: Västra Götaland Ort: Stenstorp Stenstorpsskolans högstadium har rivits. Då togs anslutning till vatten och avlopp bort från skolmuseet, vilket…
HotatGula listan

Kvarteret Barken

Län: Västra Götaland Ort: Göteborg Rivningar pågår i kvarteret Barken, mellan Tredje och Fjärde Långgatan i Göteborg. Här finns bland…
RäddatGula listan

Järpås station

Län: Västra Götaland Ort: Järpås Järpås stationssamhälle i Lidköpings kommun växte fram under 1800-talet i en tid då spannmålshandeln expanderade…
HotatGula listan

Bohusskolan

Län: Västra Götaland Ort: Ale Äldre skolbyggnader i 1920-talsklassicistisk utformning, uppförda 1932. Miljön har efter hand utökats med skolbyggnader från…
RäddatGula listan

Falkängen

Län: Västra Götaland Ort: Hällekis Falkängen i Hällekis på Kinnekulle är en av Sveriges få bevarade bruksgator. De första familjerna…
HotatGula listan

Villa Överås med park

En ny detaljplan vill medge exploatering i anslutning till Villa Överås i Göteborg. Begäran innebär ändring avseende villan med omgivande parkmark. Förtätning riskerar att förvanska områdets karaktär.

HotatGula listan

Röda bryggan

Kvarteret ligger i direkt anslutning till Rosenlundskanalen och ingår i en kulturhistoriskt intressant miljö med anknytning till stadens historiska funktion som befäst sjöfarts- och handelsstad. Det finns ett fåtal äldre byggnader och kvarter kvar, och de har ett mycket stort kulturhistoriskt och stadsbildsmässigt värde som en central del av riksintresset.
En ny detaljplan vill möjliggöra för förtätning med blandstadsbebyggelse…

HotatGula listan

Smedjegatan 5

Fastighetsägaren vill bygga 75-85 lägenheter på gården mellan Smedjegatan 5 och Norra Hamngatan 6. En rivningsansökan har lämnats in som omfattar fyra hus, daterade till 1732, 1847 och 1862. Byggnaderna som vetter mot gatorna omfattas inte av rivningsansökan. Det är byggnadsnämnden som beslutar om rivning. Det finns idag ett 10-tal hus från 1700-talet och knappt 100 hus från 1800-talet i Göteborg.

HotatGula listan

Göteborgs universitetsbibliotek

Den äldre delen av biblioteket som uppfördes under 1950-talet efter ritningar av Ärland Noreen är rivningshotad i ett nytt planförslag. Fastigheten ägs av Akademiska hus. På platsen skall enligt planen ett nytt bibliotek byggas…

HotatGula listan

Sahlgrenska sjukhuset

Sahlgrenska sjukhuset och Göteborgs universitet planerar omfattande nybyggnationer. Nybyggnationer som dessvärre också förutsätter storskaliga rivningar vars like inte setts på decennier. Åtminstone tre större byggnader med fastställt högt kulturhistoriskt värde planeras att rivas…

HotatGula listan

Kvarteren Uranus och Vulcanus

Ny detaljplan vill möjliggöra bostäder, parkeringshus och butiker inom riksinstresseområde i centrala Lidköping. Utmed Esplanaden ligger 4 st små trähus som markerar gränsen för stadens tidigare yttre gräns och som är den enda resten av ett helt område med liknande bebyggelse. Byggnaderna är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i antikvarisk utredning och i yttrande från Västergötlands museum. Förslaget innebär att 1 av 4 hus sparas, resten rivs till förmån för ny bostadsbebyggelse.

HotatGula listan

Handelshögskolan, Göteborg

Rivningshot. I spåren av Västlänken, tågtunnel under Göteborg, hotas stora delar av Carl Nyréns Handelshögskola från 1951 av rivning. Här föreslås nämligen att den södra uppgången vid station Haga ska uppföras…

HotatGula listan

Arbetarbebyggelse, Lindholmen

Den unika och riksintressanta arbetarstadsdelen på Lindolmen hotas av förvanskning sedan planer på att bygga ett stort femvåningskomplex med studentlägenheter i området tagits fram. Riksintresset Lindholmen är det enda kvarvarande sammanhållna varvssamhället som speglar Göteborgs utveckling och historia…

RäddatGula listan

Götaverkens kranar

Göteborg riskerar att förlora viktiga markörer i stadsbilden då kranarna på Norra älvstranden nu ligger ute till försäljning. Kranarna är kraftiga symboler för Göteborgs industrihistoria och även en viktig del av stadens identitet och stadsbild…

RäddatGula listan

Gamla stallarna vid Stora Torp

Uppdatering dec 2016: Stora Torp och dess ekonomibyggnader längs promandvägen till Stora Delsön har varit ett populärt besöksmål alltsedan det uppfördes 1851. Göteborgs stads Idrotts- och föreningsförvaltning har under de senaste åren gjort ett föredömligt arbete med att renovera och modernisera anläggningen som idag inrymmer en ridklubb. En eloge för ett ambitiöst och väl utfört arbete…

