fbpx

Margarethahemmet

Län: Uppsala
Ort: Knivsta
Datum: 11-06-2017

Margarethahemmet i Knivsta är en ovanligt väl bevarad anstaltsanläggning med tillhörande parkområde, anlagt som sjukhem för epilepsisjuka barn av prins Karl Bernadotte år 1914. Till anstalten hör en väl bevarad och vacker park med fruktträdgård. 1990 upprättades områdesbestämmelser med särskild lovplikt och krav på anpassning, skydd mot förvanskning enligt PBL mm. Efter att den nya ägaren Sisyfos AB nyligen förvärvade fastigheten igångsattes dock planer på en total exploatering av hela kulturmiljöområdet som negativt påverkar både bebyggelsen och parken, miljön och även naturmiljön som helhet. Ett internt partssamarbete om en ny detaljplan med syftet att upphäva miljöskyddet i områdesbestämmelserna och istället tillåta exploatering av området inleddes mellan exploatören och Knivsta kommun. Vilket utmynnade i ett antagande av exploateringsplanen 2016, i strid med lagstiftning och närboendes och lokala miljöorganisationers protester. Detaljplanen upphävdes 2017 genom överklaganden till domstol, men antogs på nytt 2018, denna gång helt utan att kommunen hållit föregående samråd enl. PBL.

En okänslig förtätning som förvanskar en värdefull kulturmiljö, både bebyggelse och park.

Uppdateringar

15 oktober 2019
Kommunen beviljade i augusti 2019 bygglov för storskaliga nybyggnader inne i parken. Bygglovet och starbeskedet överklagades av grannar och sakägare. Trots att bygglovet inte har vunnit laga kraft, har stora schaktningsarbeten igångsatts den 1 oktober. Stora grävningsingrepp i marken, en ny väganläggning och fällning av flera av de 100-åriga fruktträden mm. har genomförts. Fruktträdgården innehåller unika gamla svenska sorter, varav en hittills okänd päronsort som endast finns på en annan ort till i landet. Inga av de träd som nu fällts har sortbestämts varför kunskapen om dessa nu är förlorad. Skadorna är oåterkalleliga. Det har dessutom saknats dispens hos länsstyrelsen för fällning av biotopträd. För att förhindra att miljön skadas ytterligare har ärendet anmälts. Anmälan om skydd genom Byggnadsminnesförklaring har väckts hos Länsstyrelsen. Ändå fortsätter ingreppen i området.

Externa länkar
Förslag till detaljplan Margarethahemmet, Särsta 38:4 | Knivsta Kommun 24 maj 2017
Pressinformation besvär Margarethahemmet | Knivsta hembygdsgille 25 juli 2016
Margarethahemmet | Sisyfosgruppen
Margarethahemmet Historik | Föreningen Margarethahemmet

keyboard_arrow_up