fbpx

Listor bevakar hotat kulturarv

Hangar One. Ett av objekten på listan, Amerikas 11 mest hotatade historiska platser, Hangar One i Silicon Valley, byggd för zeppelinare 1932. Läcker nu PCB och hotas av rivning. Foto: Rick Callison

De senaste årens byggboom och växande bostadsbrist har medfört att kulturmiljöer ses som hinder för potentiella exploateringar. Bevarandet har ifrågasatts, även för byggnader där vi tagit ett pietetsfullt bevarande för givet. En trend, särskilt internationellt, är att organisationer och myndigheter arbetar med listningar av hotade miljöer. Listning medför att hoten konkretiseras, de kan följas upp och därmed skapas också en allmän medvetenhet om vad som händer. Några inspirerande listor presenteras här.

World monuments watch list of 100 most endangered sites
År 2007 nominerades Ljungberghallen i Borlänge, ritad av Ferdinand Boberg 1897, till World Monuments Fund’s (WMFs) lista över världens 100 mest hotade byggnader och miljöer – “World Monuments Watch list of 100 Most Endangered Sites 2008”. Det är första gången som en svensk byggnad nominerats av WMF. WMF presenterar sin lista vartannat år. Organisationen bildades 1965 och har sitt säte på Manhattan i New York. Listan över de 100 mest hotade kulturmiljöerna och byggnadsverken har publicerats sedan 1996. WMF-juryn består av experter – arkitekter, antikvarier, konsthistoriker och arkeologer – men nomineringar till listan kommer från såväl regeringar och professionella organisationer som enskilda personer inom bevarandefältet. WMFs arbete syftar i första hand till att bilda opinion hos allmänheten. Men dess idé är att inte bara larma och varna, utan att också utbilda och praktiskt jobba med byggnadsvård på fältet, gärna i samarbete med FN-organet Unesco samt lokala myndigheter, företag och organisationer. Genom sin lista uppmanar WMF människor att vidga sin medvetenhet om såväl “rikedomen som skörheten i vårt gemensamma kulturarv”. Med den senaste listan vill de särskilt framhålla hoten från människan själv genom klimatförändringar, luftföroreningar, den globala turismen, städers och annan bebyggelses utvidgning exempelvis genom “urban sprawl” (stadsutglesning), samt exploatering av energiresurser och politiska och väpnade konflikter. Inte mindre än nio moderna byggnadsverk tas upp bland de hundra på den senaste listan, varav det nyaste är Juan Miró Foundation i Spanien. WMF stöds av sponsorer över hela världen.

Heritage at risk register
Den brittiska organisationen English Heritage har under de senaste åren arbetat med att få fram ett “Heritage at Risk Register”. Den första upplagan, “Heritage at Risk 2008”, publicerades i juli 2008. Den är en för Europa unik, 39-sidig sammanställning av den pågående inventeringen av hotade historiska platser och miljöer. Som stöd för bevarandearbetet publicerade den brittiska regeringen i april 2008 ett utkast till en Heritage Protection Bill, avsedd för skyddet och omhändertagandet av historiska miljöer i England och Wales.

List of america’s 11 most endangered historic places
Den amerikanska organisationen National Trust for Historic Preservation publicerar varje år sin lista över Amerikas elva mest hotade historiska platser. 2008 års lista sträcker sig från parker i Kalifornien till ett sjukhus med närområde i New Orleans och stadsmiljöer i New Yorks Lower East Side.

The Chicago seven
Organisationen Preservation Chicago med listan The Chicago Seven är ett intressant och roligt exempel på hur bevarandearbetet kan bedrivas på det lokala planet med ideella krafter.

Preservation Chicago bildades år 2001 och är en volontärbaserad organisation. Den håller i januari varje år en presskonferens där de presenterar vad de anser vara Chicagos sju mest hotade byggnader/miljöer.
Syftet med listan är att skapa en medvetenhet hos allmänheten om dessa hotade byggnader – en PR-kampanj för bevarandet helt enkelt. u2028Preservation Chicago håller ett vakande öga över objekten och följer upp vilka som räddas och vilka som rivs. Med sin lista har de lyckats rädda många hotade byggnader.

Torbjörn Lindstedt

Bebyggelseantikvarie

3/2008