fbpx

Lindbergs Prästgård

Län: Halland
Ort: Lindberg
Datum: 18-10-2017

Lindbergs prästgård från 1844 anses vara Hallands bäst bevarade prästgård. I regionens bebyggelseinventering är den bedömd som klass A vilket innebär att den anses vara särskilt värdefull. Prästgården är dessutom sedan många år dokumenterad i Nordiska museets inventering och är därmed av riksintresse ur kulturhistorisk synvinkel. Men nu har församlingens ledning bestämt att gården ska rivas och förslaget har klubbats igenom av kyrkofullmäktige.
Huset har fått fuktskador som församlingen hävdar gör det obrukbart, och man vill därför riva det och sälja marken till en exploatör som vill uppföra ett flerfamiljshus med 19 lägenheter på den 11 000 kvadratmeter stora tomten. Pengarna behövs bland annat till renoveringen av den intilliggande Lindbergs kyrka, säger församlingen.
Och ett beslut kan komma att gå fort då prästgården ligger utanför detaljplanelagt område och inget rivningslov formellt sett krävs.
Från Kulturmiljö Halland är man kritisk såväl till rivningsplanerna som till det faktum att man aldrig blivit konsulterade i frågan.
–Det är ovanligt att kyrkan själv vill riva ett sådant värdefullt hus. Det är mycket olyckligt, säger bebyggelseantikvarie Björn Ahnlund på Kulturmiljö Halland i en artikel i Hallands Nyheter den 13 oktober.
Att huset har drabbats av fuktskador råder ingen tvivel om. I kyrkans egen rapport står att fastigheten var en väl fungerande bostad fram till 2008 då kök och badrum byggdes om. Att dessa skador skulle vara så omfattande och svåra att åtgärda som församlingen hävdar råder det dock delade meningar om.
– Det finns inget skäl att riva huset eftersom det inte är något fel på det. Det är extrem värdeförstörning och en skandal ur kulturell synvinkel, säger restaureringsarkitekt Per Arne Ivarsson med lång erfarenhet av renovering av liknande byggnader.
Från Svenska Byggnadsvårdsföreningen delar vi Kulturmiljö Hallands åsikt att en rivning av prästgården vore olycklig. Kyrkan och prästgården utgör båda ovärderliga komponenter som unika bärare av berättelsen om platsens och församlingens, historia. Genom att i samverkan med kunniga restaureringsarkitekter och bebyggelseantikvarier låta åtgärda skadorna på fastigheten och istället låta exploateringsförslaget komplettera den bevarade prästgården är vi övertygade om att man skulle kunna skapa en än mer värdefull miljö. Både kulturhistorisk och ekonomiskt. Aktuell forskning visar att närhet till skyddade kulturhistoriska miljöer ökar fastighetsvärdet väsentligt. Vi har därför idag, den 16 oktober 2017, som en vädjan till Lindberga Församling att tänka om, placerat Lindbergs Prästgård på Svenska Byggnadsvårdsföreningens Gula lista över hotade svenska kulturmiljöer.

Uppdateringar
12-05-2018
Lindbergs prästgård revs i april 2018.

Externa länkar
Rivning av prästgård nära förestående | Hallands Nyheter 13 okt 2017
Rasera inte kulturarv! | Hallands Nyheter 13 okt 2017
Bakgrund till Lindberga församlings beslut att söka rivningslov för Lindbergs prästgård

Meny