fbpx

Byggnadsvård i Västra Götaland

Här hittar du information om byggnadsvård i Västra Götaland. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Byggnadsvård i Västra Götaland

Här hittar du information om byggnadsvård i Västra Götaland. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Föreningar & nätverk i Västra Götaland

Byggnadsvårdsnätverk

Västergötlands museum

I hjärtat av ett rikt kulturlandskap ligger Västergötlands museum i medeltidsstaden Skara. Här finns över 10 000 år av landskapets unika historia gestaltad. Museet bedriver även byggnadsantikvarisk- och arkeologisk uppdragsverksamhet samt utför kulturmiljöunderlag.

Byggnadsvårdsnätverk

Traditionsbärarna

Traditionsbärarna är en grupp enskilda företagare med bred traditionell hantverkskompetens, såsom timmermän, smeder, snickare och skeppsbyggare.

Byggnadsvårdsbutiker i Västra Götaland

Byggnadsvårdsbutiker

Husögat AB

I vår butik hittar du byggnadsvårdsartiklar av olika slag men med tygndpunkt på produkter och verktyg som används i samband med fönsterrenovering.

Byggnadsvårdsbutiker

Byggfabriken – Göteborg

Hos oss hittar du nytillverkade originaldetaljer för tidstypisk renovering. Byggfabriken för ett sortiment av bl a byggnadsvårdsprodukter för byggnadsrenovering, ombyggnad…

Gula listan i Västra Götaland

Gula listanHotat

Järpås station

Län: Västra Götaland Ort: Järpås Järpås stationssamhälle i Lidköpings kommun växte fram under 1800-talet i en tid då spannmålshandeln expanderade…
Gula listanHotat

Bohusskolan

Län: Västra Götaland Ort: Ale Äldre skolbyggnader i 1920-talsklassicistisk utformning, uppförda 1932. Miljön har efter hand utökats med skolbyggnader från…
Gula listanHotat

UT-huset, Australien 3

Län: Västra Götaland Ort: Ulricehamn Byggnaden uppfördes 1907-1908 för Ulricehamns tidning, som hade sin verksamhet i huset fram till 2008.…
Gula listanHotat

Falkängen

Län: Västra Götaland Ort: Hällekis Falkängen i Hällekis på Kinnekulle är en av Sveriges få bevarade bruksgator. De första familjerna…
Gula listanRivet

Folkets park

Rivningshot. Uddevalla Folkets park har stått utan underhåll under lång tid, och nu närmar sig slutet för parken och dess byggnader. I arbetet med en ny detaljplan föreslås området bebyggas med radhus och hyreshus. Det enda som blir kvar är den s.k. “Strutkiosken” som bl.a. uppmärksammatas av K-spanarna Göran Willis och Staffan Bengtsson. Man planerar att flytta kiosken några meter och därefter ge den skydd i detaljplanen för det nya bostadsområdet.

Gula listanRivet

Mariedalsgatan 11

Byggnad utpekad i byggnadsinventering från 1998 och Borås stads kulturmiljöprogram från 2001.
Byggnaden står på en fastighet där det sedan länge finns en byggrätt för industribebyggelse. Nu har ett lokalt fastighetsbolag köpt fastigheten och lämnat in rivningslov, vilket har beviljats.

Gula listanHotat

Röda bryggan

Kvarteret ligger i direkt anslutning till Rosenlundskanalen och ingår i en kulturhistoriskt intressant miljö med anknytning till stadens historiska funktion som befäst sjöfarts- och handelsstad. Det finns ett fåtal äldre byggnader och kvarter kvar, och de har ett mycket stort kulturhistoriskt och stadsbildsmässigt värde som en central del av riksintresset.
En ny detaljplan vill möjliggöra för förtätning med blandstadsbebyggelse…

Gula listanHotat

Smedjegatan 5

Fastighetsägaren vill bygga 75-85 lägenheter på gården mellan Smedjegatan 5 och Norra Hamngatan 6. En rivningsansökan har lämnats in som omfattar fyra hus, daterade till 1732, 1847 och 1862. Byggnaderna som vetter mot gatorna omfattas inte av rivningsansökan. Det är byggnadsnämnden som beslutar om rivning. Det finns idag ett 10-tal hus från 1700-talet och knappt 100 hus från 1800-talet i Göteborg.

