fbpx

Byggnadsvård i Stockholm

Här hittar du information om byggnadsvård i Stockholm. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Byggnadsvård i Stockholm

Här hittar du information om byggnadsvård i Stockholm. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Föreningar & nätverk i Stockholm

Byggnadsvårdsnätverk

Pythagoras Vänner

Föreningen som räddade den gamla motorfabriken från grävskopornas rivningshot på mitten av 80-talet. Stödjer Pythagoras Industrimuseum och ger ut tidningen Pythagorasnytt minst tre gånger per år.

Byggnadsvårdsnätverk

Sigtuna museum

Med utgångspunkt från museets grundläggande funktioner att samla, vårda och visa föremål, är uppdraget att utgöra länken mellan historia och framtid genom att bevara och förmedla kulturarvet samt ge perspektiv på samtiden och samhällsutvecklingen.

Byggnadsvårdsnätverk

Samfundet S:t Erik

Samfundet S:t Erik är en ideell förening vars uppgift är att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia samt verka för att konstnärliga och historiska krav tillgodoses vid Stockholms omdaning och utveckling.

Byggnadsvårdsbutiker i Stockholm

Gula listan i Stockholm

AktuelltGula listanHotat

Brudföljet 30

Län: Stockholm Ort: Nästa, Vällingby En rivningsansökan har lämnats in för Brudföljet 30/Ryttmästarevägen 16 i Nälsta, Vällingby. Byggnaden är en av…
AktuelltGula listanHotat

Tjurbergsparken

Län: Stockholm Ort: Stockholm Svenska byggnadsvårdsföreningen har avgivit samrådsyttrande över förslag till detaljplan för kv. Van der Huff 8. En…
Gula listanHotat

Stigbergsparken

Län: Stockholm Ort: Stockholm Den nya tunnelbanestationen Sofia planeras att förläggas till Stigbergsparken på Södermalm. Stationsbyggnaden kommer att bli elva…
Gula listanHotat

Malongenparken

Län: Stockholm Ort: Stockholm Kommunfullmäktige har den 15 juni 2020 antagit förslag till detaljplan för Malongenparken på Södermalm i Stockholm.…
Gula listanHotat

Villa vid Nora strand

Län: Stockholm Ort: Danderyd Danderyds kommun har beviljat rivningslov till en av kommunens mer värdefulla byggnader, en villa från 1930-talet…
Sankt eriksområdet i Stockholm
Gula listanHotat

Sankt Eriksområdet

Län: Stockholm Ort: Stockholm Sankt Eriksområdet, som uppfördes på 1990-talet, är ett av Stockholms mest lyckade bostadsområden under senare decennier. Avsikten…
Gula listanHotat

Hästen 21, Norrmalm

Län: Stockholm Ort: Stockholm Svenska byggnadsvårdsföreningen har inlämnat ett överklagande av den antagna detaljplanen avseende kv Hästen 21 i Stockholm.…
Gula listanHotat

Hotell Bellevue

Län: Stockholm Ort: Dalarö, Haninge kommun Hotell Bellevue är ett välkänt landmärke alltsedan uppförandet på 1880-talet. Byggnaden, en tolkning av…
Gula listanHotat

Birka, Nacka kommun

Län: Stockholm Ort: Nacka Birka är ett av Nackas äldsta villaområden. De första husen byggdes i slutet av 1800-talet. Kulturmiljön…
Gula listanHotat

Oskarsborgsvillan

Län: Stockholm Ort: Danderyd Oskarsborgsvillan/Gula villan i Danderyd, som ägs av kommunen, hotas av rivning. Byggåret är 1909 och byggnadens…
Gula listanHotat

Fullersta bio

Län: Stockholm Ort: Huddinge Adress/kvarter: Norrängsvägen 1/Kv Städet 16 Uppdatering 4/2 2020 Länsstyrelsen har ogiltigförklarat kommunens bygglov, och inget överklagande…
Gula listanRivet

Lilla Vårby källa

Byggnaden är nu riven och kvar finns endast en hög med bråte. Huruvida någon tagit hand om kakelugnar, originaldörrar mm är oklart.

Gula listanHotat

Danvikens hospital

Byggnaden är uppförd 1719-25, och ritad av Göran Josua Adelcrantz. Det är den enda byggnad som återstår i en grupp av vårdhemsbyggnader som tidigare fanns på denna plats. Hospitalet byggnadsminnesförklarades 2016. Då var planen att renovera och bygga om till restaurang. Dock avstannade renoveringen då ägarens pengar tog slut….

