Kvarteret Måsen

Län: Halland
Ort: Falkenberg

Uppdatering 2022-01-10
Länsstyrelen beslutar att avslå överklagan från fastighetsbolaget, och neka rivningslov. Enligt länsstyrelsens yttrande har de aktuella byggnaderna sådana kulturhistoriska värden att rivning kan nekas.

Beskrivning
Falkenbergs Bostads AB (Fabo) vill riva kvarteret Måsen i Falkenberg, men nekades rivnings- och bygglov av politikerna i Bygglovsnämnden. De kommer att överklaga detta till Länsstyrelsen. Två utredningar har gjorts, den senaste 2017, som visar att husen inte behöver rivas men är i behov av renovering.

Kvarteret Måsen är med i bevarandeplanen ”Stadens yttre årsringar” som Falkenbergs kommun tagit fram tillsammans med bland annat Länsstyrelsen år 2005. I planen står: ”De fyra flerfamiljshusen i kvarteret Måsen utgör en mycket välbevarad 1940- och -50-talsmiljö med höga kulturhistoriska värden. Husens exteriörer bör bevaras och skyddas och hänsyn tas till områdets helhet. De slätputsade fasaderna, fönstren, entréerna och balkongerna är viktiga för husens formspråk. Stor hänsyn bör även tas till gårdarna.”