Kvarteret Galten i Lund

Län: Skåne
Ort: Lund

Lund växer, och förtätning av bebyggelsen behöver göras. Samtidigt har Lund en värdefull stadskärna känslig för ingrepp, där byggnaderna inte överstiger sex våningar med undantag för Domkyrkan. Vid Mårtenstorget finns byggnader från olika tider – ett bankpalats från 1932, lägre hus från tidigt 1800-tal samt ett hyreshus från 1906. Kvarteret Galtens inre är sedan tidigare påverkat av planer från 1960-talet, då byggnader revs för att motorväg skulle dras genom Lund, något som sedan inte blev av. Stora delar av kvarteret Galten blev efter detta ett busstorg. De nya planerna för Galten handlar om att skapa nya butiker och bostäder, samt att bygga ett underjordiskt parkeringsgarage. Ett arkitektförslag har valts ut, där en av byggnaderna vid Mårtenstorget, Tepe-huset, kommer att rivas.

Den föreslagna detaljplanen ger möjlighet till mycket tät och hög bebyggelse i upp till tolv våningar och innebär rivning av värdefulla gårdsmiljöer. SBF avstyrker planförslaget som skulle innebära negativ påverkan på den kulturhistoriska bebyggelsemiljön kring i kvarteret och hela området kring Mårtenstorget, med risk för påtaglig skada på riksintresset.

Svenska byggnadsvårdsföreningen har yttrat sig i ärendet

Externa länkar

Frågor och svar om kvarteret Galten

Rädda Galten!