fbpx

Nordstan 13:4 Nordstan, Göteborg

Svar på föreläggande

2022-02-14

Enligt ett föreläggande från mark- och miljödomstolen har Byggnadsvårdsföreningen beretts tillfälle till yttrande över fastighetsägarens skrivelse i ärendet. Föreningen anför att rivning och återuppbyggnad av ett av gårdshusen, utrivning av interiören i det andra gårdshuset och påbyggnad av båda husen med tre våningar visar brist på förståelse av vad bevarande av kulturarvet innebär och strider både mot plan- och bygglagen och riksintresset.

Läs hela dokumentet här

 


 

Överklagande 

2021-06-07

Efter att Svenska byggnadsvårdsföreningen överklagat Byggnadsnämnden i Göteborgs kommuns beslut om att bevilja bygglov för till- och ombyggnad av kontor och lokaler till hotell på fastigheten Nordstaden 13:4, har nu Länsstyrelsen i Värsta Götaland upphävt beslutet. 

Länsstyrelsen bedömer sammanfattningsvis att bygglovet inte är förenligt med platsens och byggnadernas kulturhistoriska värden enligt 8 kap. 17 § PBL och 8 kap. 13 § PBL. Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte uppfyller kravet på god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § PBL genom den föreslagna skalförskjutningen i stadsrummet. Länsstyrelsen bedömer vidare att beslutet innebär skada på riksintresset för kulturmiljövård. Länsstyrelsen upphäver därför nämndens beslut om bygglov.

Läs hela dokumentet här

 


 

Överklagande 

2020-05-07

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, överklagar Länsstyrelsens i Västra Götaland beslut 2020-04-16, ärende 403-46526-2019, att avvisa föreningens överklagande 2019-12-10 av bygglov för till- och ombyggnad av kontor till hotell, Nordstan 13:4, Smedjegatan 5 i Göteborg, beslut § 604 BN 2019-003915.

Yrkande: SBF yrkar att Mark- och miljödomstolen undanröjer Länsstyrelsens ovan nämnda avvisningsbeslut och tillerkänner SBF talerätt i ärendet.

Motivering sammanfattning

På grund av total avsaknad av planbestämmelser i den äldre planen samt att det är fråga om höga kulturhistoriska värden bör prövningen ske som bygglov utanför detaljplan. Dock bör i första hand i stället detaljplan upprättas som underlag för bygglovsprövningen.

SBF anser således att prövningsgrunden i realiteten är densamma som i det angivna rättsfallet HD nr Ö 6017-18 och att bygglovet aktualiserar hänsynstaganden som är tydligt relaterade till miljöskyddet varför artikel 9.3 i Århuskonventionen ska beaktas.

SBF konstaterar att Länsstyrelsen agerar i strid med Århuskonventionen genom att avvisa rätten för föreningen att få talerätt i det aktuella ärendet. Detta trots att vikten av en generös tillämpning av talerätten för att allmänhetens röst ska få komma till tals i beslutsprocesserna lyfts fram i domar och på statlig nivå med hänvisning till konventionen.

Läs hela dokumentet här