fbpx

Materialhörnan – Fönstersnickerier

Under vinjetten Materialhörnan tar Byggnadskultur upp olika material och byggnadsdetaljer, som är viktiga vid restaurering av gamla hus. l föregående nummer behandlades fönsterglas och fönsterbeslag. Nu har turen kommit till fönstersnickerier. Vad ska man tänka på när fönstrens karmar, bågar och spröjsar ska renoveras? Arkitekt Olof Antell ger några råd.

Av fönstrets tre huvudbeståndsdelar – glas, trä, beslag – är virket kanske det mest sårbara. Av detta skäl har man i alla tider valt det allra bästa virket för tillverkning av fönstrets karmar, bågar och spröjsar, ett virke med god motståndskraft mot röta. I våra äldre monumentalbyggnader tillverkades ofta karmarna och ibland även fönsterbågarna av ek, men värdigast är ändå karmar och bågar av utvald kärnfuru av hartsrikt virke med hög egenvikt.

Samma krav måste vi ställa både vid nytillverkning av fönstersnickerier i dag och naturligtvis även då vi ska reparera en gammal karm eller båge.

Reparation
Rötskador på gamla fönster har i regel uppstått där väta under lång tid kunnat tränga in i virket och samtidigt endast långsamt kunnat torka ut. Ett samband finns också mellan rötskador och rostangrepp på skruvar och beslag. De omfattande skador vi hittar på framför allt 1960- och 70-talens fönster beror däremot även på olämpliga konstruktionsdetalj er, bristfälligt virke och de moderna målningsbehandlingarna.

Äldre fönsterbågar är sammanfogade i hörnen med slitstappar som pinnades och även spröjsar sammanfogades på detta sätt. Lim användes inte och fönsterbågen fick sin stabilitet genom det fastkittade fönsterglaset samt hörnbeslagen. Det är relativt lätt att plocka i sär en båge efter det att glas och beslag avlägsnats och ersätta skadat virke med nytt.

Det kräver emellertid både snickerikunnande och hantverksskicklighet för att göra dessa reparationer och snickaren måste ha en känsla för virkeskvalitet för att kunna välja ett virke som motsvarar det i det gamla fönstret.

De tre vanligaste reparationsbehoven på gamla fönster är:

-Utbyte av skadat virke i fönsterbågens nedre del samt utbyte av droppnäsor och glasningslister.
-Utbyte av skadade spröjsar samt anslutningar mellan spröjs och båge.
-Utbyte av rötskadat virke i karmbottenstycket.

Skadat virke

Fönster med utanpåliggande hörnbeslag har inte sällan rötangrepp i anslutning till rostangripna skruvar och spikar. Dåligt underhållna kittfalsar är också en vanlig orsak till skador. Vid smärre angrepp vid hörnbeslagens infästningar kan det räcka med att skruv eller spikhålen borras upp och pluggas med nytt virke. Är endast bågens yttre del skadad kan de skadade delarna halvsulas med nytt virke. har skadorna gått längre måste emellertid såväl bågens nederstycke som de nedre hörnpartierna av bågens sidostycken bytas ut. Vid sådana reparationer måste glas och färg avlägsnas där bågen ska repareras och bågens mått föras över med måttmall, eller på styvt papper, så att bågens form inte förändras vid reparationen. Alla fogar görs sedan som i originalutförandet och profileringen hyvlas eller fräses med originalet som förebild. Skarvning av sidostyckena görs genom snedskarvning halvt i halvt med vattenfast lim.

Skadade bågar

Spröjsar är ofta skadade på motsvarande sätt som bågens nederstycke. För att reparera och byta spröjsar är det emellertid i regel nödvändigt att helt ta i sär bågen. Nya spröjsar tillverkas med de gamla som förebild och tappas på ursprungligt vis. Ibland måste även skadat virke vid anslutningen mot bågen bytas.

Skadade karmbottenstycken

Ofta kan man klara sig med att ersätta med nytt virke i karmens yttre, mest utsatta del. Ibland är det emellertid nödvändigt att byta hela bottenstycket och en del av sidostyckena. Sidostyckena sågas då av snett för att få maximal limningsyta. Det nya virket tas ut och skarvas med det gamla som förebild.

Nytillverkning

Att låta kopiera och nytillverka fönster efter äldre förebild är egentligen inget större problem. Finns en god förebild för det nya fönstret kvar i huset utförs en noggrann uppmätning där såväl hopsättning som profiler dokumenteras. Enklast är att lämna in ett helt fönster eller en båge till snickerier. Finns skillnader mellan mått på olika fönster bör dessa mått sättas så att dessa skillnader klart framgår. Viktigt är emellertid att noga föreskriva fönstervirkets kvalitet. Fönster ska tillverkas av kvistfritt kärnfuru och hopfogas på traditionellt sätt utan limning och profileringen ska överensstämma exakt med förlagan.

Beslagning av fönstret sker med utgångspunkt från de beslag som tidigare använts. Vid en restaurering är ursprungliga beslag att föredra och naturligtvis är det vackrast med återanvänt, ojämnt blåst eller maskindraget glas.

Garnera med linoljefärg!

Olof Antell

Litteraturtips:

”Fönster – historik och råd vid renovering” Olof Antell och Jan Lisinski. Riksantikvarieämbetet. Rapport 1988:1.
”Trävara – furu till snickerier” Byggnadsstyrelsens rapport 158:1984

3/1994

keyboard_arrow_up