HotatGula listan

Kungsparken/Nya Allén/Haga Kyrkoplan

Hot om förvanskning. De mycket kulturhistoriskt värdefulla och känsliga stadsrummen och parkmiljöerna kring Haga Kyrkoplan, Kungsparken och Nya Allén i Göteborg hotas av förvanskning i samband med planerna för Västlänken, tågtunnel under Göteborg. Det är en unik kulturmiljö med höga stadsbyggnads- och parkhistoriska värden som även innerhåller flera värdefulla fornlämningar…

HotatGula listan

Liseberg, byggnader från 1923

Rivningshot. Ett antal byggnader i nöjesparken Liseberg i Göteborg hotas av rivning i samband med planerna för Västlänken, tågtunnel under Göteborg. År 1923 firade Göteborg sitt 300-årsjubileum med jubileumsutställningen och i samband med detta byggdes en nöjes- och kongresspark – Liseberg. Än idag finns det bevarat viktiga rester från denna storslagna satsning. Rester från utställningen idag är bl a restaurangen, en tornbyggnad, spegeldammen samt delar av scenen. Anläggningen ingår i riksintresse för kulturmiljövården och är upptagen i kommunens bevarandeprogram…

HotatGula listan

Länsresidenset mfl

Risk för skada. I samband med planerna för ”Västlänken”, tågtunnel under Göteborg, har hot om skada uppstått för flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Göteborgs stadskärna. Det handlar om att vibrationer under såväl byggskedet som under driften kan orsaka skador på byggnadsverk. Dessutom kan schaktningen innebära förändrade grundvattennivåer vilket kan leda till att rustbäddar påverkas och att byggnader får svåra sättningsskador. Eftersom tågtunneln avses gå genom centrala Göteborg påverkas ett stort antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader så som Skansen Lejonet från 1600-talet och Länsresidenset (uppfört under 1650-talet och som är Göteborgs äldsta bevarade profana byggnad) samt tidstypiskt utformad stenstadsbebyggelse i Vasastaden etc…

HotatGula listan

Johannebergs landeri

Hot om förvanskning/rivning. Johannebergs landeri, vid Korsvägen i Göteborg, hotas av förvanskning/rivning i samband med planerna för Västlänken, tågtunnel under Göteborg. Landeriet anlades redan under slutet av 1700-talet med en manbyggnad och två separata flygelbyggnader…

HotatGula listan

Skansen Lejonet och Gullberget

Hot om förvanskning. Gullberget, där Skansen Lejonet står, har varit befäst sedan 1300-talet och är därmed en av de äldsta försvarshistoriska miljöerna i Göteborg. Försvarsanläggningen Skansen Lejonet uppfördes på 1600-talet. Det är en välbevarad 1600-talsskans med stort fortifikationshistoriskt värde som skyddas som statligt byggnadsminne enlig KML. I samband med planerna på ”Västlänken”, tågtunnel under Göteborg, har hot om förvanskning uppstått mot den värdefulla kulturmiljön…

RivetGula listan

Aspö Gård

Rivningshot. Den anrika huvudbyggnaden på Aspö Gård skall nu rivas för att ge plats för nya bostäder. Skövdebostäder, som äger Aspö Gård, ville ursprungligen behålla huset men menar nu att ”hyrorna kommer att bli för höga” varför huset istället skall rivas…

RäddatGula listan

Stationshuset i Öxnered

Rivningshot. Trafikverket har beslutat att riva stationshuset i Öxnered. Anledningen – det står för nära järnvägsanläggningen. Stationen uppfördes i slutet av 1800-talet. Nu riskerar ytterligare en del av järnvägshistorien att gå i graven…

HotatGula listan

Gula Villan (Emaus)

Rivningshot. Gula Villan på Emaus, Uddevalla, har sedan en tid tillbaka varit rivningshotad – men nu börjar det skönjas en ljusning. Den vackra trävillan uppfördes under slutet av 1800-talet i en utpräglad schwetzerstil, troligtvis av riksdagsmannen och senare landshövdingen Fredrik Pettersson…

RäddatGula listan

Gamla hovrätten i Göteborg

I ett kontroversiellt förslag föreslås Gamla hovrätten (nuvarande Arkeologen) vid Näckrosdammen att rivas för att lämna plats åt det planerade Campus Näckrosen som är en del i Göteborgs 400-årsjubileum.

HotatGula listan

Bangatan 12, 14 och 20

Förfall. På Bangatan i Göteborg, Majorna, hotas flera äldre trähus av förfall. Hela området är upptaget i Göteborgs bevarandeprogram där det beskrivs som ”En av de sista genuina miljöerna i västra stadsdelarna sedan stora delar av den äldre bebyggelsen i Stigberget och Majorna rivits”…

HotatGula listan

Valhallabadet

Rivingshot. Valhallabadet, uppfört 1956 efter ritningar av Nils Olsson, hotas av rivning för att lämna plats för ett nytt Skandinavium. Beslutet om en ny multiarena i Göteborg har ännu inte tagits, men planeringen för dess placering är redan i gång…

RivetGula listan

Vänershofshallen

Vänershofs idrottshall i Mariestad är rivnignshotad. Byggnaden uppfördes 1939, och är en av västsveriges äldsta bevarade moderna idrottshallar. En enig kommunledning har beslutat om rivning och grävskoporna väntas i juni. Ett informationsmöte kommer att hållas i Mariestad 18/3.

