fbpx

Kvarteren Gymnastiken och Flustret, Uppsala

2024-02-08

Yttrande över förslag till detaljplan

Flustretmiljön med värdshuset Flustret, byggnadsminnet Gymnastikhuset och Bollhuset är en av de mest kända klassiska Uppsalamiljöerna med anor sedan 1800-talet. Miljön är så värdefull att den utgör kulturreservat enligt gällande detaljplan. I planförslaget föreslås att delar av Flustret rivs och ersätts med nya större tillbyggnader samt att det kulturhistoriskt värdefulla Bollhuset rivs och ersätts av en stor hotellbyggnad, vars högsta del går upp till 8 våningar. SBF anser att förslaget medför påtaglig skada på riksintresset och att stadsbilden förvanskas kraftigt. Bristen på respekt för innebörden av ett kulturreservat är anmärkningsvärd.

Läs hela dokumentet här

keyboard_arrow_up