fbpx

Lundagatan

Östra huset, övre Lundagatan sett från öster. Illustration och information: Stockholm växer 2021

Län: Stockholm
Ort: Stockholm

Stockholms stad vill bygga två fyravåningshus i grönstråket (slänten) mellan nedre och övre Lundagatan på Södermalm.

Fyravåningshusen kommer att försämra för de boende i området genom bland annat ökade luftföroreningar och en mörk, trång och bullrig gatumiljö.

Rädda Lundagatan (RL)är ett partipolitiskt obundet initiativ som startade våren/sommaren 2017 av en grupp boende på Lundagatan och i kringliggande kvarter. Syftet med detta initiativ är att tillsammans protestera mot det planerade bygget av två fyravåningshus på Lundagatan i Stockholm.

Översiktsplan Lundagatan. De föreslagna byggnadernas placering mellan nedre och över Lundagatan. Illustration och information: Stockholm växer 2021

Fler illustrationer hos Stockholm växer

Därför menar RL att fyravåningshusen är en dålig idé:

 • Ökade luftföroreningar. Slänten på Lundagatan är ett så kallat naturkvarter som utgörs av en ”sluttning som är tätt bevuxen med träd och buskar” (Södermalms stadsdelsförvaltning, 2009, Parkplan del 2). Byggnation av fyravåningshusen innebär att cirka 70 fullvuxna träd och ett stort antal buskar fälls.
 • Barns hälsa skadas. Aktuell forskning visar att ökningar av kvävedioxid och partikelutsläpp ger stora skadeverkningar på barns hälsa. En ökning av utsläpp om 5–10 % kan förväntas öka sannolikheten för akuta astmabesvär med 50 % hos barn under sex år (Simeonova m.fl., 2017). På nedre Lundagatan alldeles invid platsen för fyravåningshusen ligger en förskola, Il Crokodill, och en för- och lågstadieskola, Lundaskolan, med totalt över hundra barn.
 • Försämrade sikt- och ljusförhållanden. fyravåningshusen ger en trång och mörk gatumiljö på den nedre Lundagatan. På övre Lundagatan är exploateringsgraden hög med kvarteret Marmorns 539 befintliga lägenheter på en relativt liten markyta. De boende är beroende av öppna gårdar, grönska och ljus för en fungerande och trivsam boendemiljö. Det två fyravåningshusen kommer att stänga in två av Marmorns gårdar så att de blir slutna.
 • Saknar stöd i Stockholms arkitekturpolicy. fyravåningshusen framstår som en dålig idé. Läs mer
 • Förstör en stadsbiotop. fyravåningshusen bryter en sammanhållande vegetation, en stadsbiotop, mellan Högalidsparken och Skinnarviksparken. Allt fler städer betonar vikten av gröna korridorer som binder samman stadens gröna infrastruktur. De småskaliga kilarna är ett viktigt komplement till större parker. Läs mer
 • Nettoförlust i arkitektoniska värden. Även om fyravåningshusen har en modernare arkitektur än gatans befintliga byggnader kan detta knappast uppfattas som ett egenvärde. Projektet är ”inte är genomförbart utan att kulturhistoriska, planhistoriska och samhällshistoriska värden skadas” (Stadsmuseets remissvar till tidigare samråd). Dessa skador uppkommer i första hand då naturkvarteret är en viktig komponent i funkisarkitekturen i det kulturhistoriskt blåmärkta kvarteret Marmorn vid övre Lundgatan. Marmorn ritades av arkitekten Sven Wallander som ett av Stockholms första kvarter i tidig funkisstil till Stockholmsutställningen 1930. Läs mer
 • Replikerar en existerande boendeform i området.
 • Försämrad social integration.

Engagera dig i ärendet

Läs mer om planerna via Stockholm växer

 

Projektets bakgrund, historisk och preliminära tidsplan i korthet

Marken på den aktuella platsen ägs av Stockholms stad. Enligt stadens Vision 2040 – Ett Stockholm för alla, som antogs av kommunfullmäktige i januari 2017, ska staden ha som ambition att ”fortsätta stärka centrala Stockholm genom att skapa täta och attraktiva stadsdelar”.

 • November 2021 : Samråd 23:e november – 17 januari.
 • September 2020:Interna möten mellan staden och byggherren påbörjas.
 • 12 dec 2019: Exploateringsnämnden beslutar om ny markanvisning.
 • 26 sep 2019:   Radhusplanerna skrotas. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att nytt plansamråd ska  genomföras.
 • 13 mars–24 april 2018: Förslag till detaljplan skickades ut på samråd av Stockholms stad, som också arrangerade ett samrådsmöte den 27 mars 2018.
 • Februari 2017: Arbetet med detaljplanen startade.
 • Februari 2017: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att planarbete påbörjas.
 • Hösten 2015: Stadsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked.
 • Januari 2015: Stockholms stads exploateringsnämnd direktanvisade marken till Erik Wallin AB.
 • 2011: Byggherren Erik Wallin AB presenterade sina idéer om att bygga radhus på Lundagatan för Stockholms stad (projektbeskrivning på Erik Wallin AB:s webbplats, läst 2017-08-01).

I media

”Här är alla byggen du bör ha koll på”

”Kritiserade flerbostadshusen på Lundagatan klubbades igenom”

”Klubbar: 40 nya bostäder på Lundagatan”

”Striden om Lundagatan har blossat upp igen”

”Beräkningar för bra luft skapar oro på Lundagatan”

”Grannar tar strid mot planerade bygget i Högalid”

keyboard_arrow_up