fbpx

Medeltida kyrkor hotas av kraftindustri

Hur tänker kyrkan som förvaltar det unika gotländska kulturarvet med dess nittiotal välbevarade kyrkomiljöer? Frågar sig Kristina Berglund. Foto: Ala kyrka ligger i det direkt anslutning till det tilltänkta området för vindkraftsparken. Jan Norrman 1996 CC BY-SA 2.5

Svenska kyrkan inbjuder i en annons till så kallat tidigt samråd om ett vindkraftområde på mellersta Gotland och hänvisar till information på sin hemsida. Uppgifter om projektets innebörd saknas dock helt varför förutsättningar för ett meningsfullt samråd med medborgarna saknas.

Kyrkan, som är stor markägare i området, samverkar i samrådet med Vattenfall och Vindkraft och syftet beskrivs som en förberedelse för arrende- och nyttjanderättsavtal med markägare. En karta redovisas över området mellan Ardre och Klinte, men i övrigt beskrivs inte projektet. Enligt annan information avser projektet ett jättestort vindkraftsområde på 8 000 hektar för ett sjuttiotal vindkraftverk, vardera om cirka 250 meters höjd. Men eftersom samrådet främst tycks rikta sig till hugade arrendatorer, har det tydligen inte bedömts nödvändigt att informera om vilket stort och störande industriområdet det handlar om.

Även Etelhems kyrka kommer att påverkas, om förslaget går igenom. Tornet uppfördes under början av 1200-talet och anses häröra från en äldre romansk kyrkan, medan långhuset och koret byggdes under 1300-talet. Sakristia tillkom på 1600-talet. Foto: Bene Riobó 2019 CC BY-SA 4.0
När ska effekterna för berörda boende redovisas? 
Område där vindkraft planeras. Foto: Kristina Berglund 2022

Ständiga ljud- och ljusstörningar och sänkta fastighetsvärden upp till sex kilometer från vindkraftverken (enligt rapport från KTH). Blir det först senare, som en eftergift till formalia, när arrende- och nyttjanderättsavtal är tecknader och projektet i stort sett är klart för genomförande? Det “tidiga samrådet” innebär ett lågvattenmärke från demokratisk synpunkt.

Hur tänker kyrkan som förvaltar det unika gotländska kulturarvet med dess nittiotal välbevarade kyrkomiljöer? Avser kyrkan som markägare att medverka till det planerade vindkraftsområdet, som skulle kantas av åtta medeltida kyrkomiljöer på bara två till tre kilometers avstånd från industrigränsen. De fem gånger större vindkraftstornen kommer att förgöra dessa kyrkotorns dominans i landskapsbilden och innebära ett enormt ingrepp i kulturlandskapet. Även många andra kyrktorn längre bort kommer att få samsas med vindkraftstornen i synfältet.

Attentat mot det gotländska kulturlandskapet

Vindkraftområdet på mellersta Gotland skulle innebära ett attentat mot en stor del av det gotländska historiska kulturlandskapet. Inte ens behovet av energi är ett relevant motiv eftersom vindkraft måste kombineras med annan energi för att ge en stabil elförsörjning. Hur kan Svenska kyrkan och Visby stift ställa upp på detta projekt utan att alls väcka frågan om vilka effekterna blir för Gotlands unika kyrkliga kulturarv, av oersättligt nationellt och internationellt värde?

Denna artikel publicerades ursprungligen i Gotlands Allehanda 2022-03-31

keyboard_arrow_up