fbpx

Medicinarlängan med Långa gången

Län: Skåne
Ort: Lund

Lunds kommun har i mars 2019 antagit en ny detaljplan för del av Eskil 21 m fl, Forum Medicum. Planen syftar till att utöka byggrätten inom fastigheten eftersom Medicinska fakultetet vid Lunds universitet ser ett behov av att samla sin forskning på samma plats. Förslaget innebär att befintlig bebyggelse kopplas samman med en ny byggnad mot Sölvegatan.

Medicinarlängan är ett samlingsnamn för en grupp byggnader uppförda efter ritningar av Klas Anshelm under en 30-årsperiod. Sammantaget är längan ca 230 m lång och innehåller olika institutioner. Byggnaden är utförd i tegelmodernism med skarpskurna röda tegelvolymer som bildar en karakteristisk miljö med högt arkitektoniskt värde. I bevaringsprogram för Lund så har Medicinarlängans äldsta delar beteckningen ”byggnad som ingår i eller tillsammans med andra bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö”. I planen förelås en ny byggnad integreras med Medicinarlängan, och hela eller delar av Långa gången avses då att rivas.

Området ligger utanför den geografiska avgränsningen av riksintresse för Lund stad, men hör samman med de värden i riksintresset som utgörs av universitet och sjukhus. Stadsantikvarien har i en skrivelse framfört att detaljplanen inte tar hänsyn till kulturvärden i den utsträckning som behövs för att uppfylla kraven enligt PBL.