HotatGula listan

Signalvaktarbostaden, Göta kanal

Förfall. Gamla signalvaktarbostaden på Lanthöjden förfaller. Huset byggdes år 1900 och ägs av Göta Kanalbolag som bland annat har i uppdrag att värna om kultarvet längs kanalen. Huset renoverades på 1980-talet och kom sen att hyras ut som sommarbostad, men under senare tid har det stått tomt. 2010 upptäckte en oroad privatperson att dörren stod olåst och kontaktade då kanalbolaget…

RäddatGula listan

Billdals herrgård

Förfall. James Dicksons monumentala sommarhus i Billdal förfaller. Herrgården ägs av Göteborgs kommun som sedan de exproprierade fastigheten 1963 inte underhållit byggnaden på ett adekvat sätt. De senaste 10 åren har huset sått övergivet, taket läcker och inredning i form av kakelugnar etc. har stulits…

HotatGula listan

Stampgatan 8

Rivningshot. Stampgatan 8 i Göteborg uppfördes som bostadshus år 1866 efter ritningar av arkitekt Adolf Wilhelm Edelsvärd. Byggnaden utgör ett av få äldre bevarade hus utmed Fattighusån och den är en viktig karaktärsbyggnad. Den hotas nu av den planerade bangårdsviadukten (vilken även hotar VGJ-huset). Dessutom är underhållet eftersatt.

HotatGula listan

F d Västgötabanans station

Rivningshot. Fd Västgötabanans station i Göteborg, uppförd 1931 efter ritningar av arkitekt E Torulf, hotas av rivning. Bakgrunden är att dels anslutningarna till den nya bangårdsviadukten som väntas byggas i anslutning till nya Götaälvbron, dels det planerade bygget av den sk Västlänken vars föreslagna sträckning (Haga-Korsvägen / Stora Hamnkanalen) med stor sannolikhet innebär att byggnaden måste rivas. Stationshuset ligger i anslutning till centralstationen och posthuset i Göteborg och är upptagen i kommunens bevarandeprogram.

HotatGula listan

Lyktan

Rivningshot. 1950-talskiosken Lyktan i Kortedala, Göteborg, hotas än en gång av rivning sedan fastighetsägaren Bostadsbolaget lämnat in en rivningsansökan. Byggnaden uppfördes som kiosk 1956 efter ritningar av Sven Brolid. Stadsmuseet har tidigare gjort insatser för att få till lösningar för att rädda Lyktan – dock utan resultat. Idag står byggnaden tom…

RäddatGula listan

Banvaktstuga i Hultafors

Banverket fortsätter att avveckla byggnader som de inte längre behöver för sin verksamhet. Nu har oturen kommit till banvaktarstugan i Hultafors, Bollebygds kommun. Byggnaden uppfördes 1894 och i miljön ingår också en jordkällare och ett uthus…

RäddatGula listan

Bangatan 10

Uppdatering aug 2016: Husets ägare ville för några år sedan riva huset men fick avslag från kommunen med hänvisning till kulturhistoriskt värde. En upprustning har nu påbörjats…

RäddatGula listan

Brobacken, Röda huset

Rivningshotat. Den 16:e september 2008 skrev Lerums Kommun, JM AB och Mölnlycke Fastighets AB under en avsiktsförklaring om att utveckla Lerums Centrum. I avsiktsförklaringen finns bland annat planer på att riva delar av Östra Brobacken för att bygga en ny väg och bro…

RäddatGula listan

Landshövdingehus i Gårda

Kvarteren Eken och Cedern, från 1926-29, är delvis i originalskick. Husen har sedan 1960-talet varit rivningshotade vilket lett till ett mycket eftersatt underhåll. Under de senaste åren har husen planerades att ersättas av en uppställningsplats för lokalbussar och ett parkeringshus. Bristen på centralt belägna lägenheter med överkomliga hyror har däremot fått våra beslutsfattare att tänka i nya banor…

FörvanskatGula listan

Centralposthuset

Hot om ovarsam om- och tillbyggnad. Centralposthuset uppfördes 1919-1925 och är sedan 1995 skyddat som byggnadsminne. Trots det planeras en hotellbyggnad i 14 våningar inom fastigheten. Svenska byggnadsvårdsföreningen har yttrat sig över den utställda detaljplanen och uppmanar Göteborgs kommun att ta fram en ny detaljplan…

RäddatGula listan

Gälleudde fyr

Den gamla fyren är från 1905 och Sjöfartsverket har velat riva och ersätta den med en ny högre fackverksmast. Byggnadsnämnden i Vänersborg har inte givit bygglov då de vill att den gamla fyren ska bevaras. Och stadsarkitekt Magnus Wångblad har sedan frågan om rivning väcktes 2007 förtjänstfullt kämpat för att fyren ska bevaras…