Gula listanRivet

Bananhuset, Blåklinten 1

Det så kallade Bananhuset i Roslags-Täby, fastigheten Blåklinten 1, hotas av rivning. Det finns dock en överklagan finns för projektet, och rivninglov fattas. En ny detaljplan håller på att tas fram för området, där det ska skapas möjligheter för 1400 nya bostäder i området. Bananhuset har enligt kommunens egen utredning ett högt kulturhistoriskt värde.

Gula listanHotat

Gamla Lidingöbron

Gamla Lidingöbron är en unik fackverksbro i stål med nitade förband som byggdes mellan 1917-1925. Denna typ av stålbroar uppfördes endast i en begränsad period i slutet av 1800-talet fram till i början av 1900-talet vilket gör att de som finns kvar är extra värdefulla. Bron är tillsammans med gamla Årstabron från 1929 ensamma om den vackra bågkonstruktionen av stålfackverk, Sichelbåge. (Den senare är stadsägd och byggnadsminne).

Gula listanHotat

Byn Svartsjö

Byn Svartsjö med omnejd i Ekerö kommun är klassad som riksintresse för kulturmiljövård. I direkt anslutning till Svartsjö slottspark, ligger ett antal parhus som uppfördes under tidigt 1900-tal som personalbostäder för de som arbetade vid fängelset och jordbruket. Husen är väl sammanhållna och uppförda i två stilar; dels tre röda trähus (området Trekanten) av samma modell som på andra sidan vägen, och dels fyra putsade stenhus (Parkvillorna). På en liten åkerholme ligger Björndal, med två fastigheter. De flesta av husen är numera privatägda, men några ägs av bostadsbolaget Ekerö Bostäder, som i sin tur ägs av Ekerö kommun.
Under sensommaren har VD för bolaget dömt ut sina fastigheter som rivningsfärdiga. Det gäller ett av de röda trähusen i Trekanten, en och en halv (!) Parkvilla samt ett av husen på Björndal…

AktuellaGula listanHotat

Hovings malmgård

Hovings malmgård byggdes 1770 av färgaren Hoving. Från 1841 bodde Lars Johan Hierta här och bidrog med entreprenörskapets utveckling, demokrati och jämställdhet. Genom Aftonbladet lyckades han skapa underlag för pressfriheten. Han var föregångare inom demokrati och jämställdhet med bland mycket annat avskaffandet av ståndsriksdagen, och införande av kvinnlig arvsrätt. Huset förfallen nu trots hög bevaradeklassificering från Stadsmuseet och gällande lagstiftning.

Gula listanHotat

Dansbanan Terrassen

Dansbanan Terrassen i Spillersboda, Norrtälje föreslås rivas i pågående detaljplaneärende. Terrasen var under flera årtionden efter kriget Roslagens mest kända dansställe och för många upplänningar synonymt med skärgårdsbyn Spillersboda. Huset står ännu i originalskick med ursprunglig inredning. En lokal opion vill bevara huset som bygdegård, men detaljplaneförslaget föreslår rivning och uppförande av privatbostad.

Gula listanHotat

Kårevägen 103

Gata i Kårsta stationssamhälle med stora villaträdgårdar. Den äldre bebyggelsen längs vägen utgör en betydande del av det gamla järnvägssamhället som växte fram efter det att Kårsta station byggdes kring sekelskiftet. Vegetationen i trädgårdarna samt obebyggda tomter i området vittnar om tidigare ängsmark i form av skikt av hassel, äldre ek och björk. Karaktären i området präglas mycket av den smala vägen kantad av de stora lummiga trädgårdarna samt hus som åt ena sidan är placerade nära inpå vägen…

Gula listanHotat

Stigberget

En detaljplan för Ersta sjukhus möjliggör byggandet av en ny sjukhusbyggnad på 23 – 28 000 kvm inom sjukhusområdet. Detaljplanen har fått kritik från bland annat stadsmuseet och Skönhetsrådet. Den tänkta byggnaden är placerad i anslutning till äldre byggnader, bland annat hus från 1700-talet. Sprängningen för den planerade gången under Erstagatan kan medföra vibrationer som kan skada byggnader i närområdet. Det viktiga grönområde som är sjukhusparken kommer i stort sett att byggas igen…

