fbpx

Byggnadsvård i Uppsala

Här hittar du information om byggnadsvård i Uppsala. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Byggnadsvård i Uppsala

Här hittar du information om byggnadsvård i Uppsala. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Föreningar & nätverk i Uppsala

Byggnadsvårdsnätverk

Upplandsmuseet

Upplandsmuseet är en stiftelse. Huvudmän för stiftelsen är Landstinget i Uppsala län och Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund.

Byggnadsvårdsnätverk

Föreningen Vårda Knivsta

Föreningen skall via Knivstas invånare skapa en medvetenhet om vad som är viktigt att bevara i Knivsta och verka för att Knivstas utveckling tar fasta på och stärker dess särprägel.

Byggnadsvårdsbutiker i Uppsala

Byggnadsvårdsbutiker

Epok

Här finns produkterna för byggnadsvård och för den som vill renovera med produkter som är snällare mot miljö och hälsa.…

Gula listan i Uppsala

HotatGula listan

Medora skola

Län: Uppsala Ort: Skutskär Skolbyggnad i 3 våningar, uppförd på 1910-talet i klassicerande eklektiskt stil. Inköpt av Älvkarleby kommun 1992…
HotatGula listan

Dalby skola

Län: Uppsala Ort: Dalby, Uppsala Dalby skola har tidigare varit småskola och sedan blivit förskola och särskola. Det är en…
HotatGula listan

Vaksala kyrkskola

Vaksala f d kyrkskola vars huvudbyggnad stammar från 1872 hotas av rivning. Foto: Skolfastigheter Län: Uppsala Ort: Uppsala Status: Rivningshotad…
HotatGula listan

Östra Ågatan

Län: Uppsala Ort: Uppsala Gammalt klassiskt uppsalahus uppfört i trä i två våningar år 1859. Byggnaden ingår i en äldre…
HotatGula listan

Jumkilsgatan 8 och 10

Län: Uppsala Ort: Uppsala I korsningen Jumkilsgatan-Dalgatan finns två välbevarade, nyklassicistiska bostadshus från 1920-talet, ritade av Gunnar Leche. De hotas…
HotatGula listan

Nylunds Pianofabrik, Bryggeriet Holmen, Weilands tryckeri

I det äldre industriområdet Främre Boländerna planeras för utveckling och förtätning. I riktlinjer för planarbetet står bland annat ”Byggnader och kvarter som är kulturhistoriskt värdefulla bidrar till att stadsdelen blir mer intressant och varierad. Det bör alltid undersökas om några av de utpekade byggnaderna, eller delar av dem, kan återanvändas när området omvandlas.”
Detta kan knappast tolkas på annat sätt än att man önskar titta på möjligheten att riva de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna.

HotatGula listan

Tidstypisk gårdsbebyggelse i Odinslund

Rivningshot. Två äldre hus i Odinslund, Uppsala, kan komma att rivas. Det rör sig om tidstypisk gårdsbebyggelse – ett bostadshus (1700-tal) och en bryggstuga (början av 1800-talet) – som är ovanlig och har ett kulturhistoriskt värde, men där fastighetsägaren nu ansökt om rivningslov. Lokalerna, som tidigare fungerat som konstnärsateljé, står idag tomma. Det förekommer problem med mögel och de är heller inte tillgänglighetsanpassade. Kostnaden för en upprustning anses vara för stor – riv och bygg nytt är fastighetsägarens recept…

HotatGula listan

Gamla Uppsala skola

Den gedigna skolbyggnaden från 1914 hotas av rivning. Underhållet har varit eftersatt de senaste åren och nu kräver Trafikverket att skolan stängs när de bygger järnvägstunneln under Gamla Uppsala.

RivetGula listan

Arbetarbostad i Knivsta

Rivningshot. Knivstas sista arbetarbostad hotas av rivning. Byggnaden, som ligger i slutet av Häradsvägen intill Gredelby gamla skola, är idag förfallen. Hembygdsföreningen kämpar för att huset ska bevaras.

RivetGula listan

Sekundärstationen

Vattenfall har nu rivit den gamla sekundärstationen, ritat av Västerås stadsarkitekt och Vattenfalls store arkitekt Erik Hahr. En bit av Dannemoras industrihistoria har därmed gått i graven.

FörvanskatGula listan

Seminarieparken

Exploatering/förvanskning. Politiker från M, KD och S försöker tillsammans skapa majoritet i Uppsala byggnadsnämnd för att bygga 250 bostadsrätter i Seminarieparken. Parken anlades 1916. Byggplanerna har väckt starka reaktioner och ett upprop för parkens bevarande har dragits igång, se uppropets hemsida eller facebook. Fråga om byggnadsminnesförklaring av lärarseminariet och Seminarieparken har väckts och utreds nu av länsstyrelsen…

RäddatGula listan

Källörsskolan

Förfall/Rivningshot. Källörsskolan i Östhammar, som uppfördes som societetshus 1885 under badortsepoken, står idag helt utan underhåll. Den kulturhistoriskt intressanta byggnaden, som en gång var ortens stolthet, hotas nu av förfall och rivning. Istället för att väcka den gamla pärlan till liv planeras för ett nytt hotell på tomten. Det är anmärkningsvärt att politikerna inte ser värdet av byggnaden – som skulle kunna räddas om bara viljan fanns…

RäddatGula listan

Lilla huset

Uppsala, Lilla huset. Bostadshus i reveterat timmer från slutet av 1800-talet som under flera år förfallit och varit rivningshotat. Nu är förhoppningsvis en förändring på gång…

keyboard_arrow_up