fbpx

Överklagande till MMD av kommunens beslut att anta planförslaget

2024-06-10

Kvarteret, Ubbo (kallat Odinslund), ligger mitt i Uppsalas historiska hjärta med Slottet, Domkyrkan och Carolina Rediviva som nära grannar. Planområdet angränsar till det historiska processionsstråket mellan Slottet och Domkyrkan, ”Kröningsstråket”, vars namn anknyter till att flera kungar och en drottning har krönts i Domkyrkan.

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av tre nya byggnader för hotell och utställningslokaler. Projektet skulle helt skära av sambandet mellan stråket och den fina gröna gårdsmiljön i Odinslund omgiven av kulturhistoriskt värdefulla byggnader från flera sekler och ett brygghus från 1700-talet, en av få återstående äldre gårdsbyggnader i Uppsala, skulle rivas. Om planförslaget genomförs kan bedömningen inte bli annan är påtaglig skada på värdekärnan i riksintresset.

Läs hela dokumentet här

Yttrande över förslag till detaljplan

2024-01-08

Kvarteret Ubbo vid Odinslund ligger mitt i Uppsalas historiska hjärta med Slottet, Domkyrkan, Universitetet, Trefaldighetskyrkan och Carolina Rediviva (Universitetsbiblioteket) som nära grannar, och angränsar det historiska processionsstråket mellan Slottet och Domkyrkan. Syftet med den föreslagna detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av tre nya byggnader för utställningslokaler, hotell m.m. Ett genomförande av planförslaget skulle innebära ett kraftigt intrång och  stor skada på en av landets mest unika och värdefulla historiska miljöer.

Läs hela dokumentet här


Yttrande över förslag till detaljplan

2021-07-06

Uppsala kommun har lagt fram ett planförslag för en omfattande exploatering i Odinslund i Uppsala i det historiska stråket mellan domkyrkan och slottet. Området ingår i riksintresse för kulturmiljövården och utgör en omistlig del av det svenska kulturarvet. Byggnadsvårdsföreningen anser att förslaget är oacceptabelt och menar att ett genomförande skulle medföra påtaglig skada på riksintresset.

Läs hela dokumentet här

keyboard_arrow_up