Gula listanHotat

Ruddammen 29

Mark- och miljödomstolen har godkänt en detaljplan gällande påbyggnad på fastigheten Ruddammen 29 (Ruddammsbacken 28) på Norra Djurgården i Stockholm som ligger inom eller precis på gränsen för Nationalstadsparken. Fastigheten är gulklassad, byggd 1939 och har tillhört Roslagstulls sjukhus. Området har unik historia. Skönhetsrådet avstyrkte i sitt remissyttrande påbyggnaden helt och hållet och Stadsmuseet har vid tidigare byggen i området ansett att området är helt unikt.

Gula listanHotat

Valdorshem Örby slott

Av stadsmuseet utpekat som troligen den första vilan som byggdes i Örby slott. Byggföretaget Svanberg och Sjögren vill bygga parhus på hela den stora tomten. Det borde gå att bygga och samtidigt behålla befintlig bebyggelse. De äldre husen bör kunna renoveras och säljas eller ingå i en framtida bostadsrättsförening. I gott skick skulle byggnaderna starkt bidra till att bevara den gamla villastaden som karakteriserar området. Området är redan tidigare utsatt för flera rivningar och avstyckningar.

Gula listanHotat

Överjärva gård

Solna stad vill riva ladugården vid Överjärva gård. Gården var en av Stockholms största mjölkgårdar för hundra år sedan. Man hade eget mejeri och flera butiker i Stockholms innerstad. De flesta byggnaderna är fortfarande bevarade (magasin är en rekonstruktion efter en brand). Armeniska kapellet är sedan 2012 byggnadsminnesmärkt.

Gula listanHotat

Kungsberga 1:34

Pågående detaljplan för denna gamla jordbruksfastighet hotar en i Kulturmiljöanalysen rödlistad fastighet. Här vill man riva 1800-tals hus och bebygga åkermark där fornlämningar och rödlistade arter hittats.

Gula listanHotat

Liljeholmsbadet i Stockholm

Det populära pontonbyggda Liljeholmsbadet från 1930-talet hotas av rivning efter att det plötsligt stängts då stora underhållsbehov konstaterats föreligga. Vi har därför idag den 7 dec 2016 placerat Liljeholmsbadet på Svenska Byggnadsvårdsföreningens Gula lista över hotade kulturmiljöer.

Gula listanRivet

Norrbergsskolan, Vaxholm

Norrbergsskolan, uppförd efter ritningar av arkitekterna (far och son) John Åkerlund (1884-1961) och Lars Åkerlund (1914-2011) i samarbete med konstnären Erik Jerkhe, invigdes den 26 augusti 1953.

Gula listanRivet

Stationsbyggnader i Roslags-Näsby, Täby

De rivningshotade stationshusen i Roslags-Näsby består av en trävilla från 1905, vänthall/bostad åt stationsföreståndaren och dennes familj, samt ett nyare stationshus från 1939. Den enkelspåriga Roslagsbanan skall byggas ut och Täby kommun önskar i samband med utbyggnaden utveckla en ny stadsdel vid stationsområdet.

Gula listanRivet

LM Ericsons f.d. kabelfabrik i Älvsjö

Fabriks- och kontorsbyggnad uppförd i tre etapper mellan 1954 och 1965. Byggnaden har förändrats genom mindre om- och tillbyggnader både interiört och exteriört. Byggnaden är av Stockholm stadsmuseum grönklassad vilket innebär att det är en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och/eller konstnärlig synpunkt…

Gula listanRivet

Högdalens skola

Skolan är ritad av Carl Nyrén och stod färdig år 1959. Byggnaden är av Stockholm stadsmuseum grönklassad vilket innebär att det är en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och/eller konstnärlig synpunkt. Anläggningen är väl bevarad till sin struktur…

Gula listanHotat

Igelboda stationshus

Rivningshot. SL riva det brandskadade Igelboda stationshus i Nacka kommun. Igelboda stationshus, uppfört 1913 efter ritningar av arkitekt Gustaf Hugo Sandberg, brandhärjades i februari 2013. Den nationalromantiska stationen uppfördes samtidigt med förgreningsbanan till Solsidan. Den är officiellt utpekad som kulturhistoriskt värdefull. Den 17 juni 2013 inkom A B Storstockholms lokaltrafik med en ansökan om rivningslov. Kulturnämnden har i ett yttrande skrivit att man i första hand bör bevara och restaurera stationshuset.

