fbpx

Byggnadsvård i Skåne

Här hittar du information om byggnadsvård i Skåne. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Byggnadsvård i Skåne

Här hittar du information om vad som händer inom byggnadsvård i Skåne.
Här hittar du information om byggnadsvård i Skåne. Hitta föreningar & nätverk, butiker, kulturarv i fara och länsombud nära dig.

Föreningar & nätverk i Skåne

Byggnadsvårdsnätverk

Regionmuseet Kristianstad

Regionmuseet Kristianstad är länsmuseum för Skåne med ansvar för regionen, med undantag för Malmö stad och Helsingborgs stad. Regionmuseets ansvar täcker in områden såsom byggnadsvård, arkeologi samt publik verksamhet, såsom permanenta och tillfälliga utställningar.

Byggnadsvårdsnätverk

Vårda & Bevara i Skåne

Nätverket bildades i november 2011, och är en sammanslutning av erfarna specialister inom kulturvårdsområdet i Skåne. Nätverket Vårda och Bevara i Skånes mål och syfte är att aktivt verka för vårt kulturarvs långsiktiga bevarande.

Byggnadsvårdsbutiker i Skåne

Gula listan i Skåne

Gula listanHotat

Åhlénshuset

Län: Skåne Ort: Ystad Åhlénshuset i Ystad från 1976 är rivningshotat, en modern byggnad som ändå smälter in i den…
Gula listanHotat

Brågarps kyrka

Län: Skåne Ort: Staffanstorp Församlingen i Staffanstorp önskar göra en tillbyggnad framför Brågarps kyrka. Tillbyggnaden är 96 kvm och ska…
Gula listanHotat

Lejongapstrappan

Län: Skåne Ort: Båstad Uppdatering 2021-07-22 En projekteringsplan har arbetats fram av Föreningen Lejongapstrappan och kommunens tekniska avdelning. Totalkostnad och…
Gula listanHotat

Esarps skola

Län: Skåne Ort: Esarp, Staffanstorp Sånahusen är en mindre hantverksby med små gathus längs landsvägen. Flertalet av husen är uppförda…
Gula listanHotat

Schaggarps gård

Län: Skåne Ort: Trelleborg Schaggarp, i utkanten av det expanderande samhället Skegrie i sydvästra Skåne och inom fastigheten Västra Värlinge…
Gula listanHotat

Kvarnen i Höör

Län: Skåne Ort: Höör Höörs kommun kommer att fatta beslut om en rivningsansökan för ett magasin vid stationsområdet i Höör.…
Gula listanHotat

Bunkeflo kyrka

Län: Skåne Ort: Malmö Bunkeflo nygotiska kyrka ligger i ett sammanhang med skolbyggnad och före detta prästgård i Bunkeflo kyrkby.…
Gula listanHotat

Hyllie skola

Län: Skåne Ort: Malmö Hyllie by i utkanten av Malmö fick sin första skola 1822. Den nuvarande skolan uppfördes 1878…
Gula listanHotat

Saturnushuset

Län: Skåne Ort: Malmö Datum: 09-07-2019 Företaget Saturnus har anor från 1893, då apotekaren Fritz Borg och kemisten Anders Nilsson…
Gula listanHotat

Medicinarlängan med Långa gången

Lunds kommun antagit en ny detaljplan som syftar till att utöka byggrätten vid Medicinska fakultetet vid Lunds universitet. Medicinarlängan är ett samlingsnamn för en grupp byggnader uppförda efter ritningar av Klas Anshelm. I planen förelås en ny byggnad integreras med Medicinarlängan, och hela eller delar av Långa gången avses då att rivas.

Gula listanHotat

Gamla tingsrätten i Lund

Byggnad från 1957–1958, upptagen i Lunds bevaringsprogram . Byggnaden fungerade som tingsrätt fram till 2018, då den ersattes av nuvarande tingshusbyggnad. Nu planeras ett nytt kongresscentrum på platsen. En grundförutsättning för projektet sägs vara att tingsrätten integreras i den nya byggnaden.

Gula listanHotat

Östra stranden i Trelleborg

En ringled planeras runt Trelleborg, för att få bort tung trafik från de centrala delarna av staden. Östra stranden kommer då att påverkas. Bebyggelsen här är i sina äldsta delar typisk utomplansbebyggelse med oreglerat uppförd arbetar-, fiskar- och hantverkarbebyggelse. Karakteristiskt är mängden med små ekonomibyggnader.

Gula listanRäddat

Stenkrossen i Lund

En större verkstadsbyggnad som ritades av Karl Koistinen och Bernt Nyberg 1963, byggdes om 1995 för att användas av gymnasieskolan Spyken. Fasaderna är uppförda i betongelement med fönsterband. I den östra delen finns en skorsten och ventilationshuv i plåt…

Gula listanHotat

Parkkontoret

Parkkontoret som är en del av gasverksområdet i Trelleborg hotas av rivning i en ny detaljplan. Planens syfte är förtätning i en central del av Trelleborg. Motivet till rivning är föroreningar i marken som gör en renovering alltför komplex.

Gula listanHotat

Grynmalaregården i Lund

Grynmalaregården är ritad av arkitekt Gun Sjödin och är Lunds äldsta kommunala dagis. Dagiset rymmer nu också en förskola. När dagiset startades 1945 var de flesta barnen från den fattiga stadsdelen Nöden och på den tiden bodde personal i huset. Personalbostäderna avskaffades efter ett par år, eftersom verksamheten behövde mer utrymme.

Gula listanHotat

Gamla observatoriet i Lund

Det sedan 1993 byggnadsminnesmärkta observatoriet, uppfört 1867 efter ritningar av Helgo Zetterwall och ägt av Lunds Kommun, står tomt och lider av eftersatt underhåll.

Gula listanRivet

Trelleborgs Bryggeri

Uppdatering aug 2016: Det pampiga gamla bryggeriet är nu ett minne blott. Trelleborgshem sållar sig till raden av rivningshungriga bostadsbolag som plundrar sina orter på historisk identitet. /PS

Gula listanRäddat

Villa Hemmet, Bellevue

Uppdatering feb 2016: Den tidigare rivningshotade villan från 1907 har fått nya ägare som avser att bevara den. Från föreningens sida lyfter vi på hatten och önskar de nya ägarna stort lycka till. /PS

Gula listanRivet

Stinshuset i Åkarp

Rivningshotat. Stinshuset från 1919 och Dammen i Åkarp. Fyrspårutbyggandet för Södra Stambanan kommer att gå genom Åkarp. Planen är nu ute för gransking och där ingår att riva Stinshuset från 1919 och att minska Åkarpsdammen i storlek. Stinshuset och Åkarpsdammen finns med i Bevarandeplanen från år 2000. Stinshuset anges i Burlöv kommuns detaljplan som q-märkt och dammen anses har högt historisk värde.

Gula listanRäddat

Gamla centralfängelset i Kristianstad

Rivningshot. Centralfängelset i Kristianstad från 1846 hotas av rivning. Byggnaden uppfördes efter ritningar av arkitekt Carl Fredrik Hjelm. Fastighetsägaren har lämnat in en begäran om planbesked och en ansökan om förhandsbesked till stadsbyggnadskontoret. Där fanns två alternativ till framtida användning…

Gula listanRäddat

Trävillor på Lotsgatan i Åhus

Uppdatering aug 2016: I november 2013 beslutade Kristianstads kommun att de en gång så ståtliga gamla villorna skulle rivas. Förfallet var långt gånget och i en ny plan hamnade de inom en utökad skyddszon för hamnen. Men Åhusborna reagerade och ville bevara dem. Kommunen lyssnade och nu har husen hittat ett nytt ägarpar som avser att återställa dem i sitt fornstora skick. Fantastiskt. /PS

Gula listanRäddat

Järnvägsverkstäderna

I Ystad hotas välbevarade verkstadsbyggnader från 1912 av rivning. De ingår i riksintresseområde för kulturmiljövården. Fastighetsägaren vill riva och bygga nya, mer “ändamålsenliga”, lokaler. I en intervju i Ystads Allehanda pekar byggnadsantikvarie Inger Åhlin på byggnadernas unika värde…

Gula listanRäddat

Telinska magasinet

Uppdatering jan 2016: Planerna på höghus är nu historia och istället planerar fastighetsägaren Tommy Qvarfort att skapa en saluhall av Telinska Magasinet. Så ska en slipsten dras. Vi önskar stort lycka till med det spännande projektet. /PS

Gula listanRivet

Rådhuskvarteret

Rivet/förvanskat. Nu rivs Wachtmeiskterska huset för att lämna plats åt ett nytt kommun- och regionhus. Samtliga 1800-talshus i kvarteret, utom själva rådhuset ska rivas, men fasaderna bevaras.

Gula listanHotat

Malmö Stadion

Arenan uppfördes 1958 och var i bruk fram till 2008, då Malmö FF flyttade sina fotbollsmatcher till den nybyggda Swedbank Stadion, placerad intill den gamla arenan. 2015 meddelade kommunledningen att Malmö Stadion kommer att rivas. Anledningen är att Malmö behöver förtäta, och att man har svårt att hitta en bra användning för Malmö Stadion.

Gula listanHotat

Cementas silon i Limhamn

Cementfabriken anlades på 1880-talet. Den är nu nedlagd, och till största delen utplånad. Kommunen har begärt att ägaren ska bevarande kvarvarande silorester. Nuvarande ägare försöker nu komma ur denna överenskommelse.

Gula listanRäddat

Ångfärjestationen

Uppdatering mars 2016: Valet föll till slut på att flytta Ångfärjestationen 75 meter från sin ursprungliga plats, till en nybyggd del av kajen. Ett bra val.

Gula listanRivet

Weibulls magasin

Svalövs kommun har beslutat att riva Weibulls magasin. Facebookgruppen Rädda Magasinet i Svalöv arbetar aktivt för att stoppa rivningen…

Gula listanFörvanskat

Landsarkivet

Landsarkivet byggdes om till studentbostäder och tillbyggnaden från 1971 får anses som förvanskad, då fönster tagits upp i den tidigare slutna fasaden.

Gula listanFörvanskat

Saluhallen i Lund

Förvanskning. Saluhallen i Lund, uppförd 1909, står inför en ovarsam om- och tillbyggnad. Förslaget innebär bl a att den gamla fiskhallen och gårdshuset rivs, att gårdsfasader och gavlar byggs in och att rumsindelningen i den stora hallen ändras…

Gula listanRäddat

Lödde Folkets park

Byggnadsminnet Swartlings ridskola, eller f.d. Generalstabens stalletablissement, ägs av Akademiska hus som ville riva byggnaderna för att ge plats åt nya lokaler åt Musikhögskolan samt bostäder. Därför ville byggherren och Stockholms stad upphäva byggnadsminnet vilket Länsstyrelsen gjorde den 14 juni 2007. Riksantikvarieämbetet överklagade beslutet i januari 2007 och både länsrätt och kammarrätt har nu gett Riksantikvarieämbetet rätt i frågan.

Gula listanRäddat

Gårdshus från 1858 i centrala Lund

Updatering 17 okt 2017: I sista stund vände mycket glädjande vinden för det tidigare rivningshotade gårdshuset från 1858 och det står nu klart att det kommer att bevaras och ingå i den omdaning av fastigheten som planeras. Vi välkomnar ett klokt beslut.

Gula listanRäddat

Norrvikens trädgårdar

Den 22 okt antog kommunfullmäktige den detaljplan som medför exploatering av Norrvikens trädgårdar. Norrvikens Trädgårdssällskap överklagar. Läs artikel i Helsingborgs dagblad…

Gula listanHotat

Gamla spritfabriken i Eslöv

Rivningshotat, rivningslovet upphävt av länsstyrelsen enligt 12 kap 4§ PBL. Spritfabriken byggdes i början av 1900-talet och är en av få gamla industribyggnader som står kvar i Eslöv.

Gula listanRivet

Jordberga sockerbruk

Uppfört från 1891, fråga väckt om byggnadsminnesförklaring avslagen. Ägaren Danisco Sugar AB har beviljats rivningslov. Rivning påbörjad 27 aug.

Gula listanRivet

Sillabanan

Ett gammalt järnvägsspår från 1889 som rivs upp i samband med bildandet av naturreservat. Rivning påbörjad 13 nov.

Meny