fbpx

Miljö i Nacka riskerar att förstöras

Hej Kristina Berglund, vice ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen!
Vad är det som är så speciellt med området Birka i Nacka?
Birka trädgårdsstad är ett av Nackas äldsta villaområden som kom till för att erbjuda anställda inom den växande industrin bostäder i samband med att Saltsjöbanan byggdes ut i slutet av 1800-talet. Bebyggelsen har en sammanhållen karaktär, många hus med tidstypisk panelarkitektur och glasverandor. Hälften av husen är klassade som kulturhistoriskt värdefulla. Området har också höga naturvärden genom att vägar och bebyggelse anpassats väl till den kuperade terrängen. En mycket fin och väl bevarad bostadsmiljö!

På vilket sätt är den hotad?
– Kommunen har nu startat ett planarbete som innebär en omfattande exploatering genom att 1200 bostäder kan tillkomma i området. Om exploateringen genomförs kommer trädgårdsstaden, frånsett några enstaka hus, att utraderas. Det innebär att en viktig årsring i Nackas utveckling utraderas och att höga kulturvärden går till spillo.

Hur borde man bygga istället?
– Eftersom området ligger centralt är marken attraktiv för bostadsbebyggelse. Ytterligare bebyggelse skulle kunna tillkomma genom en varsam förtätning som inte förvanskar områdets karaktär. Man borde hålla sig till samma skala och anpassa utformningen av nybebyggelsen till karaktärsdragen i den befintliga bebyggelsen.

Den 28 oktober har kommunstyrelsen möte och man ska ta ställning till ansökan om förtätning i Birka. Vad kan man göra för att visa vad man tycker om förslaget?
– I Svenska byggnadsvårdsföreningen har vi goda erfarenheter av att det lönar sig att protestera. Engagerade Nackabor har startat en namninsamling. Gå in och stöd aktionen genom att skriva på listan.

Boende i området om kommunens planer: 
“Birka är ett gammalt villaområde med uppvuxna trädgårdar och många hus från tidigt 1900-tal. Områdets slingrande gator och bergknallar, gör att Birka används flitigt som promenadstråk. Ofta ser vi idrottslag som joggar förbi. Det är en miljö som skapar möten. De gamla husen och trädgårdarna är en del av Nackas historia, identitet och framtid. Låt Birkas själ få bli kvar! Förtäta gärna, men med omsorg om områdets karaktär!”

SKRIV PÅ HÄR – LÄNK