FörvanskatGula listan

Konditori Kungstornet

Hot om förvanskning. Konditori Kungstornet på Kungsgatan i Stockholm ska slå igen. Det öppnade 1934 och har än idag en sammanhållen och tidstypisk inredning från 1950-talet med mahognyfärgade träväggar, designade lampetter, väggmålning, en spiralformad trappa upp till övervåningen med ett vackert smidesräcke, väggdekorationer och mönsterslipat glas på en av väggarna. Fastighetsägaren Centrumfastigheter har nu nya planer för lokalen…

AktuellaGula listanRivet

Astoriahuset (flygelbyggnaden)

Rivningshot. Astoriahuset del mot Nybrogatan har räddats från rivning, men nu hotas istället flygeln. Humlegården har ansökt om att ta ned flygeln för att uppföra ett större hus med nedsänkt gård på platsen. Återigen lämnas anledningen att det är i såpass dåligt skick att det bör rivas – det är för dyrt att för att renoveras.

Gula listanRivet

Tetzlaffska huset i Vaxholm

Rivningslov har lämnats för ett 1700-talshus mitt i Vaxholm – Tetzlaffska huset i korsningen Torggatan-Trädgårdsgatan. Byggnaden är sedan tidigare utpekad som särskilt kulturhistoriskt värdefull i en inventering och i slutet av 1970-talet föreslogs att byggnaden skulle förses med någon typ av skydd. Så har dock inte skett och nu hotas huset av demolering. Tråkigt Vaxholm!

Gula listanHotat

Sabbatsberg 22, Torsgränd

Rivningshot. Det omdebatterade huset Sabbatsberg 22 i Torsgränd, ritat av Aleksander Wolodarski (f.d. statsarkitekt i Stockholm) på 1980-talet, kan rivas. AFA Fastigheter har lämnat in en begäran om ändring av detaljplan för fastigheten. Bakgrunden är problem med fuktskador och ventilation. Att riva ett hus som bara är 30 år gammalt istället för att rusta upp och renovera känns inte bara otidsenligt utan direkt oansvarigt ur ett hållbarhetssperspektiv. Hus med lägre hyror är dessutom nödvändiga i en stad ur ett segregationsperspektiv.

Gula listanHotat

”Slottet” på Storholmen

Rivningshot. Det så kallade ”Slottet” på Storholmen utanför Lidingö hotas av rivning. År 1917 uppförde bankiren Gunnar Kassman, finansmannen Ivar Kreugers närmaste man, en slottsliknande villa i klassicistisk 1700-talsstil med 24 rum, och två anslutande flyglar förbundna med loggior. Huset är klassat som kulturhistoriskt oersättligt…

Gula listanHotat

”Rödingarna” i Solna

Uppdatering mars 2016: De omdiskuterade arbetarbostäderna Rödingarna flyttas till Överjärva gård. För att ge plats åt de två husen från 1910 rivs ett stall från 1825…

Gula listanRivet

Dragudden

Dragudden hotas av rivning då en exploatör har köpt upp marken och vill riva samtliga byggnader. Frälsningsarméns “Riksungdomsgården” på Dragudden var en samlingsplats för läger och ungdomsarrangemang. En kulturhistorisk byggnadsinventering genomfördes i juni 2012 vilken bland annat pekar ut en villa från 1920-talet, uppförd i 20-talsklassicistisk stil med tidstypiska detaljer såsom valmat sadeltak belagt med tegel, entréparti med kolonner, strama symmetriska fasader, fönstrens utseende och sättning och lunettkupor. Området ska detaljplaneläggas men exploatören hävdar att byggnaden inte går att bevara.

Gula listanHotat

Gjuteriet

Det gamla gjuteriet bakom Tom Tits är Södertäljes näst äldsta industribyggnad. Trots det har gjuteriet, som står tomt, tillåtits förfalla under flera år. Nu hotas alltså byggnaden av rivning. Det finns dock de som ser stora möjligheter i huset och som nu har startat en kampanj för att bevara gjuteriet.