Gula listanHotat

Göteborgs universitetsbibliotek

Den äldre delen av biblioteket som uppfördes under 1950-talet efter ritningar av Ärland Noreen är rivningshotad i ett nytt planförslag. Fastigheten ägs av Akademiska hus. På platsen skall enligt planen ett nytt bibliotek byggas…

Gula listanHotat

Sahlgrenska sjukhuset

Sahlgrenska sjukhuset och Göteborgs universitet planerar omfattande nybyggnationer. Nybyggnationer som dessvärre också förutsätter storskaliga rivningar vars like inte setts på decennier. Åtminstone tre större byggnader med fastställt högt kulturhistoriskt värde planeras att rivas…

Gula listanHotat

Kvarteren Uranus och Vulcanus

Ny detaljplan vill möjliggöra bostäder, parkeringshus och butiker inom riksinstresseområde i centrala Lidköping. Utmed Esplanaden ligger 4 st små trähus som markerar gränsen för stadens tidigare yttre gräns och som är den enda resten av ett helt område med liknande bebyggelse. Byggnaderna är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i antikvarisk utredning och i yttrande från Västergötlands museum. Förslaget innebär att 1 av 4 hus sparas, resten rivs till förmån för ny bostadsbebyggelse.

Gula listanRivet

Ströms stallar i Lilla Edet

Rivningshot. Ströms Stall, även kallat Stallarna på Ström, är en sista rest av de forna ekonomibyggnaderna till Ströms Slott (Ströms Säteri) och är uppförda på första halvan av 1800-talet. Trots att både slottet och stallarna finns omnämnda i Lilla Edets Kulturarvsplan över skyddsvärda objekt (se länk nedan) har kommunägda fastighetsbolaget Leifab framfört en önskan om att få riva byggnaden i samband med planeringen av ett nytt bostadsområde. Som motiv hävdar man att ett bevarande av byggnaden skulle innebära för höga kostnader.

Gula listanHotat

Handelshögskolan, Göteborg

Rivningshot. I spåren av Västlänken, tågtunnel under Göteborg, hotas stora delar av Carl Nyréns Handelshögskola från 1951 av rivning. Här föreslås nämligen att den södra uppgången vid station Haga ska uppföras…

Gula listanHotat

Arbetarbebyggelse, Lindholmen

Den unika och riksintressanta arbetarstadsdelen på Lindolmen hotas av förvanskning sedan planer på att bygga ett stort femvåningskomplex med studentlägenheter i området tagits fram. Riksintresset Lindholmen är det enda kvarvarande sammanhållna varvssamhället som speglar Göteborgs utveckling och historia…

Gula listanRäddat

Götaverkens kranar

Göteborg riskerar att förlora viktiga markörer i stadsbilden då kranarna på Norra älvstranden nu ligger ute till försäljning. Kranarna är kraftiga symboler för Göteborgs industrihistoria och även en viktig del av stadens identitet och stadsbild…

Gula listanRäddat

Gamla stallarna vid Stora Torp

Uppdatering dec 2016: Stora Torp och dess ekonomibyggnader längs promandvägen till Stora Delsön har varit ett populärt besöksmål alltsedan det uppfördes 1851. Göteborgs stads Idrotts- och föreningsförvaltning har under de senaste åren gjort ett föredömligt arbete med att renovera och modernisera anläggningen som idag inrymmer en ridklubb. En eloge för ett ambitiöst och väl utfört arbete…

Gula listanHotat

Kungsparken/Nya Allén/Haga Kyrkoplan

Hot om förvanskning. De mycket kulturhistoriskt värdefulla och känsliga stadsrummen och parkmiljöerna kring Haga Kyrkoplan, Kungsparken och Nya Allén i Göteborg hotas av förvanskning i samband med planerna för Västlänken, tågtunnel under Göteborg. Det är en unik kulturmiljö med höga stadsbyggnads- och parkhistoriska värden som även innerhåller flera värdefulla fornlämningar…

