fbpx

Lera – världens bästa byggmaterial?

Lera är ett av världens bästa byggnadsmaterial. Kanske en fjärdedel av jordens befolkning bor i någon form av lera eller jordhus. I årtusenden har människor byggt hus åt varandra och åt sig själva. Kunskapen bygger på mångtusenåriga traditioner och man bygger för människor, med mänskliga behov och mått.

Husen byggs för att hålla i generationer, man använder lokala byggnadsmaterial billiga, sunda och utan miljöbelastning vid tillverkning, användning eller destruktion.
De flesta hus behöver inte ens rivas, det är bara att flytta ut så återgårhuset långsamt till naturen.
Vilken skillnad mot dagens byggindustri som hävdar att man inte kan bygga ekologiska hus, för att de blir för dyra, så att ingen har råd att bo i dem.
Detta är inte så konstigt. Jag hävdar att svensk byggindustri inte är intresserad av att bygga billiga sunda hus. Huvuduppgiften är som all annan industri – att tjäna pengar
Men att tjäna penar får inte var på bekostnad av vår hälsa och gemensamma jord. Alla har stort ansvar. Byggindustrin hävdar att de bygger vad folk vill ha och att konsumenten har ett fritt val. Men finns det något val?

Leran som byggmateial kan användas i en mängd olika tekniker vid husbygge. Traditionella tekniker med t ex. korsvirke där facken fylls med flätverk vilket sedan fylls “klinas” med en blandning av lera, halm eller andra fibrer och sand, eller fylls ut med soltorkad lersten murade med lera.
Grundmurade hus av lersten, (adobeteknik) stampade lerhus där väggarna stampas kompakta i former, (pisè) murade hus av träkubbar o.s.v.
Vidare finns nyare tekniker med bärande trästomme och lerahalmblandning med mycket halm och lite lera som packas i väggen som isolering och så naturligtvis ett komplement till andra material. Som puts på en timmervägg, till spisar, kakelugnar, skorstenar m.m.

Leran har unika egenskaper, bjälkändar som muras in i en stenvägg täckes ofta med ett lager lera för att inte ruttna, det mesta som blandas in i leran bevaras på ett unikt sätt och trävirke, fibrer, o. dyl. kan ofta återanvändas efter mer än 100 år i en lervägg.
Där man i dag lagar eller byter ut leran i t ex. en korsvirkesvägg och istället använder cement, kan man nästan vara säker på att timmerkonstruktionen blir kortlivad.

Lera

Materialet är billigt, enkla tekniker, giftfritt och återanvändningsbart.
Leran i sig själv är ren och behaglig att arbeta med och de flesta tekniker är lätta att lära sig. Ungarna kan vara med och arbeta eller bara bada i lervällingen.
Har man gjort ett prov som visat sig inte hålla måttet. Blandar man bara om leran med lite andra blandningsförhållanden och provar igen.

Adobeteknik

Är som tegelsten men endast torkad och inte bränd, så kallad råsten. Kan användas som utfyllnad i korsvirkesväggar eller till grundmurade hus. Hus där väggarna består av endast råsten byggdes fram till 1930-talet och fungerar som utmärkta bostäder idag. Lämpligen används ett luftkalkbruk eller ännu hellre ett lerbruk at mura med. Skall muren vara i kontakt med eld i t.ex. eldstäder eller bakugnar används inte kalkbruk.

Piséteknik eller jordstampade hus

Enkla formar, några meter långa och ca 60 cm höga sätts upp brett isär som den färdiga väggens tjocklek. En lämplig blandning av t.ex. lera och sand, väl blandad och “jordfuktig” läggs i formen med en tjocklek av ca 10 cm. Den stampas med handstampar eller pneumatiska stampar till en kompakt och fast massa därefter läggs ett nytt lager och proceduren upprepas tills formen är fylld vilken då omedelbart kan flyttas upp utan torktid. Detta ger en kompakt vägg med fantastiska ljudisolerande egenskaper.

Klinevägg eller lerstakavägg

Används ofta som utfyllnad i korsvirkesfack där stommen utgöres av ganska tätt stående käppar med inflätade pinnar. En blandning av t.ex. lera och halm kastas eller pressas in i detta och slätas till “lagom” jämn yta. Önskas en tätare och mer isolerande vägg murar man lämpligen med lersten och lerbruk på insidan, med eventuellt en luftspalt.

Lecalera

Lera blandad med lecakulor, eller träflislera kan användas som gjutmassa i väggar med bärande stomme och kan putsas med kalkbruk eller blerbruk. Det kan även användas som isolering i golv och snedtak.
Cobteknik eller mackelerade hus
Här användes en blandning av t.ex. lera, halm och sand som lägges ut på grunden i ett 20-40 cm tjockt lager som får torka några dagar.
Lämpligt är att göra alla väggarna samtidigt.
Detta upprepas tills väggen nått full höjd. Inga formar används utan väggen släta till efter hand och kan sedan putsas med kalkbruk eller lerbruk.

Lättlera

En blandning av mycket halm och lite lera och kan packas i väggar med bärande stomme. Detta ger i likhet med lecalera och träflislera en vägg med mycket god isoleringsförmåga.

Lerhus är fantastiska och även om ni inte har ett lerhus, kan leran användas på många ställen. Putsa ett par väggar eller en skorsten inomhus eller bygg en rörspis eller en bakugn.

Väl mött i lerbaljorna!

Sten Nilsson

Byggmästare med traditionella material och metoder samt även föreningens länsombud i Hallands län.