Gula listanRivet

Slussen

Trafikkarusellen Slussen i Stockholm, ritad av Tage William-Olsson och Gösta Lundborg, invigdes 1935 och var då Europas första innerstads-trafik-klöverblad. Den har av många beskrivits som ett av funktionalismens mästerverk och den ger en tydlig bild av innebörden i funktionalismens dröm om det moderna samhället…

Gula listanRivet

Tuna loge

Rivningshot. Tuna loge byggdes kring sekelskiftet 1900 och fungerade som ett annex till Tuna gård. Med tiden kom gården att köpas av finansmannen Torsten Kreuger, varpå logen började användas för att lagra spannmål. Idag är den kanske mest känd för de fester och spelningar som anordnades här på 1950- och 60-talen…

Gula listanRäddat

Trädgårdsmästarbostad vid Tyresö slott

Sedan Nordiska museet överklagat länsstyrelsens beslut att avstyrka rivningsansökan av Trädgårdsmästarbostaden har en privatperson, med stor kunskap och kännedom om byggnaden, på eget initiativ tagit fram ett kunskapsunderlag. I den mycket ingående rapporten menar han att det saknas djupare kunskap om den aktuella byggnaden, varför han sett denna egna studie som nödvändig…

Gula listanHotat

Stenhuset i Alsvik

Förfallet kan nu få ett slut då fastighetsägarna visat vilja att rusta upp huset. Byggnaden uppfördes under 1700-talets första hälft och blev på 1800-talet delat mellan två gårdar. Huset är än idag delat och ägt av två olika familjer och anledningen till förfallet tycks vara en kombination av ett tidigare svagt intresse, svårigheten att samordna ett reparationsprojekt med två familjer samt ekonomi. Men nu ser huset alltså ut att äntligen kunna få den omsorg det behöver.

Gula listanRivet

Lindgården

Djurgårdens hembygdsförening har överklagat Stockholms kommunfullmäktiges beslut om ny detaljplan för Konsthallen 2, innebärande rivning av restaurang Lindgården och uppförande av hotell. Föreningen har alltsedan 1994 agerat till stöd för Lindgårdens bevarande och upprustning…

Gula listanRivet

Odensgården

Upplands Väsby Hembygdsförening har ansökt till Länsstyrelsen om byggnadsminnesförklaring av Odensgården. De har också överklagat rivningslovet, överklagan har dock avvisats.

Gula listanHotat

Äppelvikens trädgårdsstad

Förvanskning. Äppelviken var den första trädgårdsstad som byggdes på Stockholm stads mark i Västerort, den andra trädgårdsstaden i Stockholm efter Gamla Enskede. Stadsdelen består idag av varierad villabebyggelse i grönskande trädgårdar. Nu pågår en process där marken exploateras och villorna genomgår kraftiga om- och tillbyggnader för att fungera som flerfamiljshus….

Gula listanRäddat

Klarabergsgatan 37 i Stockholm

Uppdatering: Enligt en planbeskrivning gällande Hotell Continental upprättad den 2012-08-17 av Stockholms stadsbyggnadskontor kommer byggnaden att bevaras och Citybanans ny uppgång kommer att inrymmas i den nya hotell- och terminalbyggnaden vid Vasagatan. (Källa: Wikipedia)

Gula listanHotat

Susegårda

Förfall. Susegårda, intill Stavsnäs vinterhamn, uppfördes i början av 1900-talet – troligtvis efter ritningar av Ferdinand Boberg. Byggmästaren lär ha använt rivningsmaterial från gamla Waldemarsudde. Idag står byggnaden utan underhåll och förfallet är ett faktum. Fastighetsägaren, Skanska, verkar vänta ut att byggnadens skick blir så dåligt att rivning är enda utvägen.

Gula listanRivet

Norra Station

Rivningshotad. I samband med den storskaliga exploateringen av Norra stationsområdet är bland annat Norra stations expeditionbyggnad, det s.k. Klockhuset uppfört 1924, rivningshotat för att ge plats för kontor och bostäder…

Gula listanRäddat

Baldersvägen 44-48

Tomten på Baldersvägen 44-48, som tidigare ägdes av Frälsningarméns folkhögskola, har sålts till ett byggbolaget BTH-Bygg AB, som vill bygga nio trevåningshus och ett underjordiskt garage. Hela förslaget liknar en stadsdel i en stad: många höga hus, som ligger tätt, få träd och små gräsplättar, men mycket plats för bilar. Bara det gamla huvudhuset (Lyngsåsa) får vara kvar; alla andra hus ska rivas och nästan alla träd ska huggas ner…

FörvanskatGula listan

Biograf Draken

Rivning invändigt. Den klassiska biografen Draken vid Fridhemsplan från 1938, ritad av Ernst Grönwall, med sin konstnärliga utsmyckning av bland andra Isaac Grünevald, kommer att rivas för att inrymma en förrådsuthyrningsfirma och butiker…

Gula listanRivet

Grosshandlarvillan Älggården

Rivningslov beviljat. Den fantastiska grosshandlarvillan Älggården, Mörtnäs 1:709, uppfördes runt 1915 som jaktvilla av grosshandlaren Carl Ernst Becker på Mörtnäs udde, Älggårdsvägen 38, med utsikt över Torsbyfjärden. Från 1928 till 2005 har den ägts av familjen Smith och är i stort sett i ursprungligt skick. Nuvarande ägare är Brf Seaside Värmdö som vill riva huset för att bygga ett femtontal exklusiva bostadshus på platsen.

Gula listanRivet

Karolinska Institutet

Rivningshot vissa byggnader. Karolinska Institutet i Solna började uppföras 1946 efter en arkitekttävling som vanns av Ture Ryberg. Ett genomgående karaktärssdrag i campusområdets många byggnader är den sparsmakade men eleganta tegelarkitekturen, något som senare arkitekter efter Rybergs död 1961 har respekterat och följt i de byggnader som tillkommit, inte minst Peter Celsings och Johan Celsings byggnader från 1976 respektive 1993. 


Gula listanHotat

Lidingöbro värdshus

Rivning pågår? Lidingöbro värdshus har gamla anor. I början av 1800-talet byggdes här en bro över till Lidingön och så småningom etablerades här ett utskänkningsställe. Vid förra sekelskiftet byggdes en pampig anläggning upp som eldhärjades på 20-talet och återuppbyggdes. Vad händer nu…

Gula listanHotat

koloniområde vid Drevviken

Rivningshot. Stockholms kommun planerar att riva ett åttiotal kolonistugor från 1930-talet i Drevviken, intill Hökarängsbadet, och ersätta dem med bostäder. I ett yttrande har Stockholms stadsmuseum påtalat att området har stora kulturhistoriska värden och att det bör bevaras. Den planerade exploateringen hotar inte bara en värdefull kulturmiljö utan även en känslig ekologisk zon och ett uppskattat rekreationsområde…

Gula listanRivet

Aspuddsbadet

Aspuddsbadet rivs. Måndagen den 7 december påbörjades rivningen. Först revs den kulturminnesmärkta inredningen ut. Beslutet fattade stadsbyggnadsnämnden den 5 november 2009, trots att både oppositionen, Stadsmuset och boende i Aspudden motsatt sig rivningen…

Gula listanRivet

Sippans kiosk på Odenplan

Redan 2009 slog exploateringskontoret fast att kiosken aldrig skulle kunna byggas upp igen. Det säger Victoria Zimmermann Grönros, projektledare på exploateringskontoret….

Gula listanRivet

Basaren 1

I hörnet Hantverkargatan och S:t Eriksgatan på Kungsholmen ligger denna karaktäristiska, låga butiks- och kontorsbyggnad, ritad av Björn Hedvall 1931. I linje med Stockholms stads mål att förtäta staden är ett 13 våningar högt hus planerat i dess ställe. En hög byggnad kommer att stänga ännu en av de få kvarvarande öppna utblickarna i stenstaden….

Gula listanRivet

Engelbrektsskolan

Förtätning. Engelbrektsskolans skolgård på Östermalm i Stockholm är en av det snabbt minskade antalet fria utblickar i Stenstaden i Stockholm. Den höga skolgården på sin bergsockel visar också de topografiska skillnader som fanns på Stockholms malmar för bara 100 år sedan. Trots att Stadsmuseet har grönklassat Engelbrektsskolans låga flygelbyggnader planeras de att rivas för att ge plats åt två 7 våningar höga bostadshus på skolgården

Gula listanHotat

Östanå slott

Exploatering av slottspark. Östanå slott med sin barockpark är en del av Riksintresset Roslags-Kulla. Byggbolaget som sedan 2007 äger marken avser att bebygga parken med bostadshus. En ansökan om byggnadsminnesförklaring har lämnats in.

Meny