Gula listanHotat

Liseberg, byggnader från 1923

Rivningshot. Ett antal byggnader i nöjesparken Liseberg i Göteborg hotas av rivning i samband med planerna för Västlänken, tågtunnel under Göteborg. År 1923 firade Göteborg sitt 300-årsjubileum med jubileumsutställningen och i samband med detta byggdes en nöjes- och kongresspark – Liseberg. Än idag finns det bevarat viktiga rester från denna storslagna satsning. Rester från utställningen idag är bl a restaurangen, en tornbyggnad, spegeldammen samt delar av scenen. Anläggningen ingår i riksintresse för kulturmiljövården och är upptagen i kommunens bevarandeprogram…

Gula listanHotat

Länsresidenset mfl

Risk för skada. I samband med planerna för ”Västlänken”, tågtunnel under Göteborg, har hot om skada uppstått för flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Göteborgs stadskärna. Det handlar om att vibrationer under såväl byggskedet som under driften kan orsaka skador på byggnadsverk. Dessutom kan schaktningen innebära förändrade grundvattennivåer vilket kan leda till att rustbäddar påverkas och att byggnader får svåra sättningsskador. Eftersom tågtunneln avses gå genom centrala Göteborg påverkas ett stort antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader så som Skansen Lejonet från 1600-talet och Länsresidenset (uppfört under 1650-talet och som är Göteborgs äldsta bevarade profana byggnad) samt tidstypiskt utformad stenstadsbebyggelse i Vasastaden etc…

Gula listanHotat

Johannebergs landeri

Hot om förvanskning/rivning. Johannebergs landeri, vid Korsvägen i Göteborg, hotas av förvanskning/rivning i samband med planerna för Västlänken, tågtunnel under Göteborg. Landeriet anlades redan under slutet av 1700-talet med en manbyggnad och två separata flygelbyggnader…

Gula listanHotat

Skansen Lejonet och Gullberget

Hot om förvanskning. Gullberget, där Skansen Lejonet står, har varit befäst sedan 1300-talet och är därmed en av de äldsta försvarshistoriska miljöerna i Göteborg. Försvarsanläggningen Skansen Lejonet uppfördes på 1600-talet. Det är en välbevarad 1600-talsskans med stort fortifikationshistoriskt värde som skyddas som statligt byggnadsminne enlig KML. I samband med planerna på ”Västlänken”, tågtunnel under Göteborg, har hot om förvanskning uppstått mot den värdefulla kulturmiljön…

Gula listanRivet

Aspö Gård

Rivningshot. Den anrika huvudbyggnaden på Aspö Gård skall nu rivas för att ge plats för nya bostäder. Skövdebostäder, som äger Aspö Gård, ville ursprungligen behålla huset men menar nu att “hyrorna kommer att bli för höga” varför huset istället skall rivas…

Gula listanHotat

Stationshuset i Öxnered

Rivningshot. Trafikverket har beslutat att riva stationshuset i Öxnered. Anledningen – det står för nära järnvägsanläggningen. Stationen uppfördes i slutet av 1800-talet. Nu riskerar ytterligare en del av järnvägshistorien att gå i graven…

Gula listanRäddat

Gula Villan (Emaus)

Rivningshot. Gula Villan på Emaus, Uddevalla, har sedan en tid tillbaka varit rivningshotad – men nu börjar det skönjas en ljusning. Den vackra trävillan uppfördes under slutet av 1800-talet i en utpräglad schwetzerstil, troligtvis av riksdagsmannen och senare landshövdingen Fredrik Pettersson…

Gula listanRäddat

Gamla hovrätten i Göteborg

I ett kontroversiellt förslag föreslås Gamla hovrätten (nuvarande Arkeologen) vid Näckrosdammen att rivas för att lämna plats åt det planerade Campus Näckrosen som är en del i Göteborgs 400-årsjubileum.

Gula listanRivet

B-huset Huvudnässkolan

Rivningshot. Huvudnässkolan uppfördes 1963 efter ritningar av arkitekt Åke Wahlberg och är ett tidigt exempel på användning av s k prefab-element. Skolan var när den byggdes en mycket modern byggnad vad gällde teknik men även arkitektoniskt i framkant…

Gula listanRivet

Kuskbostaden till f.d. Onsjö säteri

Rivningsbeslut är fattat för F.d. kuskbostaden till Onsjö säteri, Vänersborg. Byggnaden består av ett mindre 1800-tals trähus som tidigare haft spåntak. Spåntaket har vittrat, blåst av och mycket vatten trängt in. Dock är byggnaden fortfarande möjlig att rädda tekniskt…

Gula listanRivet

Gasklockan i Gullbergsvass

Återigen hotas Gasklockan i Gullbergsvass, Göteborg, av rivning sedan förvaltaren Göteborgs Energi sökt rivningslov för byggnaden. År 1993 upphörde Gasklockans funktion efter 60 år i tjänst, men den står kvar som en symbol för industristaden Göteborg. Idag finns endast ett fåtal gasklockor kvar i Sverige och byggnaden är utpekad som kulturhistoriskt värdefull i Göteborgs bevarandeprogram…

Gula listanRivet

Stora Bommens svängbro (Osthyveln) i Göteborg

Den yttre svängbron vid Stora Bommen i Göteborg är rivningshotad av pågående byggplaner för området. Bron är Göteborgs första svängbro och kallas lokalt för “Osthyveln” för att den är så låg att passagerarna på turistbåtarna som passerar under bron får ducka…

Gula listanHotat

Bangatan 12, 14 och 20

Förfall. På Bangatan i Göteborg, Majorna, hotas flera äldre trähus av förfall. Hela området är upptaget i Göteborgs bevarandeprogram där det beskrivs som ”En av de sista genuina miljöerna i västra stadsdelarna sedan stora delar av den äldre bebyggelsen i Stigberget och Majorna rivits”…

Gula listanRäddat

Valhallabadet

Rivingshot. Valhallabadet, uppfört 1956 efter ritningar av Nils Olsson, hotas av rivning för att lämna plats för ett nytt Skandinavium. Beslutet om en ny multiarena i Göteborg har ännu inte tagits, men planeringen för dess placering är redan i gång…

Gula listanRivet

Vänershofshallen

Vänershofs idrottshall i Mariestad är rivnignshotad. Byggnaden uppfördes 1939, och är en av västsveriges äldsta bevarade moderna idrottshallar. En enig kommunledning har beslutat om rivning och grävskoporna väntas i juni. Ett informationsmöte kommer att hållas i Mariestad 18/3.

Gula listanHotat

Signalvaktarbostaden, Göta kanal

Förfall. Gamla signalvaktarbostaden på Lanthöjden förfaller. Huset byggdes år 1900 och ägs av Göta Kanalbolag som bland annat har i uppdrag att värna om kultarvet längs kanalen. Huset renoverades på 1980-talet och kom sen att hyras ut som sommarbostad, men under senare tid har det stått tomt. 2010 upptäckte en oroad privatperson att dörren stod olåst och kontaktade då kanalbolaget…

Gula listanHotat

Villa Överås med park

En ny detaljplan vill medge exploatering i anslutning till Villa Överås i Göteborg. Begäran innebär ändring avseende villan med omgivande parkmark. Förtätning riskerar att förvanska områdets karaktär.

Gula listanRäddat

Billdals herrgård

Förfall. James Dicksons monumentala sommarhus i Billdal förfaller. Herrgården ägs av Göteborgs kommun som sedan de exproprierade fastigheten 1963 inte underhållit byggnaden på ett adekvat sätt. De senaste 10 åren har huset sått övergivet, taket läcker och inredning i form av kakelugnar etc. har stulits…

Gula listanHotat

Stampgatan 8

Rivningshot. Stampgatan 8 i Göteborg uppfördes som bostadshus år 1866 efter ritningar av arkitekt Adolf Wilhelm Edelsvärd. Byggnaden utgör ett av få äldre bevarade hus utmed Fattighusån och den är en viktig karaktärsbyggnad. Den hotas nu av den planerade bangårdsviadukten (vilken även hotar VGJ-huset). Dessutom är underhållet eftersatt.

Gula listanHotat

F d Västgötabanans station

Rivningshot. Fd Västgötabanans station i Göteborg, uppförd 1931 efter ritningar av arkitekt E Torulf, hotas av rivning. Bakgrunden är att dels anslutningarna till den nya bangårdsviadukten som väntas byggas i anslutning till nya Götaälvbron, dels det planerade bygget av den sk Västlänken vars föreslagna sträckning (Haga-Korsvägen / Stora Hamnkanalen) med stor sannolikhet innebär att byggnaden måste rivas. Stationshuset ligger i anslutning till centralstationen och posthuset i Göteborg och är upptagen i kommunens bevarandeprogram.

Gula listanHotat

Lyktan

Rivningshot. 1950-talskiosken Lyktan i Kortedala, Göteborg, hotas än en gång av rivning sedan fastighetsägaren Bostadsbolaget lämnat in en rivningsansökan. Byggnaden uppfördes som kiosk 1956 efter ritningar av Sven Brolid. Stadsmuseet har tidigare gjort insatser för att få till lösningar för att rädda Lyktan – dock utan resultat. Idag står byggnaden tom…

Gula listanRäddat

Banvaktstuga i Hultafors

Banverket fortsätter att avveckla byggnader som de inte längre behöver för sin verksamhet. Nu har oturen kommit till banvaktarstugan i Hultafors, Bollebygds kommun. Byggnaden uppfördes 1894 och i miljön ingår också en jordkällare och ett uthus…

Gula listanRivet

fd Turisthotellet i Marstrand

Update 15 feb 2018: Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun beviljade under sitt sammanträde den 15 februari fastighetsägaren Ernst Roséns ansökan om rivningslov av Oscars/Turisten i Marstrand. Beslutet var enhälligt.
– Huset är bortom all räddning och för att kunna komma vidare med planarbetet måste huset först rivas, säger Claes Andersson (L), miljö- och byggnadsnämndens ordförande i ett pressmeddelande från Kungsälvs Kommun.

Gula listanRäddat

Bangatan 10

Uppdatering aug 2016: Husets ägare ville för några år sedan riva huset men fick avslag från kommunen med hänvisning till kulturhistoriskt värde. En upprustning har nu påbörjats…

Gula listanRäddat

Brobacken, Röda huset

Rivningshotat. Den 16:e september 2008 skrev Lerums Kommun, JM AB och Mölnlycke Fastighets AB under en avsiktsförklaring om att utveckla Lerums Centrum. I avsiktsförklaringen finns bland annat planer på att riva delar av Östra Brobacken för att bygga en ny väg och bro…

Gula listanRäddat

Landshövdingehus i Gårda

Kvarteren Eken och Cedern, från 1926-29, är delvis i originalskick. Husen har sedan 1960-talet varit rivningshotade vilket lett till ett mycket eftersatt underhåll. Under de senaste åren har husen planerades att ersättas av en uppställningsplats för lokalbussar och ett parkeringshus. Bristen på centralt belägna lägenheter med överkomliga hyror har däremot fått våra beslutsfattare att tänka i nya banor…

FörvanskatGula listan

Centralposthuset

Hot om ovarsam om- och tillbyggnad. Centralposthuset uppfördes 1919-1925 och är sedan 1995 skyddat som byggnadsminne. Trots det planeras en hotellbyggnad i 14 våningar inom fastigheten. Svenska byggnadsvårdsföreningen har yttrat sig över den utställda detaljplanen och uppmanar Göteborgs kommun att ta fram en ny detaljplan…

Gula listanRivet

Funkishus på Friggagatan

Funkishusen från 1930-talet var upptagna i bevarandeprogrammet, rivningen överklagades till miljödepartementet som i slutet av oktober avvisade överklagandet.

Gula listanRäddat

Gälleudde fyr

Den gamla fyren är från 1905 och Sjöfartsverket har velat riva och ersätta den med en ny högre fackverksmast. Byggnadsnämnden i Vänersborg har inte givit bygglov då de vill att den gamla fyren ska bevaras. Och stadsarkitekt Magnus Wångblad har sedan frågan om rivning väcktes 2007 förtjänstfullt kämpat för att fyren ska bevaras…

Meny