Län: Stockholm
Ort: Stockholm

Kommunfullmäktige har den 15 juni 2020 antagit förslag till detaljplan för Malongenparken på Södermalm i Stockholm. Planen möjliggör byggande av ett flerbostadshus i fem våningar på parkmark. De delar av parken som inte bebyggs, föreslås omvandlas till en ny torgyta.

Planmrådet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Stockholms innerstad med Djurgården. Planområdet omges av Nytorgets bebyggelse som har höga kulturhistoriska värden.

Katarina hembygdsförening menar att hänsyn inte har tagits till omkringliggande bebyggelse, och att man förlorar en viktig grönyta som också är en av få icke-kommersiella mötesplatser i området.

Tidskriften ”Kritik” har i en artikel visat hur uppförandet av ett nytt flerbostadshus på platsen bland annat innebär en skalförskjutning i området där den nya byggnaden är betydligt större än befintlig bebyggelse.

Bild: Wikicommons/Holger.Ellgaard