fbpx

Kvarteret Riksvapnet 3, Lund

Län: Skåne
Ort: Lund

Ur Planbeskrivning för Riksvapnet 3 , samrådshandling, PÄ 28/2019, Upprättad 2022-11-16

”Riksvapnet 3 ligger i området Möllevången som fram till utbyggnaden på 1950- och 1960-talen främst utgjordes av jordbruksmark med undantag för viss institutionsbebyggelse som då revs. I Lunds kommuns kulturmiljöprogram från 2011 utpekas ett antal kulturvärden i miljöerna kring Riksvapnet 3 där topografi, grönska och arkitektur lyfts fram. I dessa miljöer karaktäriseras radhus med närbutik och garagelängor som särskilt värdefull bebyggelse i kvarteren Tre Leoparder, Riksvapnet och Dannebrogen. Området präglas av en före detta bäckfåra som avtecknar sig som en dalgång från nordost till sydväst. Här löper ett gång- och cykelstråk som sammanbinder olika parker i området och fungerar som ett orienterande rum i grannskapet. Parkmiljön i dalgången karaktäriseras av ett stort antal väletablerade träd. Tillsammans med radhusbebyggelsens trädgårdsmiljöer ger detta en tydligt varierad grön miljö.

De befintliga radhusen norr och söder om planområdet kännetecknas av branta pulpettak och en stark volymuppdelning. Fasadernas röda tegel och inslag av vit panel framhäver ytterligare husens volymer och ger dem ett särpräglat utseende som samtidigt är ett prov på ett synbart enkelt och i själva verket sofistikerat arkitekturuttryck som karaktäriserar många byggnader i Lund från mitten av 1900-talet.”

”Planförslaget innebär att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i form av tre lamellhus rivs och ersätts med fem punkthus. Lamellhusen ingår, tillsammans med tidstypiska, arkitektoniskt intressanta radhus i norr och söder, i en värdefull kulturmiljö. Befintliga 2-plans loftgångshus har enligt uppgift från planintressenten brister i komfort, energiförbrukning och tillgänglighet. En omfattande renovering och ombyggnad krävs om husen inte kan rivas och ersättas. Rivning av de tre lamellhusen innebär en negativ påverkan på kulturmiljön eftersom de försvinner och ersätts med annan typ av bebyggelse. Utformning och volymer på föreslagen bebyggelse har anpassats efter den omgivande kulturmiljön genom de egenskapsbestämmelser som reglerar takvinklar, nockhöjder, fasadmaterial och takmaterial. Planförslaget bedöms därmed inte påverka omkringliggande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. ”

Ur Sammanfattning av: Kulturmiljöprogram för Lunds kommun, 2017

”Området är förhållandevis kuperat och radhusens uppstickande, saxade tak visar tydligt fram nivåskillnaderna. Stadsplanen framhåller således topografin och bidrar tillsammans med den särpräglade arkitekturen till att ge området en tydlig identitet. Samtidigt speglar bebyggelsen tydligt sin tids estetiska ideal om upprepning och enhetlighet. Miljön utgör exempel på den moderna radhusbebyggelse som betraktas som särskilt kulturhistoriskt värdefull.”

Läs samtliga handlingar i ärendet här

Press

”Insändare: Rivningar av fungerande bebyggelse måste stoppas”, Sydsvenskan 2023-04-15

”Grannar rasar mot att helt bostadsområde ska rivas”, Skånska Dagbladet 2023-03-26

LKF vill riva deras hem: ”Här är fantastiskt att bo””, Sydsvenskan 2022-12-21

Kulturhistoriskt intressanta fastigheter i Lund kan rivas”, Sydsvenskan 2022-12-19

Politikerna splittrade om LKF:s rivningsplaner på Möllevången”, Sydsvenskan 2022-03-15

Insändare: Låt inte LKF riva kulturhistoriskt värdefulla hus”, Sydsvenskan 2020-06-13

”LKF vill riva 66 lägenheter vid Monumentet – och bygga 160 nya”, Sydsvenskan 2019-11-28

 

keyboard_arrow_up