Nobel Center Blaseiholmen, Stockholm

Yttrande över Nobel Center, Blaseiholmen i stadsdelen Norrmalm, Stockholm

2018-02-13

Detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen, del av Norrmalm 3:43 m.fl. i stadsdelen Norrmalm.

Svenska byggnadsvårdsföreningen har överklagat Stockholms stads beslut att anta detaljplanen för Nobel Center. Mark- och miljödomstolen har nu berett föreningen tillfälle till yttrande över Stockholms stads yttrande över fem överklaganden och ett yttrande från Riksantikvarieämbetet.

Byggnadsvårdsföreningen kan inte finna att ett enda av de påståenden som kommunen anför mot överklagandena innebär ett hållbart argument mot de motiveringar för upphävande av detaljplanen som föreningen anför i sitt överklagande. Föreningen konstaterar sammanfattningsvis att kommunen

  • har missuppfattat innebörden av riksintressebeskrivningarna
  • har inte förstått vad begreppet ”påtaglig skada” står för
  • argumenterar i motsats till sitt eget kunskapsunderlag
  • ignorerar att förslaget medför ett irreversibelt ingrepp i hamnmiljön
  • bortser från sakkunniga bedömningar av påverkan på övriga uttryck för riksintresset
  • bortser från övriga allmänna intressen som kommunen själv ansvarar för

Läs hela dokumentet här

 


 

Komplettering till vårt tidigare överklagande av Nobel Center

Föreningens komplettering till överklagande av detaljplan för Nobel Center.

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har beretts tillfälle att senast den 14 september 2017 utveckla grunderna för föreningens överklagande, utöver vad som anförs i sak i överklagandet till Länsstyrelsen daterat 2016-05-11. SBF anför följande och hänvisar i övrigt till sitt tidigare överklagande.

Motivering, komplettering

Begreppet påtaglig skada på riksintresset – lagens syfte

I överklagandet till Länsstyrelsen hävdar SBF på ett antal grunder att om detaljplanen för Nobel Center genomförs skulle de negativa effekterna för stadsbilden och utplånandet av den unika hamnmiljön innebära påtaglig skada på flera av uttrycken för riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.

I miljökonsekvensbeskrivningen, som hör till planförslaget, sker bedömningen av påverkan på riksintresset i tre nivåer – stor, måttlig respektive liten omfattning. Bedömningen av påverkan på riksintresset lyder sammanfattningsvis i miljökonsekvensbeskrivningen: “Detaljplanen bedöms medföra måttligt negativa konsekvenser för värden kopplade till riksintresset. För några uttryck i riksintresset bedöms planen medföra risk för stor negativ påverkan …”

När det gäller påverkan på de olika uttrycken för riksintresset lyder bedömningarna:

  • risk för stor negativ konsekvens för “byggnader som hör ihop med sjöfarten”
  • måttlig-stor negativ konsekvens för uttrycket “Stockholm som stenstad” och för berättelsen “hamnanläggningar från skilda tider”.
  • måttlig negativ konsekvens för berättelsen om “Stockholm som sjöfartsstad”, för uttrycket “1600-talets stadsplan”, för påverkan på Stockholms siluett samt för vissa viktiga vyer och blickfång.

Läs hela dokumentet här