fbpx

Län: Blekinge
Ort: Karlshamn

Kvarteren Trosa 10 och Alingsås 28 i Möllebacken är ett av Karlshamns få intakta och arkitekturhistoriskt värdefulla bostadsområden från 1970-talet. Området utformades av Hanna Victorsson, rikskänd arkitekt med lokal härkomst (Karlshamn), en av de första kvinnliga arkitekter som fick tillstånd att rita ett bostadsområde. Möllebacken är ett av hennes absoluta finaste signum och arkitektverk. Hennes kännetecken var just brunteglade strama hus med brunlaserade fönsterbågar. Hon fick därmed epitetet ”Tant Brun”, vilket hon valde att bära med stolthet.

Byggnaderna har i bevarande- och utvecklingsplan givits gul klassning. I kultur och miljöutredningen påtalas det att Byggnaderna är mycket välbevarade och har ett högt kulturhistoriskt värde. De bedöms känsliga för förändringar så som fönsterbyten, fasadbyte, tilläggsisolering eller ombyggnation av tak. Vidare står att läsa i det Kulturhistoriska underlaget inför den nya bygglovsansökan för kvarteren Trosa 10 och Alingsås 28: De tidstypiska särdragen i Möllebacken kan sammanfattas som: · Mörkbruna tegelfasader · Strama formspråk · Trafikseparering · ”Hus i park” (Alingsås 28) · Anpassning av byggnadsvolym i harmoni med topografi och stadsbild · Regelbunden fönstersättning · Flacka sadeltak utan takutsprång · Stora öppna innergårdar · Balkongfronter i betong med frilagd ballast eller brunlaserat träplank.

Byggnaderna är i behov av renovering, såsom stambyte och nya ytskikt. I strid med kultur- och miljöutredningen ska nu både originalfönster, fasad och tak ersättas med moderna material i ny design. Husen kommer att förlora sitt kulturhistoriska uttryck med ett fasadbyte till skiffer, ett material som inte användes i dessa områden från 70-talet och som gör att bostadsområdet förlorar sig kulturhistoriska uttryck och värde. Fasadrivningen är godkänd av byggnadsnämnden i samverkan med kommun och länsstyrelse.

https://www.karlshamn.se/wp-content/uploads/7.-Kulturhistoriskt-underlag-infor-bygglovsansokan-for-kvarteren-Trosa-10-och-Alingsas-28.pdf

https://www.karlshamn.se/wp-content/uploads/15.-Kulturmiljoutredning-och-konsekvensanalys.pdf

https://www.karlshamn.se/kontaktkort/ny-detaljplan-i-mollebacken/https://karlshamnsbostader.se/hyresgaster/vibygger/mollebacken/

 

keyboard_arrow_up