Nyköpings gamla stationsbyggnader (resecentrum)

Län: Södermanland
Ort: Nyköping
Datum: 05-05-2014

 

Nyköpings kommun vill bygga ett nytt resecentrum vid Nyköping C. Man befinner sig fortfarande i ett startskede med detaljplanen och inga detaljer är fastslagna, men risken finns att den idag relativt kompletta och arkitektoniskt sammanhållna stationsmiljön förvanskas genom rivningar och okänsliga kompletteringar av bebyggelsen. En ny stationsbyggnad avses anläggs vid Brunnsgatan och i direkt anslutning till den en bussterminal. Två större parkeringar föreslås och planområdet rymmer även ca 200 nya bostäder. Stationsområdet etablerades under 1910-talet i samband med att statsbanan Järna-Nyköping-Åby byggdes. Stationshuset, ritat av Folke Zettervall, är redan byggnadsminne och fråga om byggnadsminnesförklaring har väckts för såväl det mäktiga godsmagasinet som två mindre byggnader.

Externa länkar
Så här vill kommunen att resecentrum i Nyköping ska se ut | Sn.se 18 jan 2017
Nyköpingsborna önskar att det historiska bevaras | Nyköping.se 1 juli 2016
Detaljplan för Resecentrum
Byggnadsminnesutredning Nyköpings Stationsområde 2012:10

Uppdateringar
01-07-2016
Nyköpingsborna vill att de historiska miljöerna bevaras.
”I de öppna kommentarerna var det flera personer som lyfte önskan om att det historiska ska bevaras även om vårt nya resecentrum ska vara modernt och gärna med en arkitektonisk vision. Hur platsens historiska miljöer, i form av nuvarande stationsbyggnad och de två godsmagasinen, ska bevaras vet inte projektmedlemmarna i dagsläget. Det är en av de frågorna som kommer att behandlas under hösten.”

Nu har Nyköpingsborna sagt sitt. De vill att de historiska byggnaderna bevaras och utnyttjas till något offentligt, typ café. Från Svenska Bygnadsvårdsföreningen lyfter vi på hatten för deras kloka åsikter, som vi till fullo ställer oss bakom. Låt oss hoppas att deras förtroendevalda politiker och anställda tjänstemän är lika kloka. /PS
Källa  nyköping.se