fbpx

Kunskapsplock BK 3:21

En grön stad är bättre tempererad. Träden bidrar med skugga och en svag vind. Foto: Anna O.

»Barn är den grupp som mest använder naturlig vegetation nära bostäder.«

Det finns många anledningar till att väga in de gröna och blå sektorerna i samhällsplaneringen, det vill säga natur och vatten. I rummen mellan husen bidrar parker, trädgårdar och vattendrag till den biologiska mångfalden och ger en mer attraktiv och hälsosam stad för människor att leva i. 

Lunds kommun och Sveriges Lantbruksuniversitets tankesmedja Movium drev för några år sedan ett gemensamt projekt kring grönblå stadsbyggnad, och resultaten presenterades i boken Hela staden – argument för en grönblå stads­byggnad. Utifrån boken skapades även en samling argument kom­primerade i en liten skrift om sexton sidor. Informationen i den här texten är hämtad därifrån. Allt går kanske inte att applicera direkt på kulturmiljövårdens frågor, men allt är ­väsentligt för den som bor i en stad. 

Trygghet och trivsel

Nära till grönska och tillgång till natur minskar brottsbenägenheten och leder till bättre sämja mellan grannar. Parker och gröna stråk är viktiga mötesplatser som minskar sociala klyftor och avstånd mellan generationer. Den som är delaktig i skötseln av en innergård eller en odlingslott, ingår i ett sammanhang som kan stärka känslan av samhörighet och delaktighet i den stad man lever i. En annan aspekt på trygghet är att trafiken flyter långsammare när det finns träd i gaturummet. 

Ögon känsliga för grönt

Människor sätter stort värde på natur nära bostaden. Även arbetsmiljön blir bättre för den som har ett fönster som vetter mot en grön eller blå yta. Familjer väljer till stor del bostadsområde utifrån barnens bästa. Där spelar närhet till park och natur en stor roll. Barn är den grupp som mest använder naturlig vegetation nära bostäder. Biltrafiken minskar och cyklandet ökar i städer där det finns parker och stråk. 

Grönska i klimatets tjänst

Att investera i grönblå infrastruktur är lönsamt ur ett klimatperspektiv. Växtlighet renar stadsluften. Våtmarker, icke hårdgjorda ytor och stora träd hjälper till med hanteringen av regnvatten. Träd är mycket viktiga för att ta upp koldioxid och minska utsläppen i atmosfären. 

En grön stad är bättre tempererad, då träden bidrar till skugga och en svag vind. 

Kropp och själ

Naturen är bra för koncentrationen och stimulerar våra sinnen. I förlängningen gynnar det prestationsförmågan i arbete och under studier, och är därmed viktigt för hela samhället. Många söker sig till naturen för minskad stress. Såväl friluftsliv som trädgårdsarbete har visat goda resultat, men naturen får inte befinna sig för långt från bostaden, då finns risken att promenaden inte blir av. 

Ekosystem och ekonomi

Att bo nära en park höjer värdet på bostaden. Även turister besöker gärna städer där det finns parker och vatten att besöka, något som turistbolagen ofta skyltar med. Det finns också stora möjligheter att öka odlingarna i städer. Varje år producerar hobbyodlare i Sverige mat som är värd flera miljarder. ­Något som gynnar både ekonomi, ekologi och hälsa. 

Ett filmiskt trapphus, dock inte från någon film. Bilden är hämtad ur det stora fotoarkivet som är tillgängligt digitalt via Stadsmuseet i Stockholm. foto: Lindgren, Herbert, BY-NC-SA/ Stadsmuseet i Stockholm

Minnesvärda lägenheter på film

Det finns filmer där karaktärernas bostad spelar en egen roll. Den som har sett Repulsion har svårt att glömma den klaustrofobiska lägenheten med de böljande tapeterna och högen av disk som växer medan huvudpersonen långsamt går in i galenskap. Här kommer några filmtips för den som tycker om att studera lägenheter på stor duk:

1. Fönstret åt gården

Hitchcocks klassiker handlar om hur den tillfälligt handikappade fotografen Jeff fördriver tiden med att spionera på sina lägenhetsgrannar tvärs över innergården. En sömnlös natt får han se något oväntat…

2. Fanny och Alexander

Julaftons långdans genom farmors våning är ögongodis för den som uppskattar förra sekelskiftets överlastade interiörer.

3. Amelie från Montmartre

En dag hittar den unga Amelie ett skrin under en lös golvbräda i sin lägenhet i det pittoreska Montmartre. Detta blir starten för hennes mission att hjälpa människor i sin närhet.

Principerna

Du har väl läst Byggnadsvårdsföreningens skrift Principer för en god stadsmiljö? På bara två sidor fastslås sex viktiga känne­tecken för en väl fungerande stad utifrån bland annat byggnadshöjder, bebyggelse från olika tider och anpassning till omgivningen. Principerna finns att hämta som en pdf-fil på föreningens hemsida. 

Anna Lokrantz

keyboard_arrow_up