fbpx

Byggnadsvård i Värmland

Här hittar du information om byggnadsvård i Värmland. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Byggnadsvård i Värmland

Här hittar du information om byggnadsvård i Värmland. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Föreningar & nätverk i Värmland

Byggnadsvårdsnätverk

Värmlands museum

Värmlands Museum är en stiftelse som bildades 1980 av Värmlands läns landsting, Karlstads kommun och Värmlands Fornminnes- och Museiförening. Sedan 2003 ansvarar Region Värmland för landstingets del.

Byggnadsvårdsbutiker i Värmland

No results found

Gula listan i Värmland

Gula listanHotat

Betel i Sunne

Län: Värmland Ort: Sunne Ett akut rivningshot hänger över frikyrkokapellet Betel i Sunne, uppfört 1908. Värmlands museum säger i ett…
Gula listanRivet

Gamla nämndemansgården på Nolgård

Gården med rötter från 1700-talet är den enda kvarvarande som minner om områdets historia. Trots q-märkning har den tillåtits förfalla under en rad av år och huset är idag illa medfaret. Kommunen har idag ansökt om rivningslov då man hävdar att fastigheten idag ligger omgiven av industribyggnader samt att en renovering skulle bli allt för kostsam.

Gula listanHotat

Väse Station

Stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads Kommun avråder från att bevilja rivning av Väse Station. Stadsbyggnadsnämnden fattar slutligt beslut den 12 april.

Gula listanHotat

Gröna huset i Karlstad, Midegården, Thor 4 och 14

Den sedan länge q-märkta Midegården, även känd som “Gröna huset” på stadsdelen Herrhagen i Karlstad, uppförd i mitten av 1800-talet och sannolikt stadsdelens äldsta bostadshus, hotas av rivning då kommunen godkänt fastighetsägaren Wermlands Invests, rivningsansökan.

Gula listanHotat

Gamla tingshusets vaktmästarbostad i Norra Råda

Det gamla tingshuset med den tillhörande fd vaktmästarbostaden, båda från tiden kring förra sekelskiftet och belägna alldeles intill Norra Rådas vackra kyrka, har varit utpekade som kulturhistoriskt värdefulla allt sedan 1970-talet. Hösten 2015 ansökte ägarna, en församling, trots detta om rivningslov för vaktmästarbostaden. Församlingens motiv till rivning var (enligt en artikel i NWT) att den gamla vaktmästarbostaden inte använts under den senaste 20-årsperioden och därför var i så dåligt skick att det skulle kosta uppemot 2,5 miljoner kronor att renovera den.

Gula listanRivet

Gamla skolan i Nykroppa

Den vackra gamla skolan i klassicistisk stil, sannolikt uppförd på det sena 1800-talet, hotas av rivning pga en omorganisation inom skolväsendet. Skolan är en av de ståtligare byggnaderna på orten och en rivning av den vore en omistlig förlust av ett kulturhistoriskt minnesmärke och av en ståtlig gestalt som ger orten dess karaktär…

Gula listanHotat

Gustafsvik Herrgård, Östra flygen

Förfall. En av flygelbyggnaderna vid Gustafsvik Herrgård hotas av förfall. Herrgårdens huvudbyggnad brann ner 1967, men de två fristående flygelbyggnaderna och förrådshusen samt det storslagna dasset finns kvar och utgör en värdefull kulturmiljö. Åren 1994 – 2000 förekom sju byggnadsvårdsläger, varje läger under två sommarveckor…

Gula listanHotat

Gamla varmbadhuset i Hagfors

Rivningshot. Gamla badhuset i Hagfors, uppfört ca 1912, hotas på nytt av rivning om den inte kan få ny användning. Byggnaden är välbevarad och utpekad i en kulturmiljöinventering från 1970-talet. Den bär på höga samhällshistoriska kulturvärden. Bakgrunden till rivningshotet är att kommunen inte behöver byggnaden längre och att man uppmätt förhöjda radonhalter…

Gula listanHotat

Jakobsbergsskolan

Det blir inget prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen för de som överklagat rivningen av ett flertal fastigheter i kvarteret Björktrasten i Kristinehamn, ett objekt på Gula listan. Därmed kan de nu rivas. Och en unik och synnerligen intakt skolmijö från det tidiga 1900-talet riskerar att gå i graven…

Gula listanRivet

Broängsbadet

Rivningshotat. Beslut att riva Broängsbadet i Kristinehamn togs 2010-09-30. Badhuset uppfördes 1964 och fick invändig utsmyckning av konstnären Ingemar Lööf. Byggnadsvårdföreningens Värmlandssektion har dels överklagat rivningslovet, dels väckt fråga om byggnadsminne. I samband med detta utförde Värmlands museum en kulturhistorisk utredning där de konstaterade att Broängsbadet uppfyller kriterierna för att bli byggnadsminne…

FörvanskatGula listan

Funkishus på Strand

Förvanskning. Det karaktäristiska funkishuset, ett av få på området Strand, och ett av få såpass orörda i Karlstad som helhet, genomgår en radikal ombyggnad…

Gula listanRäddat

Smedjan vid Sunds Herrgård

Förfall. Den gamla smedjan som ligger på området vid Sunds Herrgård i Säffle förfaller alltmer. I en artikel i NWT från augusti 2009 står att läsa “Smedjan, stallet och uthus ska vara kvar och ska rustas, förklarar Säffle kommuns stadsarkitekt, Lasse Westerberg.” Ännu har dock inget hänt och i dagsläget är förfallet uppenbart…

Gula listanRäddat

Vattentornet

Uppdatering juni 2016: “Oscar Magnusson som driver Sliperiet i Borgvik får ett tvåårigt uppdrag som konstnärlig ledare i Säffle kommun.

Gula listanRivet

Glumshammars gård

Glumshammars gård i Glumserud är riven. Det var en gård med anor från 1700-talet som har utpekats som kulturhistoriskt värdefull i Karlstad kommuns kulturmiljöinventering 1976-78 och i inventeringen från 1984…

Gula listanRäddat

Gamla kvarnen

Fastighetsägaren har tagit tag i saken och genomfört underhållsarbeten på kvarnen, som länge lidit av bristande underhåll. Taket har lagats och fönstren har försetts med svarta fönsterluckor för att skydda huset mot intrång och vandalisering…

Gula listanRäddat

Vågmästarvillan

Bristande underhåll och utan användning. Vågmästarvillan på kanikenäset i Karstad är skyddad i plan men står, efter att den sista resten av den tillhörande fruktträdgården är borttagen, som en historisk solitär i ett område med nybyggen. Det är tveksamt om exploatörerna ser värdet av en platsegen kulturhistorisk miljö som ökar områdets boendekvalitet och attraktivitet på bostadsmarknaden…

Gula listanHotat

Bråte herrgård

Bråte Herrgård på Segerstad några mil utanför Karlstad är en stor och pampig fastighet bestående av ett huvudhus, flygelbyggnader och ett antal lador och uthus, alltsammans beläget på en kulle med storslagen utsikt över jordbrukslandskapet på Segerstad. Gården har anor som sträcker sig tillbaka till slutet av 1600-talet och är därför av stort kulturhistoriskt intresse.

Gula listanRivet

Agnhammars herrgård

Registrerad som rivningshotad. Agnhammars herrgårds huvudbyggnad med herrgårdspark var i många stycken att betrakta som orörd sekelskiftesmiljö men efter åratal av eftersatt underhåll var miljön i ett kraftigt nergånget skick…

Gula listanRäddat

Anmälan

Karlstad kommun hade vi frågetecken för i Byggnadskultur nr 3 2008. Länsombudet Peter Sörensen hade anmält kommunen (läs anmälan nedan) till länsstyrelsen för bristande efterlevnad av varsamhets- och hänsynsreglerna för kulturvärden i Plan- och bygglagen med en rad exempel…

Gula listanRivet

Masugnarna i Björneborg

Rivna. Ägaren Scana Steel Björneborg AB fick rivningslov i april och då det trots bidrag från länsstyrelsen skulle bli för kostsamt att restaurera, revs de.

Meny