Också en välkomnande dörr kan avvisa bränder

Änggårdshemmet med nybyggda korridorskåp som ovansidan inrymmer sprinkler, ljusabsorption samt övrig kanalisation. Dörren till boenderummet är original och utvändigt endast ommålad. Fotograf/Illustratör: Martin Lindholm

Klarar den vackra spegeldörren till lägenheten en brand? Eller, om man vänder på frågan: Tål trapphuset ett byte till mineritklädda dörrar med extra kraftiga gångjärn utan att huset tappar stilen? Martin Lindholm kan tillgodose de oförenliga kraven.

I samband med ombyggnad ställs idag generella krav på varsamhet i enlighet med pbl. Det innebär att man måste kunna påvisa att man inte förvanskar en byggnad i samband med en ombyggnad. Samhällskrav på brandsäkerhet och tillgänglighet får alltså inte gå ut över hänsynen till husets egenart.

Dörrarna behöver inte bytas ut1

Vid en ombyggnad ställs t.ex. krav på att befintliga dörrar i brandcellsgränser såsom lägenhetsdörrar skall vara brandklassade. Då man från varsamhetssynpunkt ofta prioriterar bevarande av originaldörrar i exempelvis trapphus innebär det att man måste finna lösningar som är acceptabla både antikvariskt och med hänsyn till brandsäkerhet.
Dessa olika krav har tvingat fram ett intressant samarbete mellan sakkunniga i antikvariska frågor och brandsäkerhetsfrågor. Utgångspunkten måste vara att båda parter klart definierar vad som är viktigt att uppnå.
Antikvariskt kan det vara att man vill behålla ett entréparti med minsta möjliga ingrepp, dvs. inte byta ut det befintliga mot ett brandklassat, alternativt slentrianmässigt beklä dörrar med mineritskivor och förse dem med extra kraftiga gångjärn för att kompensera den avsevärt ökade vikten.

Från brandsäkerhetssynpunkt är det viktigt att definiera vad en dörr skall uppnå avseende brandsäkerhet och lokalisera var bristerna finns på den aktuella dörren. En ”normal” spegeldörr i massiv träkonstruktion ger oftast inte tillräckligt brandmotstånd i spegelpartierna, fyllningarna, som brinner igenom på kortare tid än vad brandsäkerhetskravet tillåter.
I bästa fall räcker det med att förstärka de tunna delarna genom brandskyddsmålning men ibland måste man komplettera spegelytorna med skivmaterial. Det är då viktigt att undersöka hur tjock denna skiva måste vara och att finna en varsam infästning för den.

Sprinkler

Det blir allt vanligare med sprinkler och en följd av sprinklerinstallation kan bli att brandsäkerhetskravet på en dörr halveras.

Så var fallet vid ombyggnaden av Änggårdshemmet i Göteborg, som ritades 1903 av Hans Hedlund. Originaldörrarna var intakta.
Genom att installera sprinkler, helt dolda i de i korridorerna återuppbyggda förvaringsskåpen, och måla om dörrarnas fyllningar ut-och invändigt med brandskyddsfärg behövde dörrsnickerierna inte röras. Befintlig färg avlägsnades på dörrspeglarna och brandskyddsmålades och hela dörrarna målades sedan på traditionellt vis. Utöver denna åtgärd kompletterades dörrarna med tätningslister samt dörrstängare. Tätningslisterna förbättrade även ljudisoleringen.

I hörsalen i samma byggnad hade de ådrade dörrarna och allt övrigt dekorationsmåleri målats över vid flera tillfällen sedan huset byggdes. Vid restaureringen 2001 bestämdes det att samlingssalen skulle återställas till originalutförande. För dörrarnas del innebar det att sekundära färgskikt avlägsnades med hjälp av konservator och originalmåleriet frilades, samt retuscherades sparsamt. För att klara brandsäkerhetskraven på dessa partier ströks sedan brandskyddslack över originalmålertiet på sidan mot samlingssalen. Utöver denna åtgärd försågs dörrarna med brandgastätning i form av tätningslister samt dörrstängare. Även originaltrycken och beslag kunde bibehållas.

Brandskyddande färg och lack

Arbete med brandskyddsfärg/lack innebär att man påför en ovanligt stor mängd färg för att tillräckligt brandskydd skall uppnås. För ett bra resultat är det nödvändigt att man lägger på färgen/lacken i många skikt, att måla tjocka skikt ger ojämnt resultat.

Det är viktigt att följa leverantörens specifikationer för att rätt brandskydd skall uppnås. Vid exempelvis spädning som kan vara angeläget för att få en mera lättarbetad färg måste man hålla sig till leverantörens anvisningar.

I ett annat exempel som redovisas nedan har fina lackade ekdörrar i Landshypotekets villa på ena sidan behandlats med brandskyddsfärg medan den andra sidan bevarats i originalskick. Bilderna visar dels den brandskyddade sidan av en sådan dörr, dels den sida som har originalbehandlingen kvar.

Min slutsats och erfarenhet som jag vill förmedla med ovanstående beskrivning är att man genom kvalificerad detaljprojektering och med ett nära samarbete mellan antikvarisk expertis och brandteknisk expertis ofta men inte alltid kan finna lyckade lösningar som uppfyller såväl kravet på varsamhet som kravet på brandteknisk säkerhet.

Martin Lindholm

Lindholm Restaurering AB, arbetar som antikvarisk konsult i Göteborg.