Kvarteret Heimdal

Län: Västerbotten
Ort: Umeå
Datum: 26-05-2011

Föreningen Byggnadskultur i Umeå har lämnat nytt yttrande angående detaljplanen för kvarteret Heimdal, där det nya kulturhuset ska byggas. I yttrandet framför de att förslaget strider mot gällande fördjupad översiktsplan och det innebär negativa konsekvenser för stadsbilden. De motsätter sig förslaget att riva det f.d. stallet/vagnslidret som är en del av den nu q-märkta byggnaden Stora hotellet. Stallet är dessutom en omistlig del av riksintresset Umeå centrum, där det utgör en del av ”Stadens fasad mot älven” och ligger inom en s.k. värdekärna. Om trähuset längs Thulegatan inte kan bevaras, anser föreningen att en flyttning ska krävas.

Uppdateringar
05-12-2013
Rivningshotet är undanvärjt. I ett pressmeddelande skriver Föreningen Byggnadskultur i Umeå: ”Väven i Umeå AB och Föreningen Byggnadskultur i Umeå har träffat en överenskommelse som innebär att den del av Stora hotellet, Stallet, som planerade att rivas när det nya kulturhuset byggs, i stället sparas. Arkitektbyrån Snöhetta har presenterat ritningar där Stallet utgör en anslutning mellan Stora hotellet och den nya byggnaden. Vidare garanteras att trähuset, som tidigare haft sin plats längs Thulegatan, bevaras i ursprungligt skick och placeras permanent på tomt i Umeå centrum om ändring av detaljplanen godkänns av byggnadsnämnden. Väven i Umeå AB åtar sig också att genom fastighetsägaren, Balticgruppen, medverka till en byggnadsminnesförklaring av Stora hotellet, inklusive stallet. Överenskommelsen innebär att Föreningen Byggnadskulturs överklagan till mark- och miljödomstolen dras tillbaka. Markarbetena fortsätter nu i kvarteret Heimdal och Kulturhuset beräknas stå klart under 2014.”