Sugen på att bli med station?

Kategori: Bebyggelsehistoria | Övrigt

Tegelarkitekturen i Ormaryds stationshus avslöjar ett murarhantverk av högsta klass.

Har du drömt om att få äga en gammal järnvägsstation, ett godsmagasin eller en avlägset belägen banvaktsstuga? Nu har du ett gyllene tillfälle! 150 järn­vägsbyggnader kommer att rivas eller säljas och till en låg penning kan du bli ägare till en av dem. Peter Sörensen berättar mer.

Bernt och Gullvei Andersson har bott i Ornäs gamla stationshus i 37 år.

̊ År 2003 fick dåvarande Banverket i upp­drag av regeringen att avveckla de fast­igheter som man inte behövde för sin kärnverksamhet. Allt som allt kom listan att omfatta dryga 1100 fastigheter. Det var allt från pampiga, centralt belägna järnvägsstationer, till mindre stationer, banvaktsstugor, godsmagasin, inlösta villor och enkla förrådsbyggnader. En del av fastigheterna kom att säljas, men en stor majoritet revs istället – trots att det ofta fanns starka lokal krafter som ville bevara.

– För lokalbefolkningen är järnvägsstationerna ofta förknippade med massor av minnen, berät­tar Arja Källbom, yrkesverksam byggnadsantik­ varie, vice ordförande i Svenska Byggnadsvårds­ föreningen och också hon ägare av en egen station, Ormaryd, uppförd 1898. I stationshuset möttes man och tog avsked av familj, kärlekar och vänner i livets olika skeden. Sådant sätter spår.

Stationsbyggnaderna är sällsynt välbyggda och påkostade fastigheter. I de flesta fall är de uppförda efter mönsterritningar utförda av några av Sveriges mest framstående arkitekter. Byggna­derna uppfattas ofta som en del av fundamentet i själva samhällsbygget. När de hotas av rivning sänder det olyckliga signaler om att samhället är på väg att monteras ned. Många med mig upp­ lever dessutom att det är fel att riva byggnader som skulle kunna fungera i många år till, inte minst i dessa tider när vi behöver tänka miljö­ medvetet och hållbart.

Trafikverket positiv till samarbete

Under de nio år som Trafikverkets avvecklings­ projekt har pågått har många ortsbor kämpat för att rädda sina stationshus eller lokstallar, men till slut ändå tvingats uppleva hur de gamla fastigheterna rivits utan att en enda pinal tagits till vara. Många har vänt sig till Svenska Byggnadsvårdsföreningen i hopp om hjälp och många debattartiklar i ämnet har skrivits här i Bygg­nadskultur. Oftast med liten eller ingen verkan.

Hösten 2012 gjorde vi från föreningens sida därför till slut slag i saken och åkte till Trafik­verket i Gävle för att på plats träffa Mats Nord­ blad som är ansvarig projektledare för avveck­lingarna. Det var ett lärorikt och trevligt möte där vi fick möjlighet att lära känna varandras organisationer mer ingående.

Vår tanke med mötet var att erbjuda Trafik­verket tillgång till föreningens breda nätverk av kunskap på området, för att genom detta för­ hoppningsvis kunna bidra till att fler fastigheter kommer i händerna på nya ägare istället för att rivas. Och att byggnadsmaterial och ­detaljer i de som trots allt rivs, i högre grad än idag återvinns.

Trafikverkets respons var mycket positiv, och tillsammans jobbar vi nu för att förbättra statis­tiken under detta avvecklingsprojektets sista år.

Av de ursprungliga 1100 fastigheterna åter­ står idag knappa 150 att avveckla. Här finns sta­tionshus i varierande storlekar både i sten och trä, banvaktsstugor, gamla vattentorn, godsma­gasin och mycket annat. Av bullerskäl får de fastigheter som ligger längs järnvägen inte an­ vändas som bostäder. Men med lite färg och omvårdnad kan de enkelt konverteras till fullt funktionella kontorshotell, möteslokaler, kaféer, butiker, gallerier, ateljéer, läkarmottagningar, lager eller förråd. Priset är oftast mycket modest satt.

Visst kan man tycka att mer kunde räddats under de år som gått. Men det lönar sig inte att gråta över spilld mjölk. I detta nu vill vi istället lägga fullt fokus på att rädda det som räddas kan av de fastigheter som återstår. Här finns nu alltså ett gyllene tillfälle för dig som någon gång drömt om att äga en station, eller som vill kom­ma över spännande affärs­-, kontors-­ eller förrådslokaler till ett mycket överkomligt pris. Samtidigt gör du en insats för att bevara ortens stads-­ och kulturmiljö.

Så, vad säger du? Sugen på att bli med station?

Utgiven i nummer:
1/13

Byggnadskultur 2013 - 1

Byggnadsvård och hälsa!

Författare
Peter Sörensen

är byggnadsingenjör, civilekonom och egen företagare. Länsombud i Byggnadsvårdsföreningen. 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!