fbpx

Byggnadsvård i Västerbotten

Här hittar du information om byggnadsvård i Västerbotten. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Byggnadsvård i Västerbotten

Här hittar du information om byggnadsvård i Västerbotten. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Föreningar & nätverk i Västerbotten

Byggnadsvårdsnätverk

Byggnadsvård Norr

En ideell förening som drivs utan vinstsyfte. Medlemsföretagen finns i Norr- och Västerbotten samt Österbotten i Finland. Byggnadsvård Norr startade 2015 och samlar företag som är aktiva inom byggnadsvård på olika sätt.

Byggnadsvårdsnätverk

Föreningen Byggnadskultur i Umeå

Föreningens syfte är att aktivt verka för god byggnadskultur i Umeå, med inriktning på såväl bevarande av värdefulla äldre byggnader som på den nutida och framtida bebyggelsen och stadsplaneringen.

Byggnadsvårdsnätverk

Skellefteå museum

Skellefteå museum är ett kulturhistoriskt museum med verksamhet i Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Deras uppdrag är att samla, bevara…
Byggnadsvårdsnätverk

Västerbottens museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer.

Byggnadsvårdsbutiker i Västerbotten

Gula listan i Västerbotten

Gula listanHotat

Östra Dragonfältet

I samband med ett pågående detaljplanearbete för Östra Dragonfältet har rivningshot uppstått mot tre byggnader från sekelskiftet 1900 – två trävillor i kv Båtsmannen och en äldre vagnsbod i kv Dragonen tillhörande Norrlands Dragonregemente. Syftet med programmet är att undersöka möjligheterna att utveckla Östra Dragonfältet med ytterligare bostäder, lokaler för verksamheter, i huvudsak kontor, samt en parkeringsanläggning. Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö…

HotatGula listan

Sagateatern

Rivningshot. Umeå, kulturhuvudstad 2014, fortsätter att riva sina kulturhus. Nu är det den anrika Sagateatern som hotas av rivning. Kulturnämnden har beslutat att dra in stödet till teatern från och med 2014, för att istället satsa på det nya kulturhuset Kulturväven…

Gula listanRivet

Länslasarettet, Umeå

Rivningshot. Umeå, kulturhuvudstad 2014, fortsätter att riva vackra och kulturhistoriskt värdefulla hus. Nu är det de drygt 100 år gamla byggnaderna på sjukhusområdet som hotas av rivning då man vill ersätta dem med ett nytt psykiatrihus…

Gula listanRivet

Färgcity i kvarteret Höken

Uppdatering juni 2016: Den nuvarande ägaren ansåg att huset varr i så dåligt skick att det inte kunde räddas, och fastighetsägaren fick också rivningstillstånd av kommunen.

Gula listanRivet

Slottet i Vilhelmina

Rivningshot. En rivningsvåg sveper över Vilhelmina och under senare tid har ett flertal äldre, kommunägda, byggnader i kommunen jämnats med marken. Bakgrunden är att kommunen vill få ner sina förvaltningskostnader…

Gula listanRivet

Funkishus på Rådhusesplanaden

Länsstyrelsen har beslutat att huset inte ska byggnadsminnesförklaras. Föreningen Byggnadskultur i Umeå vände sig då till Riksantikvarieämbetet, men nu har RAÄ meddelat att de inte kommer att agera för att huset ska bli byggnadsminne…

Gula listanRivet

Gamla varmbadhuset i Umeå

Uppdatering sept 2016: I en artikel skriven av Balticgruppen läser vi “Vi tänker återställa Varmbadhusets exteriör till det utseende huset hade som nybyggt, säger Jonas Olsson VD på Balticgruppen.” samt “Varmbadhuset ska inrymma moderna kontorslokaler som uppfyller dagens krav på tillgänglighet, brandsäkerhet m m. Därför kommer byggnaden att förnyas ovan sockelvåningen i tegel. Delar av den gamla exteriören kommer att tillvaratas och återmonteras. På det sättet bibehålls byggnadens DNA.”

Gula listanRäddat

Kvarteret Heimdal

Föreningen Byggnadskultur i Umeå har lämnat nytt yttrande angående detaljplanen för kvarteret Heimdal, där det nya kulturhuset ska byggas. I yttrandet framför de att förslaget strider mot gällande fördjupad översiktsplan och det innebär negativa konsekvenser för stadsbilden. De motsätter sig förslaget att riva det f.d. stallet/vagnslidret som är en del av den nu q-märkta byggnaden Stora hotellet…

Gula listanRäddat

Järnvägsstationen

Rivningshot. Trafikverket vill riva järnvägstationen i Hällnäs eftersom byggnaden inte längre behövs för järnvägsdriften. Beslutet väcker protester bland bybor. Läs mer på P4 Västerbotten. (Länk nedan).

Gula listanRäddat

Storgatan 19 i Umeå (Utgård 15)

Rivningsivern går vidare i Umeå, kulturhuvudstad 2014. Nyligen söktes rivningslov för ett bostadshus på Storgatan 19 i Umeå (Utgård 15) – för andra gången. Byggnadsnämnden har avstyrkt rivningen med hänvisning till byggnadens kulturhistoriska värde, men nu ska fastighetsägaren överklaga beslutet. I en intervju med Västerbottens Folkblad sa fastighetsägaren, – Den här kåken kommer vi att vägra reparera. Fastighetsägaren, som driver blomsterhandel, vill riva och därmed skapa utrymme för parkeringar för sin verksamhet…

Gula listanRivet

Rosa huset

Rosa huset i Umeå rivs. Bostadshuset som ligger i förgårdslinjen vid Storgatan är uppförd 1905 efter ritningar av C A Sandström och ligger inom ett riksintresseområde. Fastighetsägarens ansökan om rivningslov har tidigare avslagits av kommunen, överklagats till länsstyrelsen och senare länsrätten, vilka båda lämnat avslag. Fastighetsägaren (Fastighetsutveckling i Umeå AB) överklagade då vidare till kammarrätten i